ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 466/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 24 THỦ TỤC HÀNHCHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞCÔNG THƯƠNG; UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊNBÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểmbằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thựcphẩm;

Căn cứ Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phảiđóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằngphương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 quy địnhchi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanhrượu;

Căn cứ Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012của Bộ Công Thương về Quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộctrách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương ;

Căn cứ Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, phí thẩm địnhkinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại,lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, lệ phí cấp giấy phép kinhdoanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịchhàng hóa;

Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tàichính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lýchất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương và Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố kèm theo quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủtục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hànhchính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; UBND cấp huyện vàUBND cấp xã tỉnh Yên Bái.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng cácBan, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã,phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Thông tin truyền thông;
- Lưu: VT, PKSTTHC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 466/QĐ-UBND năm 2013 công bố 24 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tỉnh Yên Bái