ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4671/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019;

Xét đề nghị của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh tại Tờ trình số 06/TTr-QPCTT ngày 09/12/ 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch thu quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019, trên địa bàn tỉnh, với nội dung chính như sau:

- Báo Bình Định: 9.437.726 đồng.

- Bưu điện tỉnh: 34.509.238 đồng.

- Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam-CN Bình Định: 27.178.462 đồng.

- UBND thành phố Quy Nhơn: 852.527.054 đồng.

 (Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Văn bản số 06/TTr-QPCTT ngày 09/12/2019 của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh ).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Tổng biên tập Báo Bình Định, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Giám đốc Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam - CN Bình Định và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHTrần Châu