ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và tổ chức bộ máy của sở Thương Mại và Du Lịch tỉnh Lào Cai

_______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư số 36/2000/TTLB-BTM-BTCCBCP ngày 27/1/2000, của Liên Bộ Thương mại, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan quản lý về thương mại ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13/4/2001, của Bộ Thương mại hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, của lực lượng quản lý thị trường ở địa phương;

Căn cứ Nghị định số 47/2001/NĐ-CP ngày 10/8/2001, của Chính phủ và Thông tư số 05/2001/TT-TCDL ngày 28/12/2001 của Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/2001/NĐ-CP ngày 10/8/2001 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra du lịch;

Xét tờ trình số 435/TT-TMDL ngày 28/6/2002 của Sở Thương Mại và Du Lịch tỉnh Lào Cai về việc xin phê duyệt vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở Thương Mại và Du Lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Thương Mại và Du Lịch, thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 151/QĐ-UB ngày 17/8/1996, của UBND tỉnh Lào Cai Về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương Mại và Du Lịch tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh