BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 469/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2018

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định này:

1. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ, Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018 theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản của Bộ hoặc cơ quan cấp trên khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC[2]THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-BNN-PC ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1

Luật

31/2018/QH14 ngày 19/11/2018

Luật Trồng trọt

01/01/2020

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

2

Pháp lệnh

15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh giống cây trồng

01/7/2004

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020

3

Nghị định

88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

01/10/2010

 

4

Nghị định

98/2011/NĐ-CP[3] ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

 

5

Nghị định

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

 

6

Nghị định

31/2016/NĐ-CP[4] ngày 06/5/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

25/6/2016

 

7

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[5] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

8

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[6] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

9

Thông tư liên tịch

42/2013/TT LT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[7] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

10

Thông tư

21/2009/TT-BNN ngày 24/4/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

08/6/2009

 

11

Thông tư

40/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/7/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

09/7/2009

 

12

Thông tư

41/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/7/2009

Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng

23/8/2009

 

13

Thông tư

42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2009

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1

24/8/2009

Hết hiệu lực một phần

14

Thông tư

61/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

09/11/2009

 

15

Thông tư

72/2009/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2009

Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.

01/01/2010

 

16

Thông tư

84/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

12/02/2010

 

17

Thông tư

11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” 

24/4/2010

 

18

Thông tư

22/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” 

21/5/2010

 

19

Thông tư

30/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/5/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” 

25/6/2010

 

20

Thông tư

32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010

Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

31/7/2010

Hết hiệu lực một phần

21

Thông tư

34/2010/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

06/8/2010

 

22

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

08/10/2010

Hết hiệu lực một phần

23

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần

24

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

22/01/2011

Hết hiệu lực một phần

25

Thông tư

17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

26

Thông tư

30/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/4/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

04/6/2011

 

27

Thông tư

41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

17/7/2011

 

28

Thông tư

45/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng

24/12/2011

 

29

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT[8]ngày 29/6/2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/7/2011

Hết hiệu lực một phần

30

Thông tư

48/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2011

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

05/01/2012

 

31

Thông tư

51/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2011

Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

10/9/2011

 

32

Thông tư

64/2011/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

18/11/2011

 

33

Thông tư

67/2011/TT-BNNPTNT ngày 17/10/2011

Ban hành quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

17/4/2012

 

34

Thông tư

09/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

31/3/2012

 

35

Thông tư

12/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

15/4/2012

 

36

Thông tư

17/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/4/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

02/6/2012

 

37

Thông tư

18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012

Quy định về quản lý sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

10/6/2012

 

38

Thông tư

21/2012/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

20/7/2012

 

39

Thông tư

24/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/6/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

19/12/2012

 

40

Thông tư

44/2012/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

26/10/2012

 

41

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT[9] ngày 26/9/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

Hết hiệu lực một phần

42

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT[10] ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

43

Thông tư

06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

08/03/2013

 

44

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT[11] ngày 22/01/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

22/7/2013

 

45

Thông tư

16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013

Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

13/4/2013

 

46

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

01/6/2013

Hết hiệu lực một phần

47

Thông tư

33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giống cây trồng

21/12/2013

 

48

Thông tư

49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013

Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

01/02/2014

 

49

Thông tư

05/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt

10/8/2014

 

50

Thông tư

29/2014/TT-BNNPTNT[12] ngày 05/9/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/10/2014

 

51

Thông tư

47/2014/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản ở miền núi phía Bắc

11/6/2015

 

52

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[13] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/02/2015

 

53

Thông tư

01/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2015

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

09/3/2015

 

54

Thông tư

28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015

Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

29/9/2015

 

55

Thông tư

46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015

Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

28/01/2016

 

56

Thông tư

19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016

Hướng dẫn chi tiết điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa

10/8/2016

 

57

Thông tư

28/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2016

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

10/9/2016

 

58

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT[14] ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

Hết hiệu lực một phần

59

Thông tư

19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 về việc hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/ NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

25/12/2017

 

60

Thông tư

06/2018/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2018

Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

06/8/2018

 

61

Thông tư

14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

62

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[15] ngày 29/10/2018

Ban hành Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

63

Quyết định

58/2004/QĐ-BNN ngày 04/11/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng chính

13/12/2004

 

64

Quyết định

69/2004/QĐ-BNN ngày 12/3/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu

28/12/2004

 

65

Quyết định

74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

19/01/2005

Hết hiệu lực một phần

66

Quyết định

40/2005/QĐ-BNN ngày 22/5/2006

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

14/6/2006

 

67

Quyết định

79/2005/QĐ-BNN ngày 5/12/2005

Ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm

15/01/2006

 

68

Quyết định

80/2005/QĐ-BNN ngày 12/5/2005

Ban hành Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn

15/01/2006

 

69

Quyết định

103/2006/QĐ-BNN ngày 14/11/2006

Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

13/12/2006

 

70

Quyết định

47/2007/QĐ-BNN 29/5/2007

Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

08/7/2007

 

71

Quyết định

95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007

Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới

22/12/2007

Hết hiệu lực một phần

72

Quyết định

35/2008/QĐ-BNN ngày 15/02/2008

Ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ

06/3/2008

 

73

Quyết định

50/2008/QĐ-BNN ngày 02/4/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

24/4/2008

 

74

Quyết định

104/2008/QĐ-BNN ngày 21/10/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

16/11/2008

 

75

Quyết định

124/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

29/01/2009

 

II. LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT, PHÂN BÓN

1. L ĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

76

Luật

41/2013/QH13 ngày 25/11/2013

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2019 bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

77

Nghị định

116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

18/01/2015

 

78

Nghị định

31/2016/NĐ-CP[16] ngày 06/5/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

25/6/2016

 

79

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[17] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

80

Nghị định

108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Về quản lý phân bón

20/9/2017

 

81

Nghị định

55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

16/4/2018

 

82

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[18] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

 

83

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016

Về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

30/6/2016

 

84

Thông tư

55/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/8/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

24/02/2010

 

85

Thông tư

26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

27/10/2010

 

86

Thông tư

71/2010/TT-BNNPTN ngày 10/12/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

10/6/2011

 

87

Thông tư

14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012

Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

06/7/2012

 

88

Thông tư

63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

16/6/2013

 

89

Thông tư

32/2013/TT-BNNTNNT ngày 14/6/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

29/8/2013

 

90

Thông tư

16/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

05/11/2014

 

91

Thông tư

30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014

Về ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

 

92

Thông tư

33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

01/01/2015

 

93

Thông tư

35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

01/01/2015

 

94

Thông tư

36/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Ban hành quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

 

95

Thông tư

05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015

Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

30/3/2015

 

96

Thông tư

21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/8/2015

Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019 theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT .

97

Thông tư

30/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2015

Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật

23/10/2015

 

98

Thông tư

35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015

Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

30/11/2015

 

99

Thông tư

24/2017/TT-BNNPTNT[19] ngày 15/11/2017

Ban hành bản mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của BNN&PTNT

01/01/2018

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

100

Thông tư

30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

12/02/2018

 

101

Thông tư

03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

28/3/2018

Hết hiệu lực một phần

102

Thông tư

12/2018/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

02/4/2019

Có hiệu lực từ ngày 02/4/2019

103

Thông tư

13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vập được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

22/11/2018

 

104

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[20] ngày 29/10/2017

Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

105

Thông tư

34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Sửa đổi Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

2. Lĩnh vực phân bón

106

Thông tư

17/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

14/5/2009

Đang đề xuất xử lý theo quy định

107

Thông tư

43/2009/TT-BNNPTNT ngày 14/7/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

28/8/2009

Đang đề xuất xử lý theo quy định

108

Thông tư

62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

09/11/2009

Đang đề xuất xử lý theo quy định

109

Thông tư

85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

13/02/2010

Đang đề xuất xử lý theo quy định

110

Thông tư

40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

13/8/2010

Đang đề xuất xử lý theo quy định

111

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

08/10/2010

Đang đề xuất xử lý theo quy định

112

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTN[21] ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần; Đang đề xuất xử lý theo quy định

113

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTN[22] ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

22/01/2011

Hết hiệu lực một phần; Đang đề xuất xử lý theo quy định

114

Thông tư

29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

30/05/2011

Đang đề xuất xử lý theo quy định

115

Thông tư

42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

21/7/2011

Đang đề xuất xử lý theo quy định

116

Thông tư

59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

14/10/2011

Đang đề xuất xử lý theo quy định

117

Thông tư

86/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

30/01/2012

Đang đề xuất xử lý theo quy định

118

Thông tư

13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

03/5/2012

Đang đề xuất xử lý theo quy định

119

Thông tư

31/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

02/9/2012

Đang đề xuất xử lý theo quy định

120

Thông tư

45/2012/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

27/10/2012

Đang đề xuất xử lý theo quy định

121

Thông tư

64/2012/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

07/02/2013

Đang đề xuất xử lý theo quy định

122

Thông tư

38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2013

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

23/9/2013

Đang đề xuất xử lý theo quy định

123

Thông tư

19/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2014

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

07/8/2014

Đang đề xuất xử lý theo quy định

124

Quyết định

105/2008/QĐ-BNN ngày 22/10/2008

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

20/11/2008

Đang đề xuất xử lý theo quy định

III. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

125

Luật

30/2018/QH14 ngày 19/11/2018

Luật Chăn nuôi

01/01/2020

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

126

Pháp lệnh

16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh Giống vật nuôi

01/7/2004

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020

127

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[23] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

128

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[24] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

129

Nghị định

39/2017/NĐ-CP[25] ngày 04/4/2017

Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

130

Nghị định

41/2017/NĐ-CP[26] ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

131

Nghị định

100/2017/NĐ-CP[27] ngày 18/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

18/8/2047

 

132

Nghị định

64/2018/NĐ-CP[28] ngày 07/5/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22/6/2018

 

133

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[29] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

 

134

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008

Phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi cả nước đến năm 2020

11/02/2008

 

135

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[30] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

136

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014

Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020

01/01/2015

 

137

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[31] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/ QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

138

Thông tư

92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

12/12/2007

Hết hiệu lực một phần

139

Thông tư

04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

Ban Hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

15/7/2010

 

140

Thông tư

02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Hướng dẫn quản lý nhà nước về chăn nuôi

07/3/2011

Hết hiệu lực một phần

141

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

142

Thông tư

43/2011/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

07/12/2011

 

143

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT[32] ngày 29/6/2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/7/2011

Hết hiệu lực một phần

144

Thông tư

61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

12/3/2012

 

145

Thông tư

72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

25/4/2012

 

146

Thông tư

06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/02/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn"

17/3/2012

 

147

Thông tư

26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012

Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

09/8/2012

 

148

Thông tư

41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

16/02/2013

 

149

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT[33] ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

 

150

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT[34] ngày 26/9/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

Hết hiệu lực một phần

151

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT[35] ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

22/11/2012

 

152

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT[36] ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

153

Thông tư

57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012

Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

22/12/2012

Hết hiệu lực một phần

154

Thông tư

31/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/6/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống

12/12/2013

 

155

Thông tư

35/2013/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2016

Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

06/9/2013

Hết hiệu lực một phần

156

Thông tư

14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014

Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản

05/6/2014

 

157

Thông tư

28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014

Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

20/10/2014

 

158

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[37] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/02/2015

 

159

Thông tư

09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015

Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020

20/4/2015

 

160

Thông tư

42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015

Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

16/11/2015

 

161

Thông tư

01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

15/02/2016

 

162

Thông tư

06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016

Ban hành Danh mục hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

15/7/2016

Hết hiệu lực một phần

163

Thông tư

27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

26/01/2017

 

164

Thông tư

36/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 ban hành Danh mục hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

08/02/2017

 

165

Thông tư

01/2017/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2017

Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

01/3/2017

 

166

Thông tư

16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn

24/02/2018

 

167

Thông tư

20/2017/TT-BNNPTNT[38] ngày 10/11/2017

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

25/12/2017

Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2019

168

Thông tư

01/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

03/3/2018

 

169

Quyết định

78/2004/QĐ-BNN , ngày 31/12/2004

Ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

29/01/2005

 

170

Quyết định

07/2005/QĐ-BNN ngày 31/01/2005

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

05/3/2005

Hết hiệu lực một phần

171

Quyết định

66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

25/11/2005

Hết hiệu lực một phần

172

Quyết định

88/2005/QĐ-BNN ngày 27/12/2005

Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

29/01/2006

 

173

Quyết định

43/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

Ban hành Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm

25/6/2006

 

174

Quyết định

13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

08/3/2007

Hết hiệu lực một phần

175

Quyết định

108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

25/01/2008

Hết hiệu lực một phần

176

Quyết định

03/2008/QĐ-BNN ngày 09/01/2008

Bãi bỏ Quyết định số 17/2017/QĐ-BNN ngày 27/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm”

09/01/2008

 

IV. LĨNH VỰC THÚ Y

177

Luật

79/2015/QH13 ngày 19/6/2015

Luật thú y

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2019 bởi Luật quy hoạch

178

Nghị định

05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

Về phòng chống bệnh dại động vật

02/02/2007

 

179

Nghị định

35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

01/7/2016

 

180

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[39] ngày 09/01/2017

Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

181

Nghị định

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

 

182

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[40] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

 

183

Quyết định

16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016

Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp

01/7/2016

 

184

Thông tư

23/2009/TT-BNN ngày 24/9/2009

Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh mật ong

08/11/2009

 

185

Thông tư

27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009

Ban hành quy định nhập khẩu trâu bò từ các nước lào và Cămpuchia vào Việt Nam

13/7/2009

 

186

Thông tư

66/2009/TT-BNNPTNT ngày 13/10/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lấy mẫu thuốc thú y để kiểm tra chất lượng

13/3/2010

 

187

Thông tư

53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN PTNT ban hành quy định nhập khẩu trâu bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

14/12/2015

 

188

Thông tư

04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

01/7/2016

 

189

Thông tư

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

15/7/2016

 

190

Thông tư

09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

16/7/2016

 

191

Thông tư

10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

16/7/2016

 

192

Thông tư

11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

18/7/2016

 

193

Thông tư

12/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp

19/7/2016

 

194

Thông tư

13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Quy định về quản lý thuốc thú y

19/7/2016

Hết hiệu lực một phần từ ngày 14/02/2019

195

Thông tư

14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

19/7/2016

 

196

Thông tư

25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

15/8/2016

Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/02/2019

197

Thông tư

26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

15/8/2016

Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/02/2019

198

Thông tư

29/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

19/9/2016

 

199

Thông tư

13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

20/12/2017

 

200

Thông tư

02/2018/TT-BNNPTNT[41] ngày 31/01/2018

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT , Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT , Thông tư số 02/2006/TT-BTS , Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT

17/3/2018

 

201

Thông tư

10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y

14/02/2019

 

202

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[42] ngày 29/10/2018

Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

203

Thông tư

18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y

14/02/2019

Có hiệu lực từ ngày 14/02/2019

204

Thông tư

35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/02/2019

Có hiệu lực từ ngày 10/02/2019

205

Thông tư

36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

10/02/2019

Có hiệu lực từ ngày 10/02/2019

V. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

206

Luật

29/2004/QH11 ngày 03/12/2004

Luật Bảo vệ và phát triển rừng

01/4/2005

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

207

Luật

16/2017/QH14 , ngày 15/11/2017

Luật Lâm nghiệp

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

208

Nghị định

09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Về phòng cháy và chữa cháy rừng

13/02/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

209

Nghị định

23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006

Về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

25/3/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

210

Nghị định

32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006

Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

20/4/2006

 

211

Nghị định

82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006

Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

03/9/2006

 

212

Nghị định

119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006

Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm

15/11/2006

 

213

Nghị định

48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007

Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

04/5/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

214

Nghị định

05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008

Về quỹ bảo vệ và phát triển rừng

14/02/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

215

Nghị định

99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

216

Nghị định

117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010

Tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

01/3/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

217

Nghị định

98/2011/NĐ-CP[43] ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

 

218

Nghị định

157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

25/12/2013

Hết hiệu lực một phần

219

Nghị định

118/2014/NĐ-CP[44] ngày 17/12/2014

Sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

01/02/2015

 

220

Nghị định

75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015

Cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

02/11/2015

 

221

Nghị định

133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015

Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng

15/02/2016

 

222

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[45] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

223

Nghị định

119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016

Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biển đổi khí hậu

10/10/2016

 

224

Nghị định

147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2017

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

225

Nghị định

168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước

15/02/2017

 

226

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[46] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

227

Nghị định

41/2017/NĐ-CP[47] ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

228

Nghị định

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

229

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

162/1999/QĐ-TTg ngày 07/8/1999

Chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ cộng hòa liên bang Đức

22/8/1999

 

230

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

152/2001/QĐ-TTg ngày 09/10/2001

Cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên vay vốn của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

09/10/2001

 

231

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001

Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

27/11/2001

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

232

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002

Về giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

08/10/2002

 

233

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004

Về việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững rừng ở Việt Nam

11/9/2004

 

234

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2006/QĐ-TTg[48] ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

235

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006

Ban hành Quy chế quản lý rừng

07/9/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

236

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007

Về Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

03/3/2007

 

237

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên"

24/11/2007

Hết hiệu lực một phần

238

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

19/8/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

239

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[49] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

240

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012

Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

30/3/2012

 

241

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012

Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

20/7/2012

 

242

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012

Ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

01/12/2012

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

243

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

15/3/2013

 

244

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015

Ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ

30/7/2015

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

245

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cầu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

01/11/2016

 

246

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016

Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

05/12/2016

 

247

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016

Ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất

15/12/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

248

Thông tư liên tịch

80/2003/TTLT-BNN-BTC ngày 03/9/2003

Hướng dẫn Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

24/9/2003

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

249

Thông tư liên tịch

19/2007/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

02/5/2007

 

250

Thông tư liên tịch

61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy chữa cháy rừng

28/7/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

251

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/4/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

10/5/2008

 

252

Thông tư liên tịch

58/2008/TTLT-BNN-BKHĐT-BTC ngày 02/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010

16/6/2008

Hết hiệu lực một phần

253

Thông tư liên tịch

65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/ NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

26/06/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

254

Thông tư liên tịch

07/2011/TTLT /BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011

Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp

25/3/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

255

Thông tư liên tịch

10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

20/3/2013

 

256

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng

15/5/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

257

Thông tư liên tịch

42/2013/TT LT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[50] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/ QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

258

Thông tư liên tịch

17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC[51] ngày 22/4/2015

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp

10/6/2015

Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019

259

Thông tư

14/2006/TT-BNN ngày 07/3/2006

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm địa phương

09/4/2006

 

260

Thông tư

99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

01/12/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

261

Thông tư

16/2007/TT-BNN ngày 14/02/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng Chứng chỉ xuất khẩu mẫu vật lưu niệm thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

13/3/2007

 

262

Thông tư

38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

30/7/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

263

Thông tư

57/2007/TT-BNN ngày 13/6/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg , ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

25/7/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

264

Thông tư

70/2007/TT-BNN ngày 01/8/2007

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong công đồng dân cư

05/9/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

265

Thông tư

05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008

Hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng

11/02/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

266

Thông tư

90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008

Hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau xử lý tịch thu

02/10/2008

 

267

Thông tư

24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009

Hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

19/6/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

268

Thông tư

25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009

Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng

19/6/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

269

Thông tư

34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009

Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng

25/7/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

270

Thông tư

58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009

Hướng dẫn về trồng cao su trên đất lâm nghiệp

24/10/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

271

Thông tư

87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2009

Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/02/2010

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

272

Thông tư

15/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh”

06/5/2010

 

273

Thông tư

25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/5/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

274

Thông tư

78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng

26/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

275

Thông tư

01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012

Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

18/02/2012

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

276

Thông tư

47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012

Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

09/11/2012

 

277

Thông tư

60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012

Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng

25/12/2012

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

278

Thông tư

23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013

Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất

01/7/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

279

Thông tư

10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014

Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển

12/5/2014

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

280

Thông tư

38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014

Hướng dẫn phương án quản lý rừng bền vững

20/12/2014

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

281

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[52] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/02/2015

 

282

Thông tư

02/2015/TT-BNNPTNT[53] ngày 27/01/2015

Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp theo Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

12/3/2015

 

283

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT[54] ngày 12/02/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

23/9/2015

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

284

Thông tư

40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

02/12/2015

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

285

Thông tư

44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015

Ban hành danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính

10/01/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

286

Thông tư

20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT , 25/2011/TT-BNNPTNT , 47/2012/TT-BNNPTNT , 80/2011/TT-BNNPTNT , 99/2006/TT-BNN

15/8/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

287

Thông tư

21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016

Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

15/8/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

288

Thông tư

23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

01/01/2017

 

289

Thông tư

04/2017/TT-BNNPTNT[55] ngày 24/02/2017

Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/4/2017

 

290

Thông tư

08/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2017

Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

16/5/2017

 

291

Thông tư

17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

25/10/2017

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

292

Thông tư

21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

01/01/2018

 

293

Thông tư

22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2018

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

294

Thông tư

23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

01/01/2018

 

295

Thông tư

24/2017/TT-BNNPTNT[56] ngày 15/11/2017

Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2018

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

296

Thông tư

26/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng

01/01/2018

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

297

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[57] ngày 29/10/2018

Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

298

Thông tư

27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

299

Thông tư

28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về quản lý rừng bền vững

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

300

Thông tư

29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về các biện pháp lâm sinh

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

301

Thông tư

30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

302

Thông tư

31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về phân định ranh giới rừng

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

303

Thông tư

32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

304

Thông tư

33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

305

Quyết định

3031/1997/QĐ-BNNPTNT ngày 20/11/1997

Về việc Quy chế xác định ranh giới và cắm mốc các loại rừng

05/12/1997

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

306

Quyết định

14/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

07/4/2005

 

307

Quyết định

16/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005

Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp

07/4/2005

 

308

Quyết định

38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005

Về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng

08/8/2005

 

309

Quyết định

62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005

Ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng

23/9/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

310

Quyết định

89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005

Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

26/4/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

311

Quyết định

20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006

Ban hành tạm thời Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng

01/7/2006

 

312

Quyết định

44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

Ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm

23/9/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

313

Quyết định

62/2006/QĐ-BNN ngày 16/8/2006

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020

23/9/2006

 

314

Quyết định

106/2006/QĐ-BNN ngày 27/11/2006

Ban hành bản hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn

26/12/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

315

Quyết định

25/2007/QĐ-BNN ngày 09/4/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

28/5/2007

 

316

Quyết định

26/2007/QĐ-BNN ngày 09/4/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

25/7/2007

 

317

Quyết định

46/2007/QĐ-BNN ngày 28/5/2007

Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng

20/8/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

318

Quyết định

83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007

Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã

31/10/2007

 

319

Quyết định

104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007

Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

20/01/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

320

Quyết định

107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

25/01/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

321

Quyết định

78/2008/QĐ-BNN ngày 01/7/2008

Quyết định phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020

03/8/2008

 

322

Quyết định

95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008

Ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

03/11/2008

Hết hiệu lực một phần

323

Quyết định

111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008

Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

21/12/2008

 

324

Quyết định

112/2008/QĐ-BNN ngày 19/11/2008

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng

18/12/2008

 

325

Quyết định

114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008

Về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

29/12/2008

 

326

Quyết định

128/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

31/01/2009

 

VI. LĨNH VỰC THỦY SẢN

327

Luật

17/2003/QH11 Ngày 26/11/2003

Luật Thủy sản

01/7/2004

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

328

Luật

18/2017/QH14 Ngày 21/11/2017

Luật Thủy sản

01/01/2017

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

329

Nghị định

27/2005/NĐ-CP Ngày 08/3/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thủy sản

23/3/2005

Hết hiệu lực một phần

330

Nghị định

59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005

Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

20/5/2005

Hết hiệu lực một phần

331

Nghị định

66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005

Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

05/6/2005

 

332

Nghị định

57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008

Ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế

20/8/2008

 

333

Nghị định

14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

01/4/2009

Hết hiệu lực một phần

334

Nghị định

32/2010/NĐ-CP ngày 30/3/2010

Quy định về hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

01/6/2010

Hết hiệu lực một phần

335

Nghị định

33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010

Quy định về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

01/6/2010

Hết hiệu lực một phần

336

Nghị định

52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010

Về nhập khẩu tàu cá

01/8/2010

Hết hiệu lực một phần

337

Nghị định

98/2011/NĐ-CP[58] ngày 26/10/2011

Sửa đổi một số điều của các Nghị định về nông nghiệp

11/12/2011

 

338

Nghị định

53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

10/8/2012

 

339

Nghị định

80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

Về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

01/12/2012

 

340

Nghị định

102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012

Về tổ chức và hoạt động của lực lượng Kiểm ngư

25/01/2013

 

341

Nghị định

103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

01/11/2013

Hết hiệu lực một phần

342

Nghị định

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014

Về một số chính sách phát triển thủy sản

25/8/2014

Hết hiệu lực một phần

343

Nghị định

89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/11/2015

Hết hiệu lực một phần

344

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[59] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

345

Nghị định

172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

15/02/2017

 

346

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[60] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

347

Nghị định

39/2017/NĐ-CP[61] ngày 04/4/2017

Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

348

Nghị định

41/2017/NĐ-CP[62] ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

349

Nghị định

55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017

Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

01/7/2017

 

350

Nghị định

100/2017/NĐ-CP[63] ngày 18/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

18/8/2017

 

351

Nghị định

17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/3/2018

 

352

Nghị định

64/2018/NĐ-CP[64] ngày 07/5/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22/6/2018

 

353

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[65] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh nông nghiệp

17/9/2018

 

354

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000

Về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thủy sản

09/8/2000

 

355

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

06/02/2006

 

356

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

29/2007/QĐ-TTg ngày 28/02/2007

Thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

25/3/2007

 

357

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

118/2007/QĐ-TTg[66] ngày 25/7/2007

Về chính sách hỗ trợ khắc phục rủi ro thiên tai trên biển

Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

 

358

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

149/2008/QĐ-TTg ngày 20/11/2008

Về chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư

Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

 

359

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[67] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

360

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

79/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014

Ban hành Quy chế thực hiện quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển

15/02/2015

 

361

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

02/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015

Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư

01/3/2015

 

362

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018

Quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

30/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 30/01/2019

363

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển đặc biệt là đánh bắt xa bờ

16/7/2006

 

364

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[68] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

365

Thông tư liên tịch

31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 06/9/2014

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền

21/10/2014

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

366

Thông tư liên tịch

38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV[69] ngày 20/10/2015

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản

05/12/2015

 

367

Thông tư

02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

05/4/2006

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

368

Thông tư

03/2006/TT-BTS ngày 12/4/2006

Hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

15/5/2006

 

369

Thông tư

02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/ NĐ-CP ngày 19/5/2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

29/7/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

370

Thông tư

62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006

05/6/2008

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

371

Thông tư

57/2009/TT-BNNPTNT Ngày 08/9/2009

Danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

13/10/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

372

Thông tư

67/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009

Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp được phép lưu hành tại Việt Nam

08/12/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

373

Thông tư

71/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam”

25/12/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

374

Thông tư

74/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009

Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp được phép lưu hành tại Việt Nam

05/01/2010

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

375

Thông tư

82/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thủy sản

25/5/2010

 

376

Thông tư

12/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam”

26/4/2010

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

377

Thông tư

13/2010/TT-BNNPTNT ngày 12/3/2010

Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp được phép lưu hành tại Việt Nam

27/4/2010

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

378

Thông tư

64/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/11/2010

Về việc đưa các sản phẩm có chứa trifluralin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

19/12/2010

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

379

Thông tư

01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2011

Quy định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển

20/02/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

380

Thông tư

15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

Ban hành “Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển"

14/4/2011

 

381

Thông tư

24/2011/TT-BNNPTNT Ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

382

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT[70] ngày 29/6/2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/7/2011

Hết hiệu lực một phần

383

Thông tư

62/2011/TT-BNNPTNT Ngày 14/9/2011

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

29/10/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

384

Thông tư

65/2011/TT-BNNPTNT Ngày 05/10/2011

Ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

20/11/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

385

Thông tư

89/2011/TT-BNN ngày 29/12/2011

Ban hành danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm

15/02/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

386

Thông tư

04/2012/TT-BNNPTNT Ngày 16/01/2012

Đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

01/3/2012

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

387

Thông tư

36/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

13/9/2012

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

388

Thông tư

37/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

13/9/2012

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

389

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT[71] ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

 

390

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT[72] ngày 26/9/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

Hết hiệu lực một phần

391

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT[73] ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

22/11/2012

 

392

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT[74] ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

393

Thông tư

08/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

16/3/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

394

Thông tư

09/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

16/3/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

395

Thông tư

13/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/02/2013

Quy định về đăng kiểm viên tàu cá

01/4/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

396

Thông tư

25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

25/6/2013

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

397

Thông tư

26/2013/TT-BNNPTNT Ngày 22/5/2013

Về quản lý giống thủy sản

05/7/2013

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

398

Thông tư

29/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2013

Quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh

22/7/2013

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

399

Thông tư

39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2013

Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

27/10/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

400

Thông tư

44/2013/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2013

Bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi Điều 15 thuộc Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT

12/12/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

401

Thông tư

52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

01/02/2014

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

402

Thông tư

11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 về quản lý giống thủy sản

14/5/2014

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

403

Thông tư

12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014

Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

23/5/2014

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

404

Thông tư

22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao - điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm

01/02/2015

 

405

Thông tư

25/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá

25/8/2014

 

406

Thông tư

26/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá

25/8/2014

 

407

Thông tư

27/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/8/2014

 

408

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[75] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/02/2015

 

409

Thông tư

11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2015

Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm

11/5/2015

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

410

Thông tư

16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

10/10/2015

 

411

Thông tư

20/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá

01/12/2015

 

412

Thông tư

31/2015/TT-BNNPTNT[76] ngày 06/10/2015

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc trong động vật và sản phẩm động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

19/11/2015

 

413

Thông tư

50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác

15/02/2016

- Hết hiệu lực một phần;

- Hết hiệu lực toàn bộ từ 01/01/2019

414

Thông tư

51/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

Quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá

15/02/2016

 

415

Thông tư

16/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014 quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

29/7/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

416

Thông tư

04/2017/TT-BNNPTNT[77] ngày 24/02/2017

Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/4/2017

 

417

Thông tư

12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi

10/12/2017

 

418

Thông tư

20/2017/TT-BNNPTNT [78] ngày 10/11/2017

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP  ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

25/12/2017

 

419

Thông tư

02/2018/TT-BNNPTNT [79] ngày 31/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ), Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ), Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 02/2006/TT-BTS), Thông tư số 62/2008/ TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động (gọi tắt là Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT )

17/3/2018

Hết hiệu lực một phần

420

Thông tư

19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

421

Thông tư

20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và mầu sơn tàu, xuồng kiểm ngư

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

422

Thông tư

21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tầu cá khai thác bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

423

Thông tư

22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

424

Thông tư

23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

425

Thông tư

24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

426

Thông tư

25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép thủy sản sống nhập khẩu

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

427

Thông tư

26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

428

Quyết định

16/2002/QĐ-BTS ngày 17/5/2002

Ban hành tiêu chuẩn chức danh viên chức tàu thủy sản

Sau 15 ngày từ ngày đăng Công báo

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

429

Quyết định

13/2004/QĐ-BTS ngày 31/5/2004

Ban hành tiêu chuẩn chức danh thuyền viên tàu Kiểm ngư

01/01/2005

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

430

Quyết định

27/2005/QĐ-BTS ngày 09/01/2005

Ban hành tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Sau 15 ngày từ ngày đăng Công báo

 

431

Quyết định

04/2006/QĐ-BTS ngày 16/01/2006

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Sau 15 ngày từ ngày đăng Công báo

 

432

Quyết định

10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006

Ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên

28/7/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

433

Quyết định

20/2006/QĐ-BTS ngày 29/12/2006

Ban hành quy chế quản lý cảng cá, bến cá khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

04/01/2007

 

434

Quyết định

10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007

Ban hành danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

10/9/2007

- Hết hiệu lực một phần; - Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

435

Quyết định

96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007

Về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá

15/12/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

436

Quyết định

105/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007

Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam

21/01/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

437

Quyết định

06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008

Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

03/03/2008

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

438

Quyết định

57/2008/QĐ-BNN ngày 02/5/2008

Ban hành Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh

02/5/2008

 

439

Quyết định

77/2008/QĐ-BNN ngày 30/6/2008

Ban hành quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá

31/7/2008

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ 01/01/2019

440

Quyết định

82/2008/QĐ-BNN ngày 07/7/2008

Công bố Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển

22/8/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

441

Quyết định

108/2008/QĐ-BNN ngày 06/11/2008

Ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

21/12/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

442

Quyết định

122/2008/QĐ-BNN ngày 18/12/2008

Ban hành quy định về mẫu dấu và chế độ sử dụng con dấu nghiệp vụ trong công tác đăng kiểm tàu cá

18/01/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

443

Quyết định

123/2008/QĐ-BNN ngày 29/12/2008

Ban hành Danh mục thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

14/01/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

444

Chỉ thị

08/2005/CT-BTS ngày 25/8/2005

Về việc triển khai hoạt động thu mẫu thống kê các số liệu nghề cá cơ bản

Sau 15 ngày từ ngày đăng Công báo

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

445

Chỉ thị

10/2005/CT-BTS ngày 08/12/2005

Về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng

08/12/2005

 

446

Chỉ thị

03/2006/CT-BTS ngày 27/3/2006

Về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển Việt Nam

27/3/2006

 

447

Chị thị

02/2007/CT-BTS ngày 15/6/2007

Về việc tăng cường quản lý nghề cá nội địa

30/6/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

448

Chỉ thị

05/2007/CT-BTS ngày 31/7/2007

Về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản

06/9/2007

 

449

Chỉ thị

54/2008/CT-BNN ngày 21/4/2008

V/v tăng cường công tác quản lý tàu cá, khắc phục tình trạng tàu cá không đăng ký hoạt động trên các vùng nước

19/5/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

VII. LĨNH VỰC THỦY LỢI

450

Luật

08/2017/QH14 , ngày 19/6/2017

Luật Thủy lợi

01/7/2018

Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2019 bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

451

Nghị định

104/2017/NĐ-CP[80] ngày 14/9/2017

Quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

 

452

Nghị định

67/2018/NĐ-CP , ngày 14/5/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

01/7/2018

Hết hiệu lực một phần

453

Nghị định

77/2018/NĐ-CP , ngày 16/5/2018

Nghị định quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

01/7/2018

 

454

Nghị định

114/2018/NĐ-CP , ngày 04/9/2018

Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

04/9/2018

 

455

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

62/2004/QĐ-TTg 16/4/2004

Về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

09/5/2004

Hết hiệu lực một phần

456

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

131/2009/QĐ-TTg , ngày 02/11/2009

Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

01/01/2010

 

457

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

01/5/2014

 

458

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

25/2017/QĐ-TTg[81] ngày 03/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

 

459

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT, ngày 16/01/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015

02/3/2013

 

460

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT- BNNPTNT-BYT-BGDĐT, ngày 31/5/2013

Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa 3 ngành: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục trong về thực hiện Chương trình môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015

15/7/2013

 

461

Thông tư liên tịch

37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/ QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

15/12/2014

 

462

Thông tư

42/2010/TT- BNNPTNT, 06/7/2010

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi

06/01/2011

 

463

Thông tư

27/2012/TT- BNNPTNT, ngày 26/6/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

26/12/2012

 

464

Thông tư

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

01/7/2018

 

VIII. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

465

Luật

79/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật Đê điều

01/7/2007

Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2019 bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

466

Luật

33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

Luật Phòng chống thiên tai

01/5/2014

 

467

Nghị định

71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm

07/8/2002

 

468

Nghị định

113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

03/8/2007

 

469

Nghị định

04/2011/NĐ-CP ngày 15/01/2011

Về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

10/3/2011

 

470

Nghị định

66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

20/8/2014

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

471

Nghị định

94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014

Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

08/12/2014

 

472

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[82] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

473

Nghị định

104/2017/NĐ-CP[83] ngày 14/9/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

 

474

Nghị định

160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

475

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

93/1999/QĐ-TTg ngày 05/4/1999

Chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão

20/4/1999

 

476

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

185/1999/QĐ-TTg ngày 13/9/1999

Chính sách hỗ trợ đối với vùng phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

28/9/1999

 

477

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000

Về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

13/6/2000

 

478

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002

Quyết định về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

20/5/2002

 

479

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006

Phê duyệt Chương trình đầu tư, củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

15/4/2006

 

480

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2006/QĐ-TTg[84] ngày 31/5/2006

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

481

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

78/2007/QĐ-TTg ngày 29/5/2007

Quyết định về việc ban hành quy chế phòng chống động đất, sóng thần

07/7/2007

 

482

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

118/2007/QĐ-TTg[85] ngày 25/7/2007

Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển

24/8/2007

 

483

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007

Quyết định phê duyệt chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

10/12/2007

 

484

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011

Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

01/3/2011

 

485

Thông tư liên tịch

43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015

Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

30/12/2015

 

486

Thông tư

01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009

Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ

06/02/2009

 

487

Thông tư

26/2009/TT-BNN ngày 11/5/2009

Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân

25/6/2009

 

488

Thông tư

46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011

Về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

11/8/2011

 

489

Thông tư

54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013

Hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.

07/02/2014

 

490

Thông tư

31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017

Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

29/12/2017

 

491

Quyết định

17/2002/QĐ-BNN ngày 12/3/2002

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng vật tư dự trữ phòng chống lụt bão

27/02/2002

 

492

Quyết định

59/2002/QĐ-BNN ngày 03/7/2002

Quy định mức nước thiết kế cho các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

03/7/2002

 

493

Quyết định

92/2008/QĐ-BNN ngày 17/9/2008

Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt bão

16/10/2008

 

494

Chỉ thị

85/2007/CT-BNN ngày 11/10/2007

Đẩy mạnh trồng rừng và trồng cây chắn sóng ven biển

30/10/2007

 

IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

495

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[86] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

496

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[87] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

 

497

Thông tư liên tịch

45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN[88] ngày 23/11/2015

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

08/01/2016

 

498

Thông tư

47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/7/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

01/02/2010

Hết hiệu lực một phần

499

Thông tư

75/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông sản

02/6/2010

 

500

Thông tư

37/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông sản

25/12/2010

 

501

Thông tư

63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010

Hướng dẫn quy định cấp CFS đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/12/2010

 

502

Thông tư

03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản

07/3/2011

 

503

Thông tư

74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

15/12/2011

 

504

Thông tư

76/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2011

Quy định Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/12/2011

 

505

Thông tư

02/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/01/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm

23/02/2012

 

506

Thông tư

02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2013

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

20/02/2013

 

507

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT[89] ngày 23/01/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

22/7/2013

 

508

Thông tư

48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013

Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

26/12/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019 bởi Thông tư số 16/2018/ TT-BNNPTNT

509

Thông tư

24/2014/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2014

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản

01/01/2015

Hết hiệu lực từ 01/4/2019

510

Thông tư

45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014

Quy định kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

17/01/2015

 

511

Thông tư

51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

10/02/2015

 

512

Thông tư

31/2015/TT-BNNPTNT[90] ngày 06/10/2015

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

19/11/2015

 

513

Thông tư

33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015

Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

10/12/2015

 

514

Thông tư

08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

15/7/2016

 

515

Thông tư

02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

30/3/2017

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019 bởi Thông tư số 16/2018/ TT-BNNPTNT

516

Thông tư

03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản

13/8/2017

 

517

Thông tư

07/2017/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh”

05/5/2017

 

518

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT[91] ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

 

519

Thông tư

28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017

Về việc bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/02/2018

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019 bởi Thông tư số 14/2018/ TT-BNNPTNT

520

Thông tư

07/2018/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2018

Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

24/8/2018

 

521

Thông tư

11/2018/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2018

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm”

01/4/2019

 

522

Thông tư

14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa, có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

523

Thông tư

16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

524

Thông tư

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018

Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

525

Thông tư

44/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

10/02/2019

 

X. LĨNH VỰC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

526

Nghị định

109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018

Nông nghiệp hữu cơ

15/10/2018

 

527

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007

Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến 2020

3/2007

 

528

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

24/2003/CT-TTg ngày 08/10/2003

Về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản

08/10/2003

 

529

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT[92] ngày 12/02/2015

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2013 ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/3/2015

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

530

Thông tư

40/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018

Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ

01/7/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

531

Thông tư

43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

XI. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

532

Nghị quyết

03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000

Nghị quyết của Chính phủ về kinh tế trang trại

02/02/2000

 

533

Nghị định

151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007

Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

05/11/2007

 

534

Nghị định

161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016

Hướng dẫn cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

02/12/2017

 

535

Nghị định

40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017

Quản lý, sản xuất kinh doanh muối

20/5/2017

 

536

Nghị định

52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018

Về Phát triển ngành nghề nông thôn

01/6/2018

 

537

Nghị định

98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018

Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

20/8/2018

 

538

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

153/1999/QĐ-TTg ngày 15/7/1999

Về một số chính sách phát triển muối

30/7/1999

 

539

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2000/TTg-QĐ ngày 24/11/2000

Về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn

09/12/2000

 

540

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011

Chính sách phát triển ngành mây tre

05/4/2011

 

541

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012

Về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

01/12/2012

Hết hiệu lực một phần

542

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013

Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

01/01/2014

 

543

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014

Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

15/01/2015

 

544

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/ QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

10/02/2016

 

545

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017

Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

10/6/2017

Quyết định

546

Thông tư liên tịch

66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010

Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo

31/12/2010

 

547

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 28/4/2014

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

16/6/2014

 

548

Thông tư

61/2000/TT /BNN-KH Ngày 06/6/2000

Hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

21/6/2000

 

549

Thông tư

11/2006/TT-BNN ngày 14/02/2006

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung theo Quyết định số 60/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ

16/3/2006

 

550

Thông tư

22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/5/2011

 

551

Thông tư

27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011

Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

28/05/2011

 

552

Thông tư

03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt” Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020”

11/3/2014

 

553

Thông tư

08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

12/5/2014

 

554

Thông tư

19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

10/6/2015

 

555

Thông tư

22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

25/7/2015

 

556

Thông tư

39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015

Quy định về công tác đấu thầu các dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

10/12/2015

 

557

Thông tư

41/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai QCVN 01-182:2015/BNNPTNT

01/7/2016

 

558

Thông tư

02/2016/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

 

559

Thông tư

35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

08/02/2017

 

560

Thông tư

05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

15/4/2017

 

561

Thông tư

39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

09/02/2019

 

XII. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - KHUYẾN NÔNG

562

Nghị định

83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018

Về khuyến nông

10/7/2018

 

563

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006

Phê duyệt "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020";

07/02/2006

 

564

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007

Phê duyệt "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020

08/8/2007

 

565

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

162/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008

Về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn

01/01/2009

 

566

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018

Quy định quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

05/6/2018

 

567

Thông tư liên tịch

66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN ngày 28/12/2012

Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 02/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/02/2013

 

568

Thông tư liên tịch

45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN[93] ngày 23/11/2015

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

08/01/2016

 

569

Thông tư

86/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

Hướng dẫn xây dựng đề án khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

13/02/2010

 

570

Thông tư

23/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/7/2010

Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23/5/2010

Hết hiệu lực một phần

571

Thông tư

43/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06/12/2013

 

572

Thông tư

02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

10/3/2014

Hết hiệu lực một phần

573

Thông tư

29/2014/TT-BNNPTNT[94] ngày 05/9/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/10/2014

 

574

Thông tư

32/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2014

Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

29/10/2014

 

575

Thông tư

48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014

Hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/02/2015

 

576

Thông tư

55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014

Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

20/02/2015

 

577

Thông tư

06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015

Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/ TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

31/3/2015

 

578

Thông tư

07/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015

Hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/4/2015

 

579

Thông tư

18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/6/015

 

580

Thông tư

17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016

Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/8/2016

 

581

Thông tư

18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016

Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

10/8/2016

Hết hiệu lực một phần

582

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT[95] ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

Hết hiệu lực một phần

583

Thông tư

04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018

Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

01/7/2018

 

XIII. LĨNH VỰC THANH TRA

584

Nghị định

47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015

Tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

30/6/2015

 

585

Thông tư

33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2016

Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

15/12/2016

 

XIV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

586

Nghị định

15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17/02/2017

 

587

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

25/2017/QĐ-TTg[96] ngày 03/7/2017

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

 

588

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

26/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

 

589

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

 

590

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

 

591

Thông tư liên tịch

64/2006/TTLT /BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều

24/9/2006

 

592

Thông tư liên tịch

14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện

11/5/2015

 

593

Thông tư liên tịch

15/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 26/3/2015

Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/5/2015

 

594

Thông tư liên tịch

37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y

05/12/2015

 

595

Thông tư liên tịch

38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV[97] ngày 20/10/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản

05/12/2015

 

596

Thông tư

05/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2012

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp

03/3/2012

 

597

Thông tư

46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2013

Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp

20/12/2013

 

598

Thông tư

06/2014/TT-BNNPTNT

Quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.

27/3/2014

 

599

Thông tư

39/2014/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2014

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong chi cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2015

 

600

Thông tư

42/2014/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2014

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp

02/01/2015

 

601

Thông tư

27/2015/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2015

Quy định tiêu chuẩn, chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/10/2015

 

602

Thông tư

32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015

Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

01/12/2015

 

603

Thông tư

36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y

05/12/2015

 

604

Thông tư

08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/9/2018

 

605

Thông tư

41/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/02/2019

 

XV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - HỢP TÁC QUỐC TẾ

606

Thông tư

32/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2016

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

15/12/2016

 

607

Thông tư

37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

08/02/2019

 

608

Thông tư

42/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

28/12/2018

 

XVI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

609

Nghị định

118/2014/NĐ-CP[98] ngày 17/12/2014

Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

01/02/2015

 

610

Nghị định

01/2018/NĐ-CP ngày 03/01/2018

Điều lệ hoạt động tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

03/01/2018

 

611

Thông tư liên tịch

17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC[99] ngày 22/4/2015

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng vườn cây để sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp

17/9/2018

Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019

612

Thông tư

02/2015/TT-BNNPTNT[100] ngày 27/01/2015

Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP  ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

12/3/2015

 

XVII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

613

Thông tư

39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015

Quy định về công tác đấu thầu các dự án của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý

10/12/2015

 

XVIII. LĨNH VỰC KHÁC

614

Thông tư

49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/12/2014

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

09/02/2015

 

615

Thông tư

09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

27/9/2018

 

Tổng số: 553 văn bản[101]

* Ghi chú: Các văn bản có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực:

1. Nghị định 98/2011/NĐ-CP

2. Nghị định 118/2014/NĐ-CP

3. Nghị định 31/2016/NĐ-CP

4. Nghị định 66/2016/NĐ-CP

5. Nghị định số 02/2017/NĐ-CP

6. Nghị định số 39/2017/NĐ-CP

7. Nghị định số 41/2017/NĐ-CP

8. Nghị định số 100/2017/NĐ-CP

9. Nghị định số 104/2017/NĐ-CP

10. Nghị định số 64/2018/NĐ-CP

11. Nghị định số 123/2018/NĐ-CP

12. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 132/2006/QĐ-TTg

13. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 118/2007/QĐ-TTg

14. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 01/2012/QĐ-TTg

15. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 25/2017/QĐ-TTg

16. Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT

17. Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BNN-BTC-LN

18. Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

19. Thông tư liên tịch 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN

20. Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT

21. Thông tư số 43/2012/TT-BNNPTNT

22. Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT

23. Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT

24. Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT

25. Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT

26. Thông tư số 29/2014/TT-BNNPTNT

27. Thông tư số 54/2014/TT-BNNPTNT

28. Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT

29. Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT

30. Thông tư số 31/2015/TT-BNNPTNT

31. Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT

32. Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT

33. Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT

34. Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT

35. Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT

36. Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018(Ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-BNN-PC ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị định

27/2005/NĐ-CP ngày 08/3/2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thủy sản

Điều 3

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.

20/8/2008

2

Nghị định

59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

Điểm a khoản 1 Điều 5

Điểm d khoản 1 Điều 5

Điểm b khoản 1 Điều 6

Điểm b khoản 2 Điều 6

Khoản 3 Điều 6

Khoản 3 Điều 7

Khoản 4 Điều 9

Khoản 5 Điều 10

khoản 5 Điều 14

Điều 16

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

01/4/2009

 

 

 

Tên cơ quan “Bộ Thủy sản” trong Nghị định số 59/2005/NĐ-CP được sửa thành "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"

 

 

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 6 và Điều 7 về thủ tục, trình tự cấp giấy phép và cơ quan cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số về lĩnh vực thủy sản

10/8/2012

 

Điểm a, b, d, đ khoản 1; điểm b khoản 2 Điều 11; khoản 1, khoản 2 Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

3

Nghị định

14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

Khoản 5 Điều 1 về sửa đổi khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP .

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số về lĩnh vực thủy sản

10/8/2012

 

4

Nghị định

32/2010/NĐ-CP ngày 30/3/2010 Quy định về hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

 

- Khoản 2 Điều 3;

- Khoản 3 Điều 4;

- Điều 5, Điều 8;

- Điều 11;

- Khoản 9 Điều 13;

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số về lĩnh vực thủy sản

10/8/2012

5

Nghị định

33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 Quy định về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

Khoản 4 và Khoản 5 Điều 2, Điểm a Khoản 1 Điều 4, Điều 6, Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số về lĩnh vực thủy sản

10/8/2012

6

Nghị định

52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010 Về nhập khẩu tàu cá

 

Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, khoản 4 Điều 12, Điều 13, Điều 15, Điều 16

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số về lĩnh vực thủy sản

10/8/2012

7

Nghị định

69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Điều 37; Điều 38; Điều 39; khoản 3 Điều 40; khoản 4, khoản 5 Điều 40.

 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Điều 4 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

8

Nghị định

99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Khoản 1 Điều 5; Điều 8; Khoản 1, 2 Điều 11; điểm a, b Khoản 2 Điều 15; điểm a Khoản 2 Điều 20; Khoản 7, điểm b Khoản 9 Điều 22

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2017

9

Nghị định

103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

- Điểm a, đ khoản 2 Điều 1

- Khoản 2 Điều 4

- Khoản 1 Điều 5, Tên khoản 2 Điều 5, Khoản 4 Điều 5

- Điều 6

- Tên Điều 7; Tên khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7

- Điểm d khoản 1, điểm d khoản 2, Tên khoản 5 Điều 10 Điều 10

- Khoản 1 Điều 12

- Khoản 1, khoản 3 Điều 14

- Khoản 3, Điểm a khoản 5 Điều 15

- Khoản 3, khoản 4 Điều 17

- Điểm b khoản 1 Điều 19

- Tên khoản 2 Điều 20

- Tên khoản 3 Điều 21

- Khoản 4 Điều 21

- Khoản 3, khoản 6 Điều 23

- Điều 26

- Điều 27

- Khoản 4 Điều 28

- Khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 31

- Tên khoản 2, Tên khoản 5 Điều 36

- Tên khoản 1 Điều 37

- Điều 41

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

 

10

Nghị định

157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

- Điều 1;

- Khoản 2, khoản 9 Điều 3;

- Khoản 4,5,6,7 Điều 4

- Khoản 1 Điều 7

- Khoản 10 Điều 22

- Khoản 10 Điều 23

- Bổ sung Điều 9a

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/6/2015

 

- Khoản 2 Điều 7

- Khoản 5 Khoản 6 Điều 24

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/6/2015

 

- Điều 1

- Khoản 2 Điều 3

- Khoản 8 Điều 3

- Bổ sung khoản 9 vào Điều 3

- Điều 7

- Bổ sung Điều 9a

- Điểm c khoản 4, điểm c khoản 5, điểm c khoản 6, điểm c khoản 7, điểm c khoản 8, điểm c khoản 9 Điều 21

- Điểm c khoản 5, điểm c khoản 6, điểm c khoản 7, điểm c khoản 8, điểm c khoản 9 Điều 22

- Bổ sung điểm d vào khoản 10 Điều 22

- Điểm c khoản 5, điểm c khoản 6, điểm c khoản 7, điểm c khoản 8, điểm c khoản 9 Điều 23

- Khoản 3 Điều 25

- Điều 29

- Bãi bỏ điểm c khoản 3, điểm d khoản 4, điểm d khoản 5, điểm d khoản 6, điểm d khoản 7, điểm d khoản 8 Điều 21; điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 22; điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 23; khoản 5 và khoản 6 Điều 24.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

11

Nghị định

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 Về một số chính sách phát triển thủy sản

- Khoản 2 Điều 2

- Điểm a khoản 1 Điều 4

- Điểm c khoản 1 Điều 4

- Điểm đ khoản 1 Điều 4

- Điều 5

- Khoản 3 Điều 7

- Khoản 5 Điều 7

- Điểm b khoản 1 Điều 9

- Khoản 6 Điều 9

- Khoản 7 Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/11/2015

- Bãi bỏ khoản 6 Điều 3 và khoản 2 Điều 7;

- Sửa đổi các Điều, khoản điểm sau: Điều 1; Khoản 1, khoản 3; Điều 3; Khoản 3 Điều 4; Điều 5; Khoản 2, khoản 3, khoản 7; khoản 8 Điều 6; Khoản 1 Điều 7; Khoản 2 Điều 8; Điểm e khoản 1 Điều 9; Khoản 2 Điều 9; Điểm b khoản 3 Điều 9; Khoản 2 Điều 10; Khoản 4 Điều 13.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

25/3/2018

12

Nghị định

89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Bãi bỏ khoản 5, khoản 7 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/3/2018

13

Nghị định

35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm a, c và e khoản 2, điểm c, d khoản 3, điểm c khoản 5 Điều 12;

- Bãi bỏ: điểm b, c khoản 1, điểm b, d, đ, g khoản 2, điểm đ, e khoản 3 Điều 12.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 17 và bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 17.

- Sửa đổi khoản 2 Điều 18; bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 18.

- Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 5, khoản 6 Điều 19.

- Sửa đổi điểm d, điểm đ khoản 1 và khoản 2 Điều 20; bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 20.

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 2 của Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018

17/9/2018

14

Nghị định

 

66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

 

Điều 12, 13, 14

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/5/2017

Khoản 2 Điều 11

Được sửa đổi bởi Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số quy định về diều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

Được sửa đổi, bãi bỏ 1 số điều tại Nghị định số 123/2018/NĐ-CP

17/9/2018

Điều 12, 13, 14

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/5/2017

- Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6;

- Khoản 2 Điều 11

- Khoản 1, khoản 2 Điều 19

- Khoản 3 Điều 19

- Điểm a, b khoản 2 Điều 20

- Khoản 1; điểm c, d khoản 2; khoản 3 Điều 20

- Khoản 2; điểm a và điểm e khoản 3; điểm a và điểm b khoản 4 Điều 21

- Khoản 2; điểm a và điểm e khoản 3; điểm a và điểm b khoản 4 Điều 21

- Khoản 1; điểm c khoản 2 Điều 22

- Khoản 3 Điều 22

- Điểm a khoản 2; điểm b khoản 3 Điều 23

- Khoản 1; điểm b khoản 2; điểm a, c khoản 3 Điều 23

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Điều 1 Nghị định số 123/2018/ NĐ-CP ngày 17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung Điều 3, 4, 5, 6 Nghị định số 66/2016/ NĐ- CP ngày 01/7/2016

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/2018

17/9/2018

15

Nghị định

77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư buôn bán trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, buôn bán khí, buôn bán thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Quy định tại Chương IV

Bị bãi bỏ bằng Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

20/9/2017

16

Nghị định

 

39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

 

- Sửa đổi, bổ dung khoản 1; điểm a, c, d, đ, e, g khoản 4 Điều 7; Khoản 1, khoản 2 Điều 8; Điểm a khoản 2 Điều 10; Khoản 1 Điều 12; Khoản 3 Điều 12; Điểm a khoản 7 Điều 12; Điểm c khoản 7 Điều 12

- Bãi bỏ khoản 2, khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 7;

- Bổ sung khoản 5a Điều 12

Được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ bởi Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngáy 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

- Khoản 1, 2, 3 Điều 7; điểm a, c, d, đ, e, g, h khoản 4 Điều 7;

- Khoản 1, 2 Điều 8;

- Điểm a khoản 2 Điều 10;

- Khoản 1, 3 Điều 12; điểm a, c khoản 7 Điều 12

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

17

Nghị định

 

41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Khoản 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Điều 2. Các nội dung về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản

Được thay thế một phần bởi Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22/6/2018

Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16, khoản 17, khoản 18, khoản 19, khoản 20, khoản 21, khoản 22, khoản 23, khoản 24, khoản 25, khoản 26, khoản 27, khoản 28, khoản 29, khoản 30, khoản 31 và khoản 32 Điều 2;

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

Các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản

Được thay thế bằng Nghị định số 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/5/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22/6/2018

18

Nghị định

67/2018/NĐ-CP; ngày 14/5/2018, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 11 Điều 4.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

04/9/2018

19

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

62/2004/QĐ-TTg 16/4/2004 Về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

01/5/2014

20

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý rừng

- Điều 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;

- Điểm a khoản 4 Điều 42;

- Khoản 2 Điều 12.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/6/2015 về việc ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ

30/7/2015

Các quy định về quản lý rừng sản xuất

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất.

15/12/2016

21

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008

- Sửa đổi khoản 1, điểm a, d khoản 2 Điều 1; khoản 1 Điều 3

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1442/QĐ-TTg,

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017

23/8/2011

 

 

25/02/2017

22

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/ QĐ-TTg ngày 14/8/2006

Các quy định về quản lý rừng sản xuất

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất.

15/12/2016

23

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017

25/02/2017

24

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt

khó khăn

- Khoản 3 Điều 3

- Khoản 1 Điều 4

- Thay cụm từ “Tập đoàn hoặc Tổng công ty 91” tại Khoản 2 Điều 4 và cụm từ “Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91” tại Điều 7 thành cụm từ “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ

Sửa đổi bởi Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

10/02/2016

25

Thông tư

02/2006/TT -BTS ngày 20/3/2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

Điểm d khoản 3 Mục II

Được sửa đổi bởi Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT), Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số về lĩnh vực thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT), Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 02/2006/TT-BTS), Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động (gọi tắt là Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ).

17/3/2018

26

Thông tư

99/2006/TT -BNN ngày 06/11/2006 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Khoản 11 Mục II

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT , 25/2011/TT-BNNPTNT , 47/2012/TT-BNNPTNT , 80/2011/TT-BNNPTNT , 99/2006/TT-BNN .

15/8/2016

27

Thông tư

38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng

 

- Mục II

- Mục III, Phụ lục 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT , 25/2011/TT-BNNPTNT , 47/2012/TT-BNNPTNT , 80/2011/TT-BNNPTNT , 99/2006/TT-BNN .

15/8/2016

28

Thông tư

92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

Điểm a, b, c, d Mục 1; Mục 2; Điểm a, b Mục 3; cụm từ “nắm số đàn hiện có hàng tuần, kiểm tra số đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng” tại Điểm d Mục 3

Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

01/7/2016

29

Thông tư

62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT -BTS ngày 20/3/2006

“Thay thế Phụ lục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 5 về những đối tượng bị cấm khai thác của Thông tư số 02/2006/TT -BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quy định tại Thông tư số 62/2008/TT-BNN bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số này”.

Được sửa đổi bởi Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT), Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số về lĩnh vực thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT), Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 02/2006/TT-BTS), Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động (gọi tắt là Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ).

17/3/2018

30

Thông tư

42/2009/TT-BNN PTNT ngày 10/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1

Điều 4, điểm d Khoản 1 Điều 5

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

01/7/2016

31

Thông tư

47/2009/TT-BNN PTNT ngày 31/7/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

Được sửa đổi, bãi bỏ 1 số điều tại Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT

23/02/2012

32

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung Danh mục, hàng hóa nhóm 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

15/10/2010

33

Thông tư

87/2009/TT-BNN PTNT ngày 31/12/2009 Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên

Các quy định về búa bài cây và đóng búa bài cây tại khoản 1 Điều 4 và khoản 2, 3 Điều 14

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

15/8/2016

34

Thông tư

50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ điểm 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 khoản 3 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2012 bãi bỏ Quyết định số 85/2008 ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/ TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

22/11/2012

35

Thông tư

02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn quản lý nhà nước về chăn nuôi

 

Được thay thế một phần bởi Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015

11/5/2015

36

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

Khoản 1 Điều 6: cụm từ "In ấn Sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng, giao cho Ủy ban nhân dân xã để cấp phát đến tận các hộ chăn nuôi vịt chạy đồng" tại Khoản 2 Điều 6

Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

01/7/2016

37

Thông tư

22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

Điều 1

Được thay thế bằng Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT , ngày 27/4/2015 Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

 

10/6/2015

38

Thông tư

24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

Điều 4

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2012 bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/ TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011.

22/11/2012

39

Thông tư

25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP

 

- Các quy định về trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 3;

- Quy định trình tự, thủ tục về lưu giữ mẫu vật, nguồn gen của loài động vật hoang dã tại Khoản 3 Điều 7.

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT , 25/2011/TT-BNNPTNT , 47/2012/TT-BNNPTNT , 80/2011/TT-BNNPTNT , 99/2006/TT-BNN

15/8/2016

40

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

- Điều 3

- Khoản 1 Điều 5

- Điểm a Khoản 1 Điều 6

- Khoản 2 Điều 6

- Cụm từ “diện tích vùng đất canh tác tối thiểu từ 5 ha trở lên” tại Điểm a Khoản 1 Điều 4.

- Điểm c Khoản 2, Điểm c Khoản 3, Điểm c Khoản 4 Điều 5.

- Cụm từ “mỗi xã lựa chọn vùng nuôi” tại Điểm a Khoản 1 Điều 6.

- Điểm b Khoản 1 Điều 6.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2012/TT-BNNPTNT ngày 23/8/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/ TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

41

Thông tư

70/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Thông tư số 87/2009/ TT-BNNPTNT ngày 31/12/2009 về hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 1

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

15/8/2016

42

Thông tư

78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

 

Điểm c khoản 3 Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT , 25/2011/TT-BNNPTNT , 47/2012/TT-BNNPTNT , 80/2011/TT-BNNPTNT , 99/2006/TT-BNN .

15/8/2016

43

Thông tư

 

80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 Hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

 

Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT , 25/2011/TT-BNNPTNT , 47/2012/TT-BNNPTNT , 80/2011/TT-BNNPTNT , 99/2006/TT-BNN .

15/8/2016

44

Thông tư

01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

 

- Khoản 7 Điều 3;

- Khoản 1 Điều 4;

- Điểm c khoản 3 Điều 5

- Điểm a và điểm c khoản 1 Điều 7

- Điểm b Khoản 1 Điều 9

- Điều 13

- Điều 14

- Điểm a Khoản 2 Điều 18

- Khoản 3 Điều 22

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

02/12/2015

- Cụm từ: “hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính” tại điểm b Khoản 2 Điều 7, Điều 12, Điều 15, Điều 16 và Điều 17.

- Cụm từ: “phiếu xuất kho nội bộ” tại Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 18.

Được thay thế bằng Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/ TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

02/12/2015

45

Thông tư

18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

01/07/2016

46

Thông tư

 

47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

- Điểm d khoản 1 Điều 4; điểm c, điểm d khoản 1 Điều 5; khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 8; khoản 1, khoản 3 Điều 9;

- Mẫu số 6, Mẫu số 7

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT , 25/2011/TT-BNNPTNT , 47/2012/TT-BNNPTNT , 80/2011/TT-BNNPTNT , 99/2006/TT-BNN .

15/8/2016

 

Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

1/7/2016

47

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

- Tên Thông tư số

- Điều 1

- Cụm từ: “trồng trọt”, “sơ chế”, “và/hoặc sơ chế (sản xuất/sơ chế)”, “/sơ chế” tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 8 Điều 2.

- Khoản 2 Điều 4.

- Cụm từ “trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông học, sinh học đối với lĩnh vực trồng trọt” tại điểm a khoản 1 Điều 6.

- Cụm từ “sản phẩm rau, quả, chè thuộc lĩnh vực trồng trọt” tại khoản 1 Điều 16.

- Cụm từ “Cục Trồng trọt” tại điểm b khoản 4 Điều 17.

- Mã số “CGĐG-VietGAP-TT 01” tại Phụ lục I.

- Cụm từ “trồng trọt” tại Phụ lục II.

- Cụm từ “/sơ chế” tại Phụ lục III.

- Cụm từ “Trồng trọt (TT)” và cụm từ “Mã số của một tổ chức chứng nhận VietGAP được chỉ định thứ 01 của năm 2012 do Cục Trồng trọt chỉ định là VietGAP-TT-12-01” tại Phụ lục VII.

- Phụ lục IXB.

- “Mục III” tại Phụ lục XI.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2018/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2018 Sửa đổi Thông tư số số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

06/08/2018

48

Thông tư

57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

- Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 6; Khoản 2 Điều 11; Mục 4 Phụ lục I; Phụ lục II.

- Bãi bỏ Điều 7

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

15/02/2016

49

Thông tư

24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

- Khoản 2 Điều 2;

- Khoản 1 Điều 3;

- Điểm a Khoản 2 Điều 3;

- Khoản 2 Điều 4, Điểu 6.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/ TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

15/9/2015

 

50

Thông tư

25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số về lĩnh vực thủy sản

Khoản 1 và khoản 2 Điều 5

Được sửa đổi bởi Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT), Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT), Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 02/2006/TT-BTS), Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động (gọi tắt là Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ).

Thông tư

51

Thông tư

26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 về quản lý giống thủy sản

Quy định về thời gian sử dụng tôm thẻ chân trắng tại mục 1 khoản 2 Phụ lục 4

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014 sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 về quản lý giống thủy sản

14/5/2014

Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 6; Điều 11

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

01/7/2016

52

Thông tư

29/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2013 Quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh

Điều 6 và Điều 15

Bị bãi bỏ, sửa đổi bởi Thông tư số 44/2013/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi Điều 15 thuộc Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT

12/12/2013

53

Thông tư

35/2013/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

Điều 3, Điều 4

Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

01/7/2016

54

Thông tư

48/2013/TT-BNNPTNT  ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

- Điểm a khoản 1 Điều 2

- Điểm a khoản 3 Điều 2

- Điều 5

- Tên Điều 6

- Tên Chương II

- Điều 10

- Khoản 1 Điều 18

- Điểm c khoản 1 Điều 19

- Khoản 1 Điều 20

- Điểm a khoản 3 Điều 20

- Điều 21

- Điểm b khoản 1 Điều 26

- Khoản 2 Điều 26

- Điểm b khoản 1 Điều 28

- Khoản 3 Điều 29

- Khoản 1 Điều 30

- Khoản 3 Điều 31

- Khoản 1 Điều 33

- Khoản 2 Điều 36

- Điểm a khoản 1 Điều 37

- Điểm a khoản 1 Điều 39

- Điều 40

- Điểm b khoản 1 Điều 41

- Thay thế cụm từ “kiểm tra” bằng cụm từ “thẩm định” tại các điểm, khoản, điều sau: điểm b khoản 1, khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 2; khoản 3 Điều 3; điểm b khoản 1 Điều 6; tên Chương III; điểm b khoản 1 Điều 23; khoản 2 Điều 23; tên Điều 29; khoản 1 Điều 29; tên Điều 30 và khoản 2 Điều 30; tên Điều 31 và khoản 1 Điều 31; khoản 1, khoản 2 Điều 32; khoản 1 Điều 35; Điều 38; điểm a, c, d, đ, e khoản 1, khoản 2 Điều 41; Phụ lục XIII, XV, XVI, XVII; biểu mẫu 5b-1, 5b-2, 5b-3, 5b-4, 5b-5, 5b-6, 5b-7, 5b-8 ban hành kèm theo Phụ lục V.

- Bãi bỏ cụm từ “kiểm tra” tại Điều 4; tên Điều 6; điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 6; tên Điều 7; Điều 13; Điều 14; Điều 15; điểm b, c, đ, e, g khoản 1 Điều 37; điểm d khoản 1, điểm b, d, đ khoản 2 Điều 39; Phụ lục V.

- Thay thế cụm từ “cơ quan kiểm tra, chứng nhận” bằng cụm từ “cơ quan thẩm định” tại các điểm, khoản, điều sau: khoản 1 Điều 13; điểm e khoản 1 Điều 15; khoản 6 Điều 22; khoản 1, khoản 2 Điều 23; điểm c khoản 3 Điều 24; Điều 26; khoản 2, khoản 3 Điều 27; khoản 2 Điều 28; khoản 5 Điều 29; khoản 1 Điều 30; khoản 1, khoản 2 Điều 31; Điều 32; khoản 2 Điều 33, Điều 34; Điều 35; khoản 1 Điều 36; điểm đ khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 37; Điều 38; điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 39; điểm c khoản 2 Điều 41; Điều 42; điểm c khoản 1 Điều 43; Phụ lục VIII, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII.

- Bãi bỏ cụm từ “lệ phí” tại điểm g khoản 1 Điều 37.

- Bãi bỏ cụm từ “kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận ATTP” tại điểm a, c khoản 1 Điều 41.

- Thay thế cụm từ “hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định và đánh giá phân loại” bằng cụm từ “hướng dẫn thẩm định điều kiện ATTP” tại Phụ lục V, biểu mẫu 5b-1, 5b-2, 5b-3, 5b-4, 5b-5, 5b-6, 5b-7, 5b-8 ban hành kèm theo Phụ lục V.

- Thay thế Phụ lục I bằng Phụ lục IIIA ban hành kèm theo Thông tư số này; Phụ lục II bằng Phụ lục IVA ban hành kèm theo Thông tư số này; Phụ lục III bằng Phụ lục VA ban hành kèm theo Thông tư số này; Phụ lục VI bằng Phụ lục VIA ban hành kèm theo Thông tư số này; Phụ lục IX Phụ lục VIIA ban hành kèm theo Thông tư số này.

 

13/12/2018

55

Thông tư

02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Khoản 2 Điều 18

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/2/2015 sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

31/3/2015

 

 

56

Thông tư

 

03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Khoản 1 Điều 12

Khoản 1 Điều 12 hết hiệu lực bởi Thông tư số: 19/2015/TT-BNNPTNT

10/6/2015

Điểm c khoản 2 Điều 5

Được công bố bãi bỏ tại Thông tư số 09/TT-BNN ngày 13/8/2018

27/9/2018

57

Thông tư

12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014 Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

Điều 5, Điểm k Khoản 3 Điều 6 , Điểm d Khoản 1 Điều 7, Điều 9, Khoản 1, Khoản 2 Điều 11, Khoản 5, Khoản 6 Điều 11, Khoản 2 Điều 12, Khoản 8, khoản 10 Điều 12, Điều 13

Được sửa đổi bởi Thông tư số 16/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014 quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

29/7/2016

58

Thông tư

33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 và điểm a khoản 4 Điều 7

Bị bãi bỏ bằng Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017

12/02/2018

59

Thông tư

41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thay thế cụm từ “Cục Trồng trọt” bằng cụm từ “Cục Bảo vệ thực vật”

Được sửa đổi bởi Điều 13 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

60

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/ NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Điều 27, Điều 28, Phụ lục mẫu số 05/TT , mẫu số 06/TT

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

20/9/2017

Điều 25, Điều 26, Điều 34, Điều 35

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

25/12/2017

61

Thông tư

05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Điều 4, Điều 7 và Phụ lục I

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016

01/7/2016

62

Thông tư

12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 7

- Sửa đổi Khoản 2, khoản 3 Điều 8

- Thay thế cụm từ “Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản” bằng cụm từ “Cục Bảo vệ thực vật” tại điểm a khoản 1 Điều 9, đoạn đầu Điều 13

- Sửa đổi Điều 14

- Sửa đổi Điều 15

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 21

- Sửa đổi Điểm d khoản 1 Điều 22

- Sửa đổi Điều 26

- Bãi bỏ Điều 27.

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 28

- Sửa đổi Khoản 4 Điều 29

Được sửa đổi bởi Điều 16 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

63

Thông tư

21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Điều 20, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 56, Điều 57

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016

01/7/2016

Điều 40

Bị bãi bỏ theo khoản 2 Điều 11 Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT

01/01/2019

64

Thông tư

50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác

Khoản 1, khoản 2 và khoản 9 Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10, khoản 5 Điều 13, Điều 16.

Phụ lục V

Được sửa đổi bởi Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/ TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT), Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT), Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 02/2006/TT-BTS), Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/ TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động (gọi tắt là Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ).

17/3/2018

65

Thông tư

10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

Bãi bỏ Phụ lục 1B

Sửa đổi bởi Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

 

01/01/2018

66

Thông tư

13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 quy định về quản lý thuốc thú y

Tên Điều 20; Tên khoản 3 Điều 22; điểm e khoản 2, điểm đ khoản 3, điểm d khoản 5 Điều 22; Tên khoản 7 Điều 22; khoản 4 Điều 24; khoản 1 Điều 25; khoản 3 Điều 25; điểm a khoản 2 Điều 28; điểm d khoản 5 Điều 28; Điểm a khoản 1 Điều 30; Điều 31; Điều 34; Điều 35; Khoản 2 Điều 36; Khoản 2 Điều 45; Khoản 1 Điều 49; các Phụ lục: XXXVII, XXXVIII, XXXIX; Phần II Phụ lục XXIII.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y

14/02/2019

67

Thông tư

 

20/2016/TT-BNNPTNT  ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN

Điều 4

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

01/01/2018

68

Thông tư

 

21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

- Sửa đổi, bổ sung Điều 6

- Sửa đổi, bổ sung điểm b Điều 7

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017 sửa đổi, bổ sung 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

25/10/2017

69

Thông tư

02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

- Khoản 1 Điều 1

- Khoản 2 Điều 1

- Khoản 3 Điều 1

- Khoản 4 Điều 1

- Khoản 6 Điều 1

- Khoản 7 Điều 1

- Khoản 10 Điều 1

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/ TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT

13/12/2018

70

Thông tư

 

11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ Điều 15

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

20/9/2017

Điều 3, Điều 5, Điều 9, Điều 16

Bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/ TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

71

Quyết định

07/2005/QĐ-BNN, ngày 31/1/2005 về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

Khoản 3, Khoản 4 Điều 5

Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

01/7/2016

72

Quyết định

66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5

Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

01/7/2016

73

Quyết định

44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 về ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các quy định về búa bài cây và đóng búa bài cây tại Chương 2 (từ Điều 4 đến Điều 6)

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

15/08/2016

74

Quyết định

10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 Ban hành danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Phụ lục 1

Được thay thế bởi Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2010 ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản đươc phép lưu hành tại Việt Nam

20/01/2011

75

Quyết định

13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007 ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5

Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

01/7/2016

76

Quyết định

95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới

Điều 5

 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

1/7/2016

77

Quyết định

108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 4

Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

01/7/2016

78

Quyết định

06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008 ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Phụ lục 1

Được thay thế bởi Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2010 ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản đươc phép lưu hành tại Việt Nam

20/01/2011

79

Quyết định

77/2008/QĐ-BNN ngày 30/6/2008 ban hành quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá

Điều 6; khoản 2, khoản 3 Điều 5; điểm d khoản 2 Điều 21; khoản 3 Điều 22.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

01/7/2016

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: không có

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-BNN-PC ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. PHÁP LỆNH

 

 

1

Pháp lệnh

9-L/CTN ngày 20/3/1993

Pháp lệnh Phòng chống lụt bão

Được thay thế bằng Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

01/5/2014

2

Pháp lệnh

27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh phòng chống lụt bão năm 1993

Được thay thế bằng Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

01/5/2014

3

Pháp lệnh

32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001

Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi.

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Thủy lợi

01/7/2018

4

Pháp lệnh

36/2001/PL-UBTVQH ngày 08/8/2001

Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013

01/01/2015

5

Pháp lệnh

18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004

Pháp lệnh thú y

Được thay thế bằng Luật Thú y được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015.

01/7/2016

II. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

6

Nghị định

01/CP ngày 04/01/1995

Ban hành bản quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước

Được thay thế bằng Nghị định số 168/2016/ NĐ-CP ngày 27/12//2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

15/02/2017

7

Nghị định

50/CP ngày 10/05/1997

Ban hành quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương.

Được thay thế bằng Nghị định số 94/2014/ NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

08/12/2014

8

Nghị định

58/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002

Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định

Được thay thế bằng Nghị định số 116/2014/ NĐ-CP ngày 04/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

18/01/2015

9

Nghị định

26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Nghị định số 114/2013/ NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/11/2013

10

Nghị định

113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003

Nghị định của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Được thay thế bằng Nghị định số 202/2013/ NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/02/2014

11

Nghị định

143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

01/7/2018

12

Nghị định

200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004

Về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh

Được thay thế bằng Nghị định số 118/2014/ NĐ-CP ngày 17/12/2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

01/02/2015

13

Nghị định

170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004

Về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh

Được thay thế bằng Nghị định số 118/2014/ NĐ-CP ngày 17/12/2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

01/02/2015

14

Nghị định

33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005

Quy định chi tiết hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Được thay thế bằng Nghị định số 35/2016/ NĐ-CP ngày 15/5/ 2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

01/7/2016

15

Nghị định

57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

Được thay thế bằng Nghị định số 114/2013/ NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/11/2013

16

Nghị định

135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005

Về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

Được thay thế bằng Nghị định số 168/2016/ NĐ-CP ngày 27/12//2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

15/02/2017

17

Nghị định

107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản

Được thay thế bằng Nghị định số 47/2015/ NĐ-CP ngày 14/5/2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

30/6/2015

18

Nghị định

153/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Nghị định số 47/2015/ NĐ-CP ngày 14/5/2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

30/6/2015

19

Nghị định

08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000

Được thay thế bằng Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật phòng, chống thiên tai

20/8/2014

20

Nghị định

66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006

Về phát triển ngành nghề nông thôn.

Được thay thế bằng Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

01/6/2018

21

Nghị định

02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007

Quy định về kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Nghị định số 116/2014/ NĐ-CP ngày 04/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

18/01/2015

22

Nghị định

72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007

Về quản lý an toàn đập.

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

04/9/2018

23

Nghị định

172/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/ NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

Được thay thế bằng Nghị định số 114/2013/ NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/11/2013

24

Nghị định

191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Được thay thế bằng Nghị định số 202/2013/ NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/02/2014

25

Nghị định

01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Nghị định số 199/2013/ NĐ-CP ngày 26/11/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/01/2014

26

Nghị định

119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Được thay thế bằng Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.

01/7/2016

27

Nghị định

75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009

Sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Nghị định số 199/2013/ NĐ-CP ngày 26/11/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/01/2014

28

Nghị định

14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010

Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương.

Được thay thế bằng Nghị định số 66/2014/ NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật phòng, chống thiên tai

20/8/2014

29

Nghị định

08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010

Về quản lý thức ăn chăn nuôi

Được thay thế bằng Nghị định số 39/2017/ NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/5/2017

30

Nghị định

02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010

Về khuyến nông.

Được thay thế bằng Nghị định số 83/2018/ NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông.

10/7/2018

31

Nghị định

42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Được thay thế bằng Nghị định số 35/2015/ NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

01/7/2015

 

32

Nghị định

114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Nghị định số 31/2016/ NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

25/6/2016

33

Nghị định

119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

Được thay thế bằng Nghị định số 64/2018/ NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

22/6/2018

34

Nghị định

139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão

Được thay thế bằng Nghị định số 104/2017/ NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

35

Nghị định

199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Nghị định số 15/2017/ NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17/02/2017

36

Nghị định

202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

Về quản lý phân bón

Được thay thế bằng Nghị định số 108/2017/ NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

20/9/2017

37

Nghị định

36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014

Về nuôi chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Được thay thế bằng Nghị định số 55/2017/ NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

01/7/2017

38

Nghị định

40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP

Được thay thế bằng Nghị định số 41/2017/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

III. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

39

Quyết định số của Thủ tướng CP

415/TTg ngày 10/8/1994

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản

13/9/2005

40

Quyết định số của Thủ tướng CP

443/TTg ngày 08/8/1995

Sửa đổi Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 415/TTg ngày 10 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản

13/9/2005

41

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

251/2000/QĐ-TTg ngày 22/3/2000

Bổ sung, sửa đổi thủ tục thanh toán vốn cho việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

42

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

141/2000/QĐ-TTg ngày 11/12/2000

Chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF).

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

43

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

28/2001/QĐ-TTg ngày 09/3/2001

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2000 về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF).

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

44

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002

Về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng

 

Được thay thế bằng Quyết định số 62/2013/ QĐ-TTg ngày 25/10/2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn

09/12/2013

45

Quyết định số của Thủ tướng CP

192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003

Về việc phê duyệt chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2010

46

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

264/2003/QĐ-TTg ngày 16 /12/2003

Một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

47

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005

Chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

48

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

304/2005/QĐ -TTg ngày 23/11/2005

Thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

49

Quyết định số của Thủ tướng CP

99/2006/QĐ-TTg ngày 08/5/2006

Về việc phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới tỉnh Lai Châu

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2010

50

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

57/2007/QĐ-TTg ngày 05/4/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 146/2005/ QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2005 về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường đ giao cho hộ đng bào dân tộc thiu số nghèo.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

51

Quyết định số của Thủ tướng CP

147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007

Về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2015

52

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Được thay thế bằng Nghị định số 02/2017/ NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

25/02/2017

53

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

03/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Quyết định số 58/2014/ QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/12/2014

54

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

04/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Quyết định số 59/2014/ QĐ-TTg ngày 22/10/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

15/12/2014

55

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

05/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 57/2014/ QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

15/12/2014

56

Quyết định số của Thủ tướng CP

34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 Chính sách đặc thù về di dân tái định cư các dự án thủy lợi

15/01/2015

57

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010

Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông, thủy sản

Được thay thế bằng Quyết định số 68/2013/ QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp,

01/01/2014

58

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010

Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2018/ QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

05/6/2018

59

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010

Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

60

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Được thay thế bằng Quyết định số 68/2013/ QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp,

01/01/2014

61

Quyết định số của Thủ tướng CP

66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2015

62

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Được thay thế bằng Nghị định số 02/2017/ NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

25/02/2017

63

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

20/8/2018

64

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/ QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

18/8/2017

65

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

58/2014/QĐ- TTg ngày 22/10/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2017/ QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

66

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

59/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2017/ QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

18/8/2017

67

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

47/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016

Về thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

25/3/2018

IV. CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

68

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

32/2004/CT-TTg ngày 17/9/2004

Một số biện pháp phòng tránh lũ quét ở các tỉnh miền núi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

69

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005

Rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất).

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

V. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

70

Thông tư số liên bộ NN&PTNT - TM

05/LB-TT ngày 24/5/1997

Hướng dẫn những điều kiện trong giết mổ, buôn bán, vận chuyển Lợn, Trâu, Bò.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/12/2014

71

Thông tư liên tịch

22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007

Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương

Được thay thế bằng Thông tư số 14/2015/ TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

11/5/2015

72

Thông tư liên tịch

61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn; thay thế các nội dung liên quan của các

Được thay thế bằng Thông tư số 14/2015/ TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

11/5/2015

73

Thông tư liên tịch

31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 05/06/2009

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư số 14/2015/ TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

11/5/2015

74

Thông tư liên tịch

70/2009/TTLT-BNN-KHĐT ngày 04/11/2009

Sửa đổi và bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-KH-NN-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 696/QĐ-BNN-PC ngày 04/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

31/12/2015

75

Thông tư liên tịch

26/2011/TTLT-BNNPTNT-KHĐT-BTC ngày 13/4/2011

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

76

Thông tư liên tịch

37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 23/5/2011

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Được thay thế bằng Thông tư số 14/2015/ TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

11/5/2015

77

Thông tư liên tịch

62/2012/TTLT /BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012

Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

01/01/2018

78

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 19/8/2013

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2015

79

Thông tư liên tịch

51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/ TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

VI. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

80

Thông tư

15/2001/TT-BNN-PCLB ngày 23/2/2001

Hướng dẫn lập đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn.

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

81

Thông tư

47/2001/TT-BNN-CS  ngày 19/4/2001

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 141/2000/QĐ -TTg ngày 11 tháng 12 năm 2000 và Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg  ngày 09 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE(SF).

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

82

Thông tư

81/2001/TT-BNN ngày 09/8/2001

Hướng dẫn thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

83

Thông tư

75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004

Hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước.

Được thay thế bằng Thông tư số 05/2018/ TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

01/7/2018

84

Thông tư

56/2005/TT -BNN ngày 09/9/2005

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 47/2001/BNN-CS ngày 19/4/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình tham gia dự án khu vực lâm nghiệp.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

85

Thông tư

69/2005/TT -BNN ngày 07/11/2005

Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/8/2016

 

86

Thông tư

84/2005/TT -BNN ngày 23/12/2005

Hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thủy cầm đề phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1)

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

 

87

Thông tư

85/2005/TT -BNN ngày 23/12/2005

Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

88

Thông tư

04/2006/TT -BTS ngày 24/5/2006

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 107/2005/ NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

89

Thông tư

17/2006/TT -BNN ngày 14/3/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ -TTg ngày 23/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

90

Thông tư

18/2006/TT -BNN ngày 20/3/2006

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

91

Thông tư

37/2006/TT -BNN ngày 16/5/2006

Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

92

Thông tư

73/2006/TT -BNN ngày 18/9/2006

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương và của tổ chức thanh tra trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

93

Thông tư

102/2006/TT -BNN ngày 13/11/2006

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

94

Thông tư

116/2006/TT -BNN ngày 18/12/2006

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

01/6/2018

95

Thông tư

21/2007/TT-BNN ngày 27/3/2007

Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 193/2006/ QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2015

96

Thông tư

80/2007/TT-BNN ngày 24/9/2007

Hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

97

Thông tư

88/2007/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2007

Thực hiện công tác kiểm dịch nội địa

Được thay thế bằng Thông tư số 35/2015/ TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 về kiểm dịch nội địa

30/11/2015

98

Thông tư

33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

04/9/2018

99

Thông tư

34/2008/TT-BNN ngày 14/02/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2007/TT-BNN ngày 24/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

 

27/9/2018

100

Thông tư

60/2008/TT-BNN ngày 15/5/2008

Sửa đổi Thông tư số 92/2007/ TT-BNN hướng dẫn Quyết định số 1405/QĐ-TTg về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về Điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Btrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

01/7/2016

101

Thông tư

02/2009/TT-BNN ngày 14/01/2009

Hướng dẫn thủ tục thu hồi và xử lý thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y

19/7/2016

 

102

Thông tư

03/2009/TT-BNN ngày 14/01/2009

Quy định ghi nhãn thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

103

Thông tư

08/2009/TT-BNN ngày 26/02/2009

Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

104

Thông tư

11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

 

 

105

Thông tư

13/2009/TT-BNN ngày 12/3/2009

Hướng dẫn một số vấn đề quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

106

Thông tư

14/2009/TT-BNN ngày 12/3/2009

Hướng dẫn quản lý môi trường trong chế biến thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

107

Thông tư

15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009

Ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng dùng trong thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

16/7/2016

108

Thông tư

22/2009/TT-BNN ngày 28/4/2009

Hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

109

Thông tư

28/2009/TT-BNN PTNT ngày 02/06/2009

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư số 50/2013/ TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/01/2014

110

Thông tư

29/2009/TT-BNN PTNT ngày 04/6/2009

Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN , ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

16/7/2016

111

Thông tư

30/2009/TT-BNN ngày 04/6/2009

Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm

Được thay thế bằng Thông tư số 09/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

16/7/2016

112

Thông tư

33/2009/TT-BNN PTNT ngày 10/6/2009

Về việc bổ sung 11 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/ TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/09/2015

113

Thông tư

36/2009/TT-BNN PTNT ngày 17/06/2009

Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản.

Được thay thế bằng Thông tư số 17/2014/ TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014 Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi

04/08/2014

114

Thông tư

37/2009/TT-BNN PTNT ngày 26/6/2009

Thông tư số 37/2009/TT-BNN PTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư số 48/2014/ TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/02/2015

115

Thông tư

38/2009/TT-BNN PTNT ngày 26/6/2009

Thông tư số 38/2009/TT-BNN PTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư số 48/2014/ TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/02/2015

116

Thông tư

45/2009/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2009

Hướng dẫn lập và phê duyệt Phương án bảo vệ công trình thủy lợi.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

117

Thông tư

48/2009/TT-BN ngày 04/8/2009

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

118

Thông tư

49/2009/TT-BNN PTNT ngày 04/8/2009

Hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

119

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2017/ TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

07/02/2018

120

Thông tư

51/2009/TT-BNN PTNT ngày 21/8/2009

Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

 

 

121

Thông tư

52/2009/TT-BNN PTNT ngày 21/8/2009

Ban hành danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

122

Thông tư

53/2009/TT-BNN PTNT ngày 21/8/2009

Quy định quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam.

Bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

123

Thông tư

54/2009/TT-BNN PTNT ngày 21/8/2009

Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

124

Thông tư

59/2009/TT-BNN PTNT ngày 09/9/2009

Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định số 107/2008/ QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015

Được thay thế bằng Thông tư số 49/2013/ TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm

02/01/2014

125

Thông tư

65/2009/TT-BNN PTNT ngày 12/10/2009

Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

Được thay thế bằng Thông tư số 05/2018/ TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

01/7/2018

126

Thông tư

68/2009/TT-BNN PTNT ngày 23/10/2009

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2009/ NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

 

127

Thông tư

69/2009/TT-BNN PTNT ngày 27/10/2009

Quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

128

Thông tư

73/2009/TT-BNN PTNT ngày 20/11/2009

Ban hành quy định tạm thời về thức ăn cho tôm thẻ chân trắng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4855/QĐ-BNN-TCTS ngày 07/11/2014 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

07/11/2014

129

Thông tư

77/2009/TT-BNN PTNT ngày 10/12/2009

Quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2015/ TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/08/2015

130

Thông tư

01/2010/TT-BNNPTNT , ngày 07/01/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2015/ TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/08/2015

131

Thông tư

05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2010

Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường

Được thay thế bằng Thông tư số 08/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

15/07/2016

132

Thông tư

06/2010/TT –BNNPTNT ngày 02/02/2010

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư số 26/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

15/8/2016

 

133

Thông tư

10/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2010

Về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.

Được thay thế bởi Thông tư số 06/2014/ TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014 Quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

27/03/2014

134

Thông tư

14/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2010

Quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

Được thay thế bằng Thông tư số 19/2015/ TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

10/6/2015

135

Thông tư

16/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2010

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

136

Thông tư

20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

16/7/2016

137

Thông tư

21/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/4/2010

Về việc bổ sung 05 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/ TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/09/2015

138

Thông tư

25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010

Hướng dẫn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

139

Thông tư

29/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2010

Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

140

Thông tư

33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2015/ TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/08/2015

141

Thông tư

36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010

Về việc ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

Được thay thế bằng Thông tư số 41/2014/ TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29/12/2014

142

Thông tư

39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010

Hướng dẫn các loại thiên tai dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/ QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Được thay thế bằng 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

11/08/2014

143

Thông tư

41/2010/TT-BNNPTNT ngày 5/7/2010

Quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

 

144

Thông tư

43/2010/TT –BNNPTNT ngày 14/7/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 và Điều 17 của Thông tư số 06/TT -BNN-NNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư số 26/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

15/8/2016

 

145

Thông tư

44/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010

Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

146

Thông tư

45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010

Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

147

Thông tư

47/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2010

 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định số 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT -BNNPTNT ngày 02/02/2010; Điều 1, Điều 2, Điều 5

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y, Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản và Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.

19/7/2016

148

Thông tư

50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010

Sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2017/ TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

07/02/2018

149

Thông tư

52/2010/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2010

Hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới

 

Được thay thế bằng Thông tư số 41/2014/ TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29/12/2014

150

Thông tư

53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/ 2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/ QĐ-BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT -BNNPTNT ngày 02/02/2010

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

15/8/2016

 

151

Thông tư

56/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010

Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

152

Thông tư

58/2010/TT-BNNPTNT  ngày 05/10/2010

Quy định biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

153

Thông tư

68/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2010

Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

154

Thông tư

72/2010/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2010

Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

155

Thông tư

02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi

Được thay thế bằng Thông tư số 14/2015/ TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

11/5/2015

156

Thông tư

04/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

157

Thông tư

05/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Niu-cát-xơn ở gia cầm

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

158

Thông tư

06/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/01/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2009/ TT-BNNPTNT ngày 26/6/2009 và Thông tư số 38/2009/TT-BNN PTNT ngày 26/6/2009

Được thay thế bằng Thông tư số 48/2014/ TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/02/2015

159

Thông tư

13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011

Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Được thay thế bằng Thông tư số 12/2015/ TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

05/5/2015

160

Thông tư

14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2014/ TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

17/1/2015

161

Thông tư

16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011

Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

162

Thông tư

18/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/QN-CP ngày 15/12

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2015/ TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/8/2015

163

Thông tư

20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y và Thông tư số 14/2016/TT-BNNTPTNT ngày 02/6/2014 quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT về quản lý chất xử lý cải tạo môi trường.

19/7/2016

164

Thông tư

21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

165

Thông tư

23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

Được thay thế bằng Thông tư số 33/2015/ TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015 quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

10/12/2015

166

Thông tư

34/2011/TT-BNNPTNT ngày 17/5/2011

Hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

167

Thông tư

35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011

Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2016/ TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

15/8/2016

168

Thông tư

39/2011/TT-BNNNPTNT ngày 24/5/2011

Về việc hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về di dân tái định cư và tổ chức phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

25/7/2015

169

Thông tư

40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011

Quy định năng lực của tổ chức cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

170

Thông tư

44/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2011

Bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2017/ TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

07/02/2018

171

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

172

Thông tư

49/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BNN PTNT ngày 02 tháng 6 năm 2009.

Được thay thế bằng Thông tư số 50/2013/ TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/01/2014

173

Thông tư

50/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

05/6/2018

174

Thông tư

52/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2011

Quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi.

Được thay thế bằng Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014 Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi

04/8/2014

175

Thông tư

53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011

Về việc sửa đổi Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2014/ TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

17/01/2015

176

Thông tư

57/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/8/2011

Bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

 

177

Thông tư

58/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2015/ TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/8/2015

178

Thông tư

60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011

Hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu.

Được thay thế bằng Thông tư số 34/2014/ TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

01/01/2015

179

Thông tư

63/2011/TT-BNN ngày 30/9/2011

Về hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2014/ TT-BNNPTNT ngày 10/2/2014 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27/3/2014

180

Thông tư

66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011

Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

20/5/2017

181

Thông tư

68/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 60/2011/ TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu

Được thay thế bằng Thông tư số 34/2014/ TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

10/01/2015

182

Thông tư

69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Được thay thế bằng Thông tư số 23/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

01/01/2017

183

Thông tư

75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Hướng dẫn xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

184

Thông tư

79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011

Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Được thay thế bằng Thông tư số 46/2015/ TT-BNNPTNT, ngày 15/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.

28/01/2016

185

Thông tư

80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011

Hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

01/01/2018

186

Thông tư

81/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2011

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

20/5/2017

187

Thông tư

84/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2011

Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

188

Thông tư

85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/ QĐ-BNN ngày 1/11/2007 quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/ QĐ-BNN ngày 06/10/2008 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế từng phần bởi 02 văn bản:

1. Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

2. Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

01/8/2015

189

Thông tư

87/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Được thay thế bằng Thông tư số 46/2015/ TT-BNNPTNT, ngày 15/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.

28/01/2016

190

Thông tư

88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Được thay thế bằng Thông tư số 04/2015/ TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/3/2015

191

Thông tư

03/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2012

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

16/7/2016

 

192

Thông tư

07/2012/TT-BNNPTNN ngày 13/02/ 2012

Quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

193

Thông tư

08/2012/TT-BNNPTNN ngày 13/02/ 2012

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

194

Thông tư

20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012

Hướng dẫn trình tự, thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

01/01/2018

195

Thông tư

25/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2012

Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

16/7/2016

196

Thông tư

28/2012/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2012

Ban hành Danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

 

Được thay thế bằng Thông tư số 08/2014/ TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tn thất trong nông nghiệp.

12/5/2014

197

Thông tư

32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

Được thay thế bằng Thông tư số 26/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

15/8/2016

 

198

Thông tư

33/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/12/2014

199

Thông tư

34/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/12/2014

200

Thông tư

35/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2012

Về việc sửa đổi Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2014/ TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

17/01/2015

201

Thông tư

38/2012/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2012

Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

Được thay thế bằng Thông tư số 04/2016/ TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

01/7/2016

202

Thông tư

39/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/08/2012

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 30/2014/ TT-BNNPTNT ngày 5/9/2014 Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

203

Thông tư

40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/08/2012

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 30/2014/ TT-BNNPTNT ngày 5/9/2014 Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

204

Thông tư

42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra ngồn gốc lâm sản

Được thay thế bằng Thông tư số 40/2015/ TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

02/12/2015

205

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

206

Thông tư

46/2012/TT-BNNPTNT ngày 17/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2009/TT-BNN PTNT ngày 21/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

207

Thông tư

49/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/09/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống được phép sản xuất, kinh doanh”

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2015/ TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/8/2015

208

Thông tư

51/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2012

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2017/ TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

01/01/2018

209

Thông tư

52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT  ngày 01/4/2011 và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

210

Thông tư

55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012

Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

211

Thông tư

59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012

Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2014/ TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

17/01/2015

212

Thông tư

61/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2012

Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch

Được thay thế bằng Thông tư số 08/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

15/7/2016

213

Thông tư

65/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2012

Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Thông tư số 33/2014/ TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

01/01/2015

214

Thông tư

01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013

Về việc sửa đổi Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2014/ TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

17/01/2015

215

Thông tư

03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2015/ TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/08/2015

216

Thông tư

05/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Được thay thế bằng Thông tư số 12/2015/ TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

05/5/2015

217

Thông tư

11/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/02/2013

Về việc Ban hành Danh mục bổ sung 21 loài cây trồng được bảo hộ

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/ TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/9/2015

218

Thông tư

14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013

Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2015/ TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/8/2015

219

Thông tư

18/2013/TT-BNNPTNT , ngày 14/3/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2015/ TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/8/2015

220

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013

Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 03/2015/ TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

15/3/2015

221

Thông tư

24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Được thay thế bằng Thông tư số 23/2017/ TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

01/01/2018

222

Thông tư

28/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2013

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

16/7/2016

223

Thông tư

30/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/6/2013

Hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

224

Thông tư

34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2013

Hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư số 33/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/10/2016 Quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

15/12/2016

225

Thông tư

37/2013/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 03/2015/ TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

15/3/2015

226

Thông tư

40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Được thay thế bằng Thông tư số 04/2017/ TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/2/2017 Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/4/2017

227

Thông tư

41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

228

Thông tư

45/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2013

Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư số 31/2016/ TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

01/12/2016

229

Thông tư

47/2013/TT-BNNPTNT ngày 08/11/2013

Về việc hướng dẫn việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Được thay thế bằng Thông tư số 19/2016/ TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

10/8/2016

230

Thông tư

50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

231

Thông tư

53/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2013

Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

 

232

Thông tư

55/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2013

Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư số 17/2016/ TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10/8/2016

 

233

Thông tư

07/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014

Về hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Thông tư số 47/2015/ TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

01/02/2016

234

Thông tư

09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014

Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Được thay thế bằng Thông tư số 18/2016/ TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

10/8/2016

 

235

Thông tư

15/2014/TT- BNNPTNT ngày 29/4/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/ QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

20/8/2018

236

Thông tư

17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014

Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi

Được thay thế bằng Thông tư số 04/2016/ TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

01/7/2016

237

Thông tư

18/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2014

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2015/ TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/8/2015

238

Thông tư

21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014

Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/ QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

239

Thông tư

23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

01/7/2017

240

Thông tư

34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

Được thay thế bằng Thông tư số 27/2017/ TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

15/02/2018

241

Thông tư

40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014

Hướng dẫn trình tự thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

242

Thông tư

41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.

20/9/2017

243

Thông tư

43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014

Ban hành danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

244

Thông tư

44/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2014

Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

245

Thông tư

46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 vễ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an tòa khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 9/10/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

27/11/2017

246

Thông tư

50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT  ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/ NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

20/5/2017

247

Thông tư

52/2014/TT- BNNPTNT ngày 19/12/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/ NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

Bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

27/11/2017

248

Thông tư

03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 03/2016/ TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

06/6/2016

249

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 7 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương.

31/12/2018

250

Thông tư

12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015

Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

251

Thông tư

13/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/3/2015

Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Thông tư số 04/2018/ TT-BNNPTNT ngày 3/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp.

01/7/2018

252

Thông tư

23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015

Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

01/7/2016

253

Thông tư

24/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

254

Thông tư

25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015

Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Được thay thế bằng Thông tư số 01/2018/ TT-BNNPTNT ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

03/3/2018

255

Thông tư

26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Được thay thế bằng Thông tư số 23/2017/ TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

01/01/2018

256

Thông tư

29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

20/5/2017

257

Thông tư

34/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/ TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 03/2016/ TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

06/6/2016

258

Thông tư

47/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015

Hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

20/9/2018

259

Thông tư

48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015

Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

17/9/2018

260

Thông tư

49/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương.

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2017/ TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông trung ương.

02/01/2018

261

Thông tư

03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Được thay thế bằng Thông tư số 03/2018/ TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

28/3/2018

262

Thông tư

24/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước.

Được thay thế bằng Thông tư số 24/2017/ TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

01/01/2018

263

Thông tư

31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016

Quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 42/2018/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

 

264

Thông tư

06/2017/TT-BNNPTNT ngày 8/3/2017

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT  ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Được thay thế bằng Thông tư số 03/2018/ TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

28/3/2018

265

Thông tư

15/2017/TT-BNNPTNT ngày 14/8/201

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/ TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Được thay thế bằng Thông tư số 03/2018/ TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

28/3/2018

266

Thông tư

25/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

VII. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

 

 

267

Quyết định

344 QĐ/KT ngày 21/3/1977

Quy phạm phân cấp đê QPTL.A.6 -77

Được thay thế bằng Thông tư số 54/2013/ TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013 hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.

07/02/2014

268

Quyết định

99 NN-TY-QĐ ngày 20/02/1995

Ban hành quy định vệ sinh thú y đối với lò mổ, điểm giết mổ động vật - đối với giết mổ động vật nói chung.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/12/2014

269

Quyết định

2375-NN-CBNLS/QĐ ngày 30/12/1996

Ban hành Quy chế về việc xét duyệt quy hoạch mạng lưới và cấp giấy phép chế biến gỗ, lâm sản khác cho các doanh nghiệp.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành .

22/6/2016

270

Quyết định

392-NN-CBNLS/QĐ ngày 19/3/1997

Sửa đổi, bổ sung Quy chế về việc xét duyệt quy hoạch mạng lưới và cấp phép chế biến gỗ, lâm sản khác cho các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 2375-NN-CBNLS/QĐ ngày 30/12/1996.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

271

Quyết định

33/1998/QĐ-BNN /TY ngày 24/02/1998

Ban hành Quy định về nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật từ các nước đang có bệnh Bò điên.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

272

Quyết định

211/1998/QĐ-BNN-QLN ngày 19/12/1998

Ban hành Quy định về chế độ sử dụng chi phí cho sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của Doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

 

273

Quyết định

67/1999/QĐ-BNN-TY ngày 20/4/1999

Ban hành Quy định về điều kiện và kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/12/2014

274

Quyết định

58/2000/QĐ-BNN ngày 25/5/2000

Ban hành quy định thi nâng ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Được thay thế bằng 34/2016/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2016 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

08/02/2017

 

275

Quyết định

94/2000/BNN-KL ngày 24/8/2000

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ trong lực lượng Kiểm lâm.

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT- BCA ngày 22 tháng 01 năm 2014 Thông tư liên tịch quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

10/3/2014

276

Quyết định

113/2000/QĐ-BNN-XDCB ngày 06/11/2000

Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

277

Quyết định

11/2001/QĐ-BNN-XDCB ngày 19/02/2001

Ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

278

Quyết định

 

73/2001/QĐ-BNN ngày 09/7/2001

 

Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ

 

Được thay thế bằng Quyết định số 4790/QĐ-BNN-TCCB ngày 3/11/2014 ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/11/2014

279

Quyết định

101/2001/QĐ-BNN ngày 15/10/2001

Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng cho các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

280

Quyết định

04/2002/QĐ-BTS ngày 24/01/2002

Về việc ban hành Quy chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

281

Quyết định

18/2002/QĐ-BTS ngày 03/6/2002

Về việc ban hành Quy chế khảo nghiệm giống thủy sản, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

282

Quyết định

54/2002/QĐ-BNN ngày 20/6/2002

Về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng một số loại kháng sinh, hóa chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2014/ TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014 ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

20/10/2014

283

Quyết định

1213/QĐ-BNN-TT  ngày 08/4/2002

Về việc ban hành Danh mục 05 loài cây trồng được bảo hộ

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/ TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/9/2015

284

Quyết định

61/2002/QĐ-BNN ngày 08/7/2002

Danh mục hàng hóa giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

285

Quyết định

66/2002/QĐ-BNN ngày 16/7/2002

Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

286

Quyết định

77/2002/QĐ-BNN ngày 28/08/2002

Hướng dẫn về mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa thực hiện Quyết định số 80/2002/ QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

287

Quyết định

78/2002/QĐ-BNN-KL ngày 28/8/2002

Về ban hành Quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng Kiểm lâm.

Được thay thế bằng Thông tư số 26/2017/ TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng.

01/01/2018

288

Quyết định

89/2002/QĐ-BNN ngày 08/10/2002

Ban hành Quy định về kiểm dịch thực vật đối với giống cây và sinh vật có ích nhập khẩu.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

289

Quyết định

44/2003/QĐ-BNN ngày 14/02/2003

Sửa đổi, bổ sung một số mẫu văn bản quản lý đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

290

Quyết định

48/2003/QĐ-BNN ngày 21/3/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện nông nghiệp

Được thay thế bằng Quyết định số 3868/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/9/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện nông nghiệp

09/9/2014

291

Quyết định

55/2003/QĐ-BNN ngày 09/4/2003

Ban hành tạm thời chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

292

Quyết định

61/2003/QĐ-BNN ngày 07/5/2003

Ban hành hệ thống mẫu biểu sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

293

Quyết định

82/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003

Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành “Quy định về công tác điều tra, phát hiện sinh vật hại cây trồng”.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

294

Quyết định

55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004

Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

295

Quyết định

56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004

Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

296

Quyết định

68/2004/QĐ-BNN ngày 24/11/2004

Về việc bổ sung 10 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/ TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/9/2015

297

Quyết định

77/2004/QĐ-BNN ngày 31/12/2004

Ban hành Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

298

Quyết định

06/2005/QĐ-BNN ngày 24/01/2005

Ban hành quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên

Được thay thế bằng Thông tư số 23/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

01/01/2017

299

Quyết định

11/2005/QĐ-BNN ngày 07/3/2005

Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

300

Quyết định

13/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính

Được thay thế bằng Thông tư số 44/2015/ TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015 ban hành danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính.

10/01/2016

301

Quyết định

16/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005

Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015 ban hành danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính.

10/01/2016

302

Quyết định

39/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005

Ban hành quy định áp dụng đơn giá lập Quy hoạch chi tiết khu (điểm) tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

303

Quyết định

3065/QĐ-BNN-NN ngày 07/11/2005

Ban hành quy định về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/12/2014

304

Quyết định

45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

 

305

Quyết định

46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 09/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

16/7/2016

306

Quyết định

47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005

Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

 

307

Quyết định

48/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005

Quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 09/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

16/7/2016

308

Quyết định

61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005

Ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

309

Quyết định

63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/ 2005

Ban hành Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

 

310

Quyết định

64/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/ 2005

Ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

311

Quyết định

65/2005/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/10/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Được thay thế bới Quyết định số 1428/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/6/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

26/6/2014

312

Quyết định

67/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005

Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/8/2015

313

Quyết định

73/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 35/2014/ TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

01/01/2015

314

Quyết định

86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005

Ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

 

315

Quyết định

87/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005

Ban hành Quy trình kiểm soát giết mổ động vật

Được thay thế bằng Thông tư số 09/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

16/7/2016

316

Quyết định

06/2006/QĐ-BNN ngày 523/01/2006

Ban hành danh mục mẫu biên bản và Quyết định số sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519 /QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

 

317

Quyết định

08/2006/QĐ-BTS ngày 19/4/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thủy sản.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

318

Quyết định

10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

319

Quyết định

15/2006/QĐ-BNN ngày 08/03/2006

Ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

16/7/2016

 

320

Quyết định

21/2006/QĐ-BTS ngày 01/12/2006

Ban hành Danh mục giống thủy sản phải áp dụng tiêu chuẩn ngành.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

321

Quyết định

36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006

Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư số 18/2015/ TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/6/2015

322

Quyết định

38/2006/QĐ-BNN ngày 16/05/2006

Về việc Ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

323

Quyết định

48/2006/QĐ-BNN ngày 09/06/2006

Ban hành Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

Được thay thế bằng Thông tư số 11/2016/ TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật.

18/7/2016

324

Quyết định

49/2006/QĐ-BNN ngày 13/6/2006

Ban hành Quy định về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

 

325

Quyết định

51/2006/QĐ-BNN 16/6/2006

Quy định về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh và phân phối, cung ứng vắc xin Lở mồm long móng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

 

326

Quyết định

67/2006/QĐ-BNN ngày 12/09/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hànhquy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

15/7/2016

327

Quyết định

70/2006/QĐ-BNN 14/9/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

 

328

Quyết định

91/2006/QĐ-BNN ngày 16/10/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Bảo vệ thực vật.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

329

Quyết định

92/2006/QĐ-BNN ngày 16/10/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt, bão.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

330

Quyết định

93/2006/QĐ-BNN ngày 16/10/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Thú y.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

331

Quyết định

03/2007/QĐ - BTS ngày 03/4/2007

Về việc ban hành Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

332

Quyết định

05/2007/QĐ-BNN 22/01/2007

Sửa đổi Quyết định số 38/2006/ QĐ-BNN ngày 16/5/2006 về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

333

Quyết định

24/2007/QĐ-BNN ngày 09/4/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính.

Được thay thế bằng Thông tư số 44/2015/ TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015 ban hành danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính.

10/01/2016

334

Quyết định

29/2007/QĐ-BNN ngày 19/4/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

335

Quyết định

35/2007/QĐ-BNN ngày 23/4/2007

Về việc công bố bảng mã HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/6/2015 về việc ban hành bảng mã số HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam

01/7/2015

336

Quyết định

42/2007/QĐ-BNN ngày 16/5/2007

Bổ sung giống vật nuôi vào Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/ QĐ-BNN ngày 31/10/2007

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/8/2015

337

Quyết định

55/2007/QĐ-BNN ngày 12/6/2007

Về việc công bố mã số HS thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 03/2015/ TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

15/3/2015

338

Quyết định

56/2007/QĐ-BNN ngày 12/6/2007

Về việc bổ sung 12 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/ TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/9/2015

339

Quyết định

58/2007/QĐ-BNN ngày 15/6/2007

Về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ công chức kiểm dịch thực vật và chế độ cấp phát, sử dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Thông tư số 30/2015/ TT-BNNPTNT ngày 08/9/2015 Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật

23/10/2015

340

Quyết định

59/2007/QĐ-BNN  ngày 19/6/2007

Sửa đổi bổ sung Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên

Được thay thế bằng Thông tư số 23/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

01/01/2017

341

Quyết định

62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/ QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

27/9/2018

342

Quyết định

71/2007/QĐ-BNN 06/8/2007

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

343

Quyết định

72/2007/QĐ-BNN 06/8/2007

Ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y

19/7/2016

344

Quyết định

89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007

Ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Được thay thế bằng Thông tư số 05/2015/ TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

30/3/2015

345

Quyết định

90/2007/QĐ-BNN ngày 09/11/2007

Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

346

Quyết định

98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/ 2007

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

347

Quyết định

99/2007/QĐ-BNN 03/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

348

Quyết định

100/2007/QĐ-BNN 03/12/2007

Bổ sung, sa đổi Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

 

349

Quyết định

103/2007/QĐ -BNN ngày 24/12/2007

Về việc bổ sung 10 loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/ TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/9/2015

350

Quyết định

08/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch

Được thay thế bằng Quyết định số 621/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kế hoạch

01/4/2014

351

Quyết định

09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài Chính

Được thay thế bằng Quyết định số 609/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài Chính

01/4/2014

352

Quyết định

10/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Được thay thế bằng Quyết định số 623/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa học công nghệ và Môi trường

01/4/2014

353

Quyết định

11/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Được thay thế bằng Quyết định số 625/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

01/4/2014

354

Quyết định

12/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

Được thay thế bằng Quyết định số 620/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

01/4/2014

355

Quyết định

13/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Được thay thế bằng Quyết định số 619/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ Tổ chức cán bộ

01/4/2014

356

Quyết định

14/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 626/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tranh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/4/2014

357

Quyết định

15/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

Được thay thế bằng Quyết định số 619/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn Phòng Bộ

01/4/2014

358

Quyết định

16/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt

Được thay thế bằng Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt

04/4/2014

359

Quyết định

17/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

Được thay thế bằng Quyết định số 664/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

04/4/2014

360

Quyết định

18/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi

Được thay thế bằng Quyết định số 665/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chăn nuôi

04/4/2014

361

Quyết định

19/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y

Được thay thế bằng Quyết định số 666/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thú y

04/4/2014

362

Quyết định

20/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối

Được thay thế bằng Quyết định số 667/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, nông lâm thủy sản và Nghề muối

04/4/2014

363

Quyết định

27/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng công trình

Được thay thế bằng Quyết định số 668/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng công trình

04/4/2014

364

Quyết định

28/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Được thay thế bằng Quyết định số 669/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

04/4/2014

365

Quyết định

29/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Được thay thế bằng Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

04/4/2014

366

Quyết định

38/2008/QĐ-BNN ngày 28/02/2008

Ban hành danh mục áp mã số HS hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyên ngành thủy sản.

Được thay thế bằng Thông tư số 24/2017/ TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

01/01/2018

367

Quyết định

44/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 1492/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/6/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30/6/2014

368

Quyết định

45/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 3906/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/9/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

12/09/2014

369

Quyết định

48/2008/QĐ-BNN ngày 21/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Thống kê

Được thay thế bằng Quyết định số 4887/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Thống kê

10/11/2014

370

Quyết định

66/2008/QĐ-BNN 26/5/2008

Ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2016/TT-BNNTPTNT ngày 02/6/2014 quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.

19/7/2016

371

Quyết định

68/2008/QĐ-BNN ngày 27/5/2008

Ban hành tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Được thay thế bằng Thông tư số 27/2015/ TT-BNNPTNT ngày07 tháng 8 năm 2015 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/10/2015

372

Quyết định

80/2008/QĐ-BNN 15/7/2008

Ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

373

Quyết định

86/2008/QĐ-BNN ngày 11/8/2008

Ban hành Quy chế công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Thông tư số 13/2015/ TT-BNNPTNT ngày 25/3/2015 Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

374

Quyết định

89/2008/QĐ-BNN ngày 25/8/2008

Ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

20/9/2018

375

Quyết định

97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008

quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2015/ TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/08/2015

376

Quyết định

98/2008/QĐ-BNN ngày 09/10/2008

Về việc bổ sung 15 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/ TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/9/2015

377

Quyết định

3486/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/11/2008

Ban hành danh mục các vị trí công tác trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 10 năm 2015 Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

01/12/2015

378

Quyết định

126/2008/QĐ-BNN 30/12/2008

Sửa đổi, bổ sung Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

 

379

Quyết định

130/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

Được thay thế bằng Thông tư số 31/2015/ TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

19/11/2015

380

Quyết định

131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành quy chế kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Được thay thế bằng Thông tư số 33/2015/ TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015 quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

10/12/2015

VIII. CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƯỞNG

 

 

381

Chỉ thị

32/2000/CT / BNN-KL ngày 27/3/2000

Về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước.

Được thay thế bằng Thông tư số 26/2017/ TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng.

01/01/2018

382

Chỉ thị

57/2006/CT-BNN ngày 21/7/2006

Về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ, bão

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

383

Chỉ thị

58/2006/CT-BNN ngày 21/7/2006

Về triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ quét ở các địa phương miền núi.

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

384

Chỉ thị

60/2006/CT-BNN ngày 02/8/2006

Về việc triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ ở các địa phương duyên hải miền Trung.

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/7/2017

385

Chỉ thị

2349/CT-BNN-TY ngày 06/8/2008

Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

 

386

Chỉ thị

3599/CT-BNN-VP ngày 02/12/2008

Tăng cường công tác phòng chống dịch lở mồm long móng đang có chiều hướng gia tăng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

 

B. DANH MỤC VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: không có

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018(Ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-BNN-PC ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/
Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1

Nghị định

104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017

Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính tronh lĩnh vực phòng, chống thiên tai; Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Đê điều

Sửa đổi, bổ sung

Luật Thủy lợi có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

Tổng cục Thủy lợi

Năm 2019

2

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

153/1999/QĐ-TTg ngày 15/7/1999

Về một số chính sách phát triển muối

Bãi bỏ toàn bộ

Các chính sách đã được Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 Quản lý sản xuất, kinh doanh muối quy định đầy đủ

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

2019

3

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

162/1999/QĐ-TTg ngày 07/8/1999

Về chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ cộng hòa liên bang Đức

Bãi bỏ toàn bộ

Dự án đã kết thúc đầu tư vào năm 2000 và được bàn giao cho các tỉnh thực hiện dự án. Hiện nay, rừng trồng theo nguồn vốn đầu tư của Dự án cơ bản đã được khai thác, còn một số nơi chưa khai thác; tuy nhiên các chính sách sách hưởng lợi được thực hiện theo quy định hiện hành nên việc bãi bỏ là phù hợp.

Tổng cục Lâm nghiệp

2019

4

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

132/2000/TTg-QĐ ngày 24/11/2000

Về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn

Bãi bỏ toàn bộ

- Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg được ban hành năm 2000, đến nay hệ thống các cơ chế chính sách nói chung (thuế, đầu tư, tín dụng, khoa học công nghệ…) đã có nhiều thay đổi. Do đó các chính sách về phát triển ngành nghề nông thôn tại Quyết định số này không còn phù hợp với quy định hiện hành.

- Các chính sách phát triển ngành nghề nông thôn hiện nay đã được quy định tại Chương III Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

2019

5

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

152/2001/QĐ-TTg ngày 09/10/2001

Về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên vay vốn của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

Bãi bỏ toàn bộ

Các quy định về cơ chế, chính sách (Điều 1) của Quyết định số này được thực hiện theo quy định của các văn bản đã hết hiệu lực thi hành như Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998, 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001; Thông tư số 129/1999/TT-BTC ngày 05/01/1999. Do vậy, cơ chế, chính sách này không còn phù hợp, mà phải được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Lâm nghiệp

2019

6

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

142/2006/QĐ-TTg ngày 19/6/2006

Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ toàn bộ

- Nội dung của Quyết định số là phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP . Hiện nay, việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp được thực hiện theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 17/12/2015 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, Quyết định số này không phải văn bản quy phạm pháp luật

Tổng cục Lâm nghiệp/ Vụ Quản lý doanh nghiệp

2019

7

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia dự án “Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên”

Bãi bỏ toàn bộ

Dự án đã kết thúc đầu tư; các chính sách hưởng lợi quy định tại Quyết định số này được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng, Quyết định số 17/2015/ QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ, Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất.

Tổng cục Lâm nghiệp

2019

8

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

43/2011/QĐ-TTg ngày 10/8/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư DA thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Bãi bỏ toàn bộ

Công tác bồi thường, hỗ trợ đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ đến nay đã hoàn thành việc hỗ trợ sản xuất cho người dân tái định cư nên không còn đối tượng điều chỉnh 

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

2019

9

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ

64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014

Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

 

Đề xuất, bổ sung chính sách, biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân cụ thể, trước mắt và lâu dài, trong đó có vấn đề liên quan đến thẩm quyền phê duyệt dự án tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng ủy quyền cho các tỉnh phê duyệt Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy điện có tổng mức vốn đầu tư thuộc dự án nhóm B, C để phù hợp với Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan

Công văn số 11630/VPCP-NN ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất sửa đổi chính sách để phù hợp với Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan;

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

 

2019

10

Thông tư liên tịch

58/2008/TTLT-BNN-BKHĐT-BTC ngày 02/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010

Bãi bỏ toàn bộ

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Quyết định số 661/QĐ-TTg và 100/2007/QĐ-TTg đã kết thúc, được thay thế bằng Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017. Do vậy nội dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-BKHĐT-BTC không còn phù hợp, cần được bãi bỏ.

Tổng cục lâm nghiệp

2019

11

Thông tư liên tịch

66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010

 Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo

Bãi bỏ toàn bộ

Thực tế không thực hiện

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

2019

12

Thông tư

90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008

Hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau xử lý tịch thu

Thay thế

- Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Luật Lâm nghiệp

- Nghị định số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

- Tang vật là động vật rừng sau xử lý tịch thu có đặc điểm sinh học, có tính chất đặc thù trong xử lý vật chứng của các vụ án hình sự và xử lý tang vật các vụ vi phạm hành chính. Việc xử lý tang vật là động vật rừng sau xử lý tịch thu có liên quan đến các hiệp ước về bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã mà Việt Nam là thành viên.

Vì vậy, cần có quy định hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện

Tổng cục Lâm nghiệp

2019

13

Thông tư

37/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông sản.

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

2019

14

Thông tư

63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010

Hướng dẫn quy định cấp CFS đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

2019

15

Thông tư

23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

Sửa đổi, bổ sung

Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về các biện pháp lâm sinh để quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp, do đó cần thiết phải sửa đổi Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 để phù hợp với nội dung có liên quan của Thông tư số mới ban hành.

Tổng cục lâm nghiệp

2019

16

Thông tư

23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Thay thế

Khoản 5, Điều 21 Luật Lâm nghiệp giao “5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thời hạn thực hiện trồng rừng thay thế quy định tại Điều này.”

Tổng cục lâm nghiệp

2019

17

Thông tư

27/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Sửa đổi

Để phù hợp với Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Thông tư

 

18

Thông tư

 

Thông tư quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Ban hành mới

Hướng dẫn Nghị định số 29/2017/ NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Tổng cục Thủy lợi

2019

 

19

Quyết định

90/2002/QĐ-BNN ngày 09/10/2002

Ban hành quy định tạm thời "Xét chọn, chuyn giao và sử dụng phn mm ứng dụng trong tính toán, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công trình thủy lợi"

Bãi bỏ toàn bộ

Văn bản làm căn cứ ban hành văn bản được thay thế bằng văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến nội dung của văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành.

Cục quản lý xây dựng công trình

2019

 

[2] Bao gồm cả văn bản hết hiệu lực một phần và văn bản đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018

[3] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản

[4] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

[5] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[6] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[7] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[8] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[9] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[10] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[11] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản

[12] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[13] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[14] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khoa học công nghệ và môi trường

[15] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, lâm nghiệp

[16] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

[17] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[18] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[19] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, lâm nghiệp

[20] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, lâm nghiệp

[21] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thú y, bảo vệ thực vật, trồng trọt

[22] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ thực vật, trồng trọt

[23] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[24] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[25] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[26] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản

[27] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[28] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[29] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[30] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[31] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[32] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[33] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[34] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[35] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[36] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[37] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[38] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[39] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[40] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[41] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thú y, thủy sản

[42] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, lâm nghiệp

[43] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản

[44] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp

[45] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[46] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[47] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản

[48] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, phòng chống thiên tai

[49] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[50] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[51] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp

[52] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[53] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp

[54] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, chế biến và phát triển thị trường nông sản

[55] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản

[56] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, lâm nghiệp

[57] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, lâm nghiệp

[58] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản

[59] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[60] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[61] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[62] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản

[63] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[64] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[65] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[66] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, phòng chống thiên tai

[67] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[68] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[69] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, tổ chức cán bộ

[70] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[71] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[72] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[73] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[74] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[75] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[76] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[77] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản

[78] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[79] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thú y, thủy sản

[80] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai

[81] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi, tổ chức cán bộ

[82] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[83] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai

[84] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, phòng chống thiên tai

[85] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, phòng chống thiên tai

[86] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[87] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[88] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khoa học công nghệ và môi trường

[89] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản

[90] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[91] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khoa học công nghệ và môi trường

[92] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, chế biến và phát triển thị trường nông sản

[93] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khoa học công nghệ và môi trường

[94] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, khoa học công nghệ và môi trường

[95] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khoa học công nghệ và môi trường

[96] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi, tổ chức cán bộ

[97] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, tổ chức cán bộ

[98] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp

[99] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp

[100] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp

[101] Một số văn bản có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực (lặp lại nhiều lần ở các lĩnh vực khác nhau trong Danh mục) sẽ chỉ được tính 01 lần vào số liệu tổng hợp. Theo đó số thứ tự theo Danh mục là 615 văn bản, tuy nhiên có 62 lượt văn bản lặp các lĩnh vực khác, do đó tổng số văn bản còn hiệu lực là 553 văn bản