ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4685/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC LĨNHVỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CPngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủtục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBNDngày 31 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kếhoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩmquyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháptại công văn số 4877/STP-KSTT ngày 14 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hànhchính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phốHồ Chí Minh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các Banquản lý khu chức năng đô thị và Ủy ban nhân dân quận - huyện dự thảo quyết địnhcông bố thủ tục hành chính theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định này,trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Điều 4.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc SởQuy hoạch - Kiến trúc, Trưởng các Ban quản lý chức năng đô thị, Chủ tịch Ủy bannhân dân quận - huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP; các phòng NC-TH;
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Lưu: VT, CCHC/Đ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ QUYHOẠCH - KIẾN TRÚC

(Banhành kèm theo Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủyban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1

Thủ tục cấp Giấy phép Quy hoạch

- Luật Quy hoạch đô thị

- Khoản 1 Điều 7 Quyết định 48/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ Quy hoạch

- Luật Quy hoạch đô thị

- Khoản 1 Điều 7 Quyết định 49/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1

Thủ tục cấp Giấy phép Quy hoạch

- Luật Quy hoạch đô thị

- Khoản 2 Điều 7 Quyết định 48/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

- BQL Khu Nam;

- BQL Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

- BQL các Khu chế xuất và công nghiệp;

- BQL Khu công nghệ cao;

- BQL Khu đô thị Tây Bắc.

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ Quy hoạch

- Luật Quy hoạch đô thị

- Khoản 2 Điều 7 Quyết định 49/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

- BQL Khu Nam;

- BQL Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

- BQL các Khu chế xuất và công nghiệp;

- BQL Khu công nghệ cao;

- BQL Khu đô thị Tây Bắc.

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1

Thủ tục cấp Giấy phép Quy hoạch

- Luật Quy hoạch đô thị

- Khoản 3 Điều 7 Quyết định 48/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ủy ban nhân dân quận - huyện

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ Quy hoạch

- Luật Quy hoạch đô thị

- Khoản 3 Điều 7 Quyết định 49/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ủy ban nhân dân quận - huyện