THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 466-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TIẾN HÀNH TỔNG KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ LẠITÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TẠI KHU VỰCHÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổchức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để năm được tình hình tài sản Nhà nước trong các cơ quan hành chính sựnghiêp, làm cơ sở cho việc quy định tiêu chuẩn định mức, chế độ chính sách quảnlý tài sản hàng năm và lâu dài, bảo đảm chấp hành nghiêm Luật Ngân sách Nhà nướcvà Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc mua sắm, sử dụngtài sản Nhà nước trong các cơquan hành chính, sự nghiệp;
Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Tiến hành tổng kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định (trừ vũ khí, khítài và trang thiết bị kỹ thuật chiến đấu và phục vụ chiến đấu, các công trìnhphòng thủ thuộc quốc phòng và an ninh)của Nhà nước tại các đơn vị hành chính sựnghiệp từ Trung ương đến địa phương(kể cả xã, phường), các cơ quan Nhà nướcđóng tại nước ngoài (Đại sứ quán, Tổnglãnh sự, các cơ quan thường trú tại nướcngoài...), cơ quan Đảng, quốc phòng,an ninh và các tổ chức chính trị xã hội cósử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm1998.

Điều 2. Thànhlập Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban, Uỷviên Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ương gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoach và Đầu tư, Thứtrưởng Bộ Xây dựng,Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó tổngcục trưởng Tổngcục Thống kê, Phó trưởng Ban Vật giá của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ươngchịu trách nhiệm hướng dẫn,đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Uỷ bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổchức Đảng, các tổ chứcchính trị xã hội (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành, địaphương) thực hiện việckiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định, tổng hợp báo cáoChính phủ kết quả kiểm kê và kiến nghị biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, cóhiệu quả các loại tàisản này.

Điều 3. CácBộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, tổ chức trực thuộcthực hiện tốt việc kiểm kê, đánh giá lại tài sản và tổng hợp báo cáo kết quả tổngkiểm kê gửi về Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ươngtrước ngày 31 tháng 01 năm 1998 đểkịp thời báo cáo Chính phủ.

Điều 4. Kinh phí thực hiệntổng kiểm kê do các Bộ, ngành, địa phương tự sắp xếp bố trí trong dự toán ngânsách Nhànước năm 1997. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ương doBộ Tàichính cấp.

Điều 5. Quyết định này cóhiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Trưởngban Ban Chỉ đạo kiểm kêTrung ương, Bộ trường các Bộ, Thủ trưởng các cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quanvà Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmhướng dẫn, tổ chứcthực hiện Quyết định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)