THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 467-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về một số quy định vụ thể thực

hiện điều 1 trong quyết định số 92/TTg ngày 7/3/1994

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Các công trình đã hoàn thành năm 1993, năm 1994, không phải duyệt lại tổng dự toán nhưng chỉ được ghi vốn để thanh toán nợ khối lượng đã làm, được cấp vốn để thanh toán theo dự toán hạng mục đã được duyệt, theo khối lượng phù hợp với thiết kế, có xác nhận phiếu giá của Ngân hàng cơ sở.

Các công trình chuyển tiếp và sẽ hoàn thành năm 1994, năm 1995, nếu đã thi công kéo dài nhiều năm, đã khởi công từ trước năm 1992 nhưng chưa đủ điều kiện lập tổng dự toán thì chỉ được duyệt lại dự toán khối lượng xây dựng từ năm 1994 đến khi hoàn thành nhằm quản lý việc cấp phát để thanh toán và phải được duyệt lại luận chứng kinh tế kỹ thuật (nếu vượt vốn theo quy định).

Điều 2

Đối với công trình đặc thù quy mô lớn (có tổng vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng, tương đương 10 triệu USD trở lên) của một số ngành như thuỷ lợi, giao thông... đang xây dựng và đã thi công nhiều năm, luận chứng kinh tế kỹ thuật đã duyệt chia giai đoạn theo các mục tiêu đầu tư (đã được quy định trong luận chứng kinh tế kỹ thuật) làm căn cứ để duyệt thiết kế và dự toán phục vụ cho việc xây dựng, ghi kế hoạch và cấp vốn thanh toán.

Các công trình nhỏ (có tổng vốn đầu tư nhỏ hơn một tỷ đồng), tuy chỉ cần làm báo cáo kinh tế kỹ thuật, thuyết minh ngắn gọn về quy mô yêu cầu để xét duyệt chủ trương, về thiết kế áp dụng thiết kế mẫu nhưng vẫn phải được duyệt dự toán xây lắp vì có sự khác nhau về nền móng và giá cả vật liệu xây dựng giữa các địa điểm.

Điều 3

Những công trình khởi công mới năm 1994 nhất thiết phải có đủ hồ sơ luận chứng kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế và tổng dự toán được duyệt. Nếu các công trình đó đã được bố trí vốn kế hoạch 1994, đến nay chưa có đủ điều kiện trên, nhưng có yêu cầu đầu tư cấp bách, các Bộ và địa phương có thể đăng ký một số vốn để làm công tác khảo sát thiết kế lập tổng dự toán chuẩn bị xây dựng để khởi công 1995.

Các công trình chuyển tiếp quan trọng của các Bộ và địa phương đã được giao kế hoạch theo Quyết định số 62-TTg ngày 8-2-1994, vẫn phải bảo đảm thủ tục theo đúng quy định. Trong trường hợp đến nay chưa kịp bổ sung đầy đủ thủ tục nhưng do yêu cầu cấp bách cần được tiếp tục thi công trong năm 1994 thì phải xin phép Thủ tướng Chính phủ đối với từng công trình, đồng thời vẫn phải tiếp tục hoàn tất thủ tục và chậm nhất đến ngày 30 tháng 9 năm 1994 phải làm xong.

Điều 4

Đối với những công trình khác đã được ghi kế hoạch năm 1994 của các Bộ và địa phương đến ngày 30 tháng 7 năm 1994 đã được bổ sung đầy đủ thủ tục, hoặc hồ sơ tài liệu đã gửi đến cơ quan thẩm định Nhà nước, thì Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thông báo thoả thuận kế hoạch đợt cuối cùng trong tháng 8 năm 1994. Những công trình chưa xong thủ tục, xem như không được bố trí trong kế hoạch thi công năm 1994, các Bộ và địa phương phải tiếp tục hoàn thành mọi thủ tục để làm căn cứ ghi kế hoạch 1995. Những công trình này nếu có yêu cầu có thể được ghi một số vốn để khảo sát thiết kế lập tổng dự toán, chuẩn bị xây dựng./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải