ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tại Văn bản số 13074/UBND-NC ngày 15/10/2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 346/TTr-SNV ngày 11/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc thành phố Biên Hòa, cụ thể như sau:

1. Phường Hóa An, phường Tam Phước, phường Phước Tân, phường An Hòa, phường Hiệp Hòa là đơn vị hành chính cấp xã loại I.

2. Phường Tân Hạnh là đơn vị hành chính cấp xã loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn tỉnh Đng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các phường có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chánh, các Phó Chánh VP UBND t
nh;
- Lưu: VT, KGVX.
E/H
i-VX/02.2020

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng