ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4692/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tchức cáccơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 2676/TTr-SNV ngày 21 tháng 7 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địabàn Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung theo Đề án đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Du lịch, Thủ trưởng các sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhândân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành, Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Nội vụ;
-
Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch;
-
Tổng Cục Du lịch Việt Nam;
-
TT Thành ủy, HĐND TP;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
Các sở-ngành TP;
-
UBND các Quận-Huyện;
-
Lưu: VT, (TM/Ng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

ĐỀ ÁN

PHÂNCẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân ThànhphHồ Chí Minh)

I. THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCHTHÀNH PHỐ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

1. Thực trạng phát triển vàcông tác quản lý ngành du lịch Thành ph:

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinhtế, văn hóa, chính trị lớn của cả nước, phía Bc giáp TâyNinh, Bình Dương, phía đông giáp Đồng Nai, phía Nam giáp biển Đông và Tiền Giang,phía Tây giáp Long An, có hệ thống sông ngòi, kênh rạch, rừng ngập mặn, bờ biểnvới hệ sinh thái đa dạng sinh học cao; hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầnggiao thông đa dạng từ đường hàng không, đường sắt, đường thủy, đường bộ... đápứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách; có các điểm di tích văn hóa,văn hóa - lịch sử như Bến Nhà Rồng, đền Quốc T, dinh Xã Tây, Nhà hát ln, Bưu điện, chùa cổ GiácLâm, chùa Bà Thiên Hậu, Tổ Đình Giác Viên, nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Huyện Sỹ,nhà thờ Thông Tây Hội, các công viên, khu sinh thái như Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu Du lịch Bình Quới -Thanh Đa, Khu Du lịch Văn Thánh và nhiều sự kiện đặc sắc như: Lễ hội đường hoaNguyễn Huệ, Ngày hội du lịch Thành phố, Lễ hội trái cây Nam bộ, Hội chợ du lịchquốc tế ITE... đã tạo nên sức hấp dẫn, thu hút đối với du khách khi đến Thànhphố Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, ngành du lịch Thành phốcó sự tăng trưng đáng kể cả về chấtlượng sản phẩm du lịch, doanh thu, lượng khách du lịch và số lượng doanh nghiệphoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Năm 2014, doanh thu ngành du lịchThành phố đạt 86.109 tỷ đng, tăng 4% so với cùng kỳ 2013,chiếm 37% doanh thu ngành du lịch cả nưc, 9,8% GDP củaThành phố, tăng 7,98 lần so doanh thu năm 2004 (10.812tỷ); lượng khách quốc tế đến thành phố đạt 4.400.000 lượt,chiếm 56 % lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 2,8 lầnso năm 2004 (1.580.000 lượt). Hiện toàn Thành phố có 949doanh nghiệp lữ hành (556 doanh nghiệp lữ hành quốc tế,393 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 31 đại lý, 7 văn phòng đại diện du lịchnước ngoài tại Việt Nam), tăng 3,25 lần so năm 2004 (292 doanh nghiệp); có2.031 cơ sở lưu trú phục vụ du khách (gồm: 01 khu căn hộ du lịch cao cấp (240căn), 1.697 khách sạn t1 đến 5 sao, 333 cơ sở lưu trúđạt tiêu chuẩn kinh doanh du lịch), tăng 3,17 lần so năm 2005 (640 cơ sở lưutrú).

Công tác quản lý nhà nước ngành du lịchThành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ máy tổ chức quản lý ngành từngbước được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, Sở Du lịch được tái thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước ngànhdu lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố với bộ máy tổ chức gồm: Văn phòngSở, Phòng Khách sạn, Phòng Lữ hành, Phòng Nghiên cứu phát triển, Phòng Thôngtin du lịch, Thanh tra Sở và Trung tâm xúc tiến Du lịch thực hiện các chức năngquản lý nhà nước ngành du lịch Thành phố chủ yếu gồm: Xây dựng quy hoạch, kếhoạch pháttriển ngành căn cứ theo chiến lược phát triểnkinh tế-xã hội chung của Thành phố, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghiêncứu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố chương trình, biện pháp cải cách hànhchính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về du lịch; Tuyên truyền phổbiến, giáo dục pháp luật theo chuyên ngành du lịch; cấp, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên du lịch và giấy chứng nhận xe ô tô đủđiều kiện phục vụ khách du lịch; Thẩm định, tái thẩm định cấp biển hiệu dịch vụdu lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Thẩm định cấp, cấp lại, sa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của văn phòngđại diện doanh nghiệp lữ hành nước ngoài tại Thành phố; Thẩm định, tái thẩmđịnh xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao; cấp chứng nhận bồi dưỡngngn hạn nghdu lịch; cấp, thu hi các loại thẻ, giấy phép, văn bằng, chứng chkhácthuộc thẩm quyền của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của phápluật và các chức năng, nhiệm vụ khác được quy định trongLuật Du lịch; Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các tổ chứckinh tế, các cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động và kinh doanh tronglĩnh vực du lịch; Giải quyết các sự việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của côngdân và các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực du lịch; Thực hiện hợp tác quốc tếtrong lĩnh vực du lịch theo quy định pháp luật và theo phân công của Ủy bannhân dân Thành phố.

Đối với các địa phương, đến nay chưa cóvăn bản chính thức về việc phân cấp cụ thể các nội dung quản lý ngành du lịchcho Ủy ban nhân dân các quận, huyện nên công tác quản lý ngành du lịch tại cácquận, huyện chủ yếu là công tác phối hp hậu kiểm doanhnghiệp; việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành và xúc tiến thu hút đu tư phát triển du lịch địa phươngchưa được quan tâm; việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực du lịch còn chưa rộng khắp, có nơi có lúc còn bỏ ngỏ; tình hìnhan ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch còn phức tạp... Việc giao cơ quanchuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện chức năngquản lý nhà nước về du lịch trong những năm gần đây thay đổi thường xuyên.Trước năm 2008, khi chưa sáp nhập Sở Du lịch, theo quy định tại Khoản 8, Điều 7Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ giao choPhòng Kinh tế tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thựchiện chức năng quản lý nhà nước du lịch. Sau khi Nghị định số 14/2008/NĐ-CPngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ được ban hành thay thế Nghị định s172/2004/NĐ-CP và sáp nhập Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch thì chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về du lịch được giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin(Khoản 6, Điều 7 Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ) Và gần đây, Nghị định s37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phu quy định tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh (thay thế Nghị định số 14/2008/NĐ-CP) vẫn giao Phòng Văn hóa vàThông tin chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện quản lýnhà nước ngành du lịch. Thực tế hiện nay cho thấy, bên cạnh các quận, huyệngiao cho Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện chức năng tham mưu về công tácquản lý ngànhdu lịch địa phươngtheo quy định, vẫn có một số địa phương giao cho Phòng Kinh tế.

2. Những hạn chế, bất cập trongquản lý và phát triển ngành du lịch:

Sự phát triển ngành du lịch Thành phốchưa tương xứng với tiềm năng; việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào phát triểndu lịch còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự liên quan đếnkhách du lịch còn phức tạp, nạn chèo kéo du khách, cướp giật... còn xảy ra, kếtquả điều tra xử lý ban đầu còn hạn chế.

Công tác quản lý nhà nước, hậu kiểm đốivới các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch có lúc, có nơi còn thiếuchặt chẽ, chưa thường xuyên, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp hoạt động sai giấyphép, không giấy phép chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

Công tác lập quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành chưađược triển khai nên chưa khai thác hết tiềm năng du lịch. Công tác phối hp quản lý ngành du lịch tại các quận huyện gặp nhiều khó khăn do chưa cócơ chế phi hợp hiệu quả, chưa có sự phân công trách nhiệm,phân cấp rõ ràng, cụ thể.

Việc giao chức năng tham mưu quản lý nhànước ngành du lịch cho Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện bộc lộ nhiềubất cập; công tác tham mưu cho quận, huyện xây dựng, triển khai các chương trình,kế hoạch phát triển ngành du lịch địa phương còn nhiều hạn chế.

3. Nguyên nhân của bất cập,hạn chế:

Luật Du lịch còn một số bất cập như: tiêuchuẩn Khu du lịch, điểm du lịch chưa có hướng dẫn cụ thể; nội dung quản lý vàbảo vệ tài nguyên du lịch, xây dựng quy hoạch du lịch, khu, tuyến, điểm du lịchcòn chung chung, khó thực hiện; các quy định quản lý kinh doanh lữ hành nội địacòn chưa chặt chẽ, khó quản lý.

Chủ trương phân cấp quản lý ngành đã cónhưng chưa có các quy định về phân cấp quản lý cụ thể cho các quận, huyện. PhòngVăn hóa và Thông tin ở quận, huyện không có chức năng quản lý ngành kinh tế nênviệc tham mưu công tác quản lý hoạt động các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnhvực du lịch gặp nhiều khó khăn.

Chế tài xử phạt đối với các hành vi chèokéo khách du lịch chưa đủ sức răn đe; kết quả điều tra, khám phá các loại tộiphạm còn thấp; xử lý vụ việc tại chỗ của các lực lượng chức năng địa phương chưachuyên nghiệp, có nơi có lúc còn thiếu nhiệt tình, thờ ơ,gây bức xúc cho du khách.

4. Sự cần thiết của việc phâncấp:

“Chiến lược phát triển du lịch Việt Namđến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã xác định đến năm 2020 đưa du lịch cơ bảntrở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vậtchất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao,đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được vớicác nước trong khu vực và thế giới; phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thànhquốc gia có ngành du lịch phát triển. Chính phủ cũng đã xác định mục tiêu tốcđộ tăng trưởng của ngành du lịch bình quân thời kỳ 2011 -2020 đạt 11,5 - 12%/năm, đến năm 2020 Việt Nam đón 10 - 10,5triệu lượt khách du lịch quốc tế và 47 - 48 triệu lượt khách du lịch nội địa;tổng thu từ khách du lịch đạt 18 - 19 tỷ USD, đóng góp 6,5- 7% GDP cả nước; có tổng số 580.000 buồng lưu trú với 35 - 40% đạt chun từ 3 đến 5; tạo ra 3 triệu việc làm trong đó có 870.000 lao động trựctiếp du lịch. “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xãhội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” cũng đã địnhhướng Thành phố là trung tâm tiếp nhận khách du lịch quốctế và tổ chức các chương trình du lịch đến các địa phương; liên kết với cáctỉnh xây dựng và phát triển các khu du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tụcđầu tư phát triển, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông: hệ thống đườngbộ, đường thủy đã được cải tạo, chỉnh trang, mở rộng, các tuyến giao thông côngcộng hiện đại như metro, tàu điện đã và đang được đầu tư, sẽ được đưa vào sửdụng trong tương lai gần; nhiu chínhsách khuyến khích đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành du lịch được triển khai...là những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ngành du lịch Thành phố phát triểnnhanh, đóng góp lớn hơn vào kinh tế Thành phố cũng như cả nước. Với tc độ tăng trưởng ngành trong 10 năm qua cùng với những lợi thế vốn cócủa Thành phố, dự báo ngành du lịch Thành phsẽ tiếp tụccó bước phát triển mạnh về quy mô, số lượng doanh nghiệpkinh doanh lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch, khách du lịch nội địa và quốc tếđến Thành phố sẽ tăng nhiều lần so với trước.

Xuất phát tthựctrạng phát triển và những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước ngànhdu lịch Thành phố hiện nay cho thấy, yêu cu đặt ra làphải phát huy được tinh thần trách nhiệm của các địa phương, khắc phục những hạnchế, bất cập và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành dulịch trên địa bàn toàn Thành phố, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịchcủa từng địa phương để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thànhphố trong thời gian tới. Vì vậy, việc phân cấp quản lý nhà nước về Du lịch trên địa bàn Thành phố là hết sức cần thiết.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÂNCẤP:

Việc phân cấp quản lý về Du lịch dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

1. Các chủ trương, quan điểmcủa Đảng và nhà nước:

Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triểnThành phHồ Chí Minh đến năm 2020 quy định: “Tiếp tụccho phép Thành phố được thực hiện thí điểm đi với những vn đề mới phát sinh mà thực tiễn Thành phố đặt ra trong quá trình phát triểnnhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hànhcủa nhà nước không còn phù hợp. Khi thí điểm, Thành phố phải có đán xin Chính phủ cho thí điểm về từng vn đề cụ thể và chịu sự theodõi, giám sát của Chínhphủ, đặc biệt với những vấn đề ln, nhạy cảm”;

Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịchViệt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đen năm 2030” nêu:“cần tăng cường phân cấptrong quản lý, đảm bảo vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước, đồng thời tạo sự chủđộng, năng động của doanh nghiệp và sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư”;

Nghị quyết số 92/2014/NQ-CP ngày 08 tháng12 năm 2014 của Chính phủ vmột số giải pháp đẩy mạnhphát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới nêu: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương đến địa phương; sớm sửa đi, bổ sung Luật Du lịch; kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước vềdu lịch ở địa phương”.

2. Các văn bản pháp lý:

Luật Du lịch số 44/2005/QH11 được Quốchội Khóa 11 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực ngày 01 tháng 01năm 2006;

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dulịch;

Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Du lịch;

Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Du lịch;

Thông tư số 19/2014/TT-BHVTTDL ngày 08tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL Thôngtư số 03/2013/TT-BVHTTDL ;

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tnh, thành phố thuộc Trung ương;

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

III. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC PHÂNCẤP:

1. Mục tiêu phân cấp quản lý:

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả côngtác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố, tạo môi trường hoạt động du lịch lành mạnh phát triển,hưng đến mục tiêu “Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến thânthiện, hấp dẫn, an toàn”.

Quy định chức năng, phân công nhiệm vụ,quyền hạn cho các ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc quản lý vàphối hợp quản lý nhà nước đối với ngành du lịch Thành phố; nâng cao vai trò vàtrách nhiệm của quận, huyện trong việc giữ gìn môi trường, văn minh du lịch, đảmbảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm dulịch; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc quảng bá, xúc tiến, thu hútđầu tư phát triển du lịch địa phương.

Hạn chế những bất cập, khó khăn trongcông tác quản lý các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch,các khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn, đề ra những giảipháp phù hp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đốivới ngành du lịch trên địa bàn Thành phố trong thời giantới.

2. Nguyên tắc phân cấp quảnlý:

Việc phân cấp bảo đảm tuân thủ pháp luật,tính thống nhất trong quản lý nhà nước; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phù hp với đặc điểm, thực trạng quản lý ngành du lịch trên địa bàn Thànhphố. Nội dung quản lý nhà nước về du lịch thực hiện theo Luật Du lịch, các vănbản hiện hành của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dânThành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất quảnlý nhà nước đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố, giao Sở Du lịch làcơ quan chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện công tác quảnlý nhà nước về du lịch trên địa bàn toàn Thành phố; phân cấp cho Ủy ban nhândân các quận, huyện thực hiện một số chức năng quản lý nhànước và thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch ở địa phương.

IV. NỘI DUNG PHÂN CẤP:

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Du lịch; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chínhphủ sửa đi, bsung một số điều củaNghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiệnNghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 19/2014/TT-BHVTTDL ngày08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Thông tư s88/2008/TT-BVHTTDL Thông tư số17/2010/TT-BVHTTDL Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phthuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 củaChính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh vàtình hình cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân Thành phố phân công vàphân cấp quản lý về Du lịch trên địa bàn Thành phố như sau:

1. Giao SDu lịch:

a) Thực hiện các chức năng quảnlý nhà nước ngành du lịch:

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạchphát triển ngành du lịch căn cứ theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội chung của Thành phố, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy bannhân dân Thành phố phê duyệt.

- Tham gia nghiên cứu, thẩm định các đềtài nghiên cứu khoa học và tham gia nghiên cứu xây dựng các chương trình, dự ánđầu tư phát triển thuộc lĩnh vực du lịch theo phân công của Ủy ban nhân dân Thànhphố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiểm tra việc thựchiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển và đề tài khoa học thuộc lĩnhvực du lịch trên địa bàn Thành phố.

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thànhphố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, công nhận và phân cấp quản lý,khai thác, sử dụng các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch và các tàinguyên du lịch trên địa bàn Thành phố.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểmtra, giám sát các ngành, các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trongviệc chấp hành pháp luật trong lĩnhvực du lịch.

- Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Ủyban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, cụthể hóa các chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động du lịch phù hợp vớithực tế Thành phố.

- Quản lý nhà nước đi với các công ty kinh doanh lữ hành quốc tế, công ty kinh doanh lữ hànhnội địa, công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực dulịch, các văn phòng đại diện công ty du lịch nước ngoài tại Thành phố Hồ ChíMinh.

- Quản lý hoạt động các cơ sở lưu trúdu lịch gồm: khách sạn, làng du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch và các cơsở lưu trú du lịch khác trên địa bàn thành phố (quy định tại các Điểm a, b, c,d và h, Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ).

- Thẩm định hoặc tham gia thẩm định cácchương trình, đề án, dự án đầu tư có liên quan đến xây dựng, cải tạo, nâng cấpcơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực lưu trú trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lýcác tổ chức kinh tế, các cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động và kinh doanhtrong lĩnh vực du lịch trong việc chấp hành pháp luật.

- Giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếunại, tố cáo của công dân và các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực du lịch theoquy định của pháp luật.

- Quyết định hoặc đề nghị Ủy ban nhândân Thành phố ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với Cục Thống kê thực hiệnchế độ thống kê thông tin kinh tế (số lượng khách du lịch, thị trường, doanh thu...)trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn để phục vụ cho công tác báocáo, nghiên cứu khoa học, dự báo xây dựng chiến lược phát triển du lịch và kinhtế Thành phố.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thựchiện báo cáo thống kê theo quy định. Tiếp nhận, xử lý, phân tích số liệu thống kêtrong lĩnh vực du lịch phục vụ công tác nghiên cứu, thống kê theo yêu cầu củaỦy ban nhân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyêndu lịch của Thành phố.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnhvực du lịch theo quy định và theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Về các thủ tục hành chínhlĩnh vực du Lịch thuộc thẩm quyền Sgiải quyết:

- Cấp mới, cấp lại quyết định công nhậnđạt hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, căn hộ du lịch, hạng đạttiêu chuẩn kinh doanh biệt thự.

- Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Tổng cụcDu lịch thẩm định cơ sở lưu trú du lịch đề nghị hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao hoặchạng cao cp.

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấpgiấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chuyển Tổng cục Dulịch giải quyết theo thẩm quyền.

- Cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phépthành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

- Cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ Hướngdẫn viên du lịch quốc tế.

- Cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ Hướngdẫn viên du lịch nội địa.

- Tiếp nhận hồ sơ thông báo kinh doanhlữ hành nội địa.

- Cấp Giấy xác nhận xe ô tô vận chuyểnkhách du lịch.

- Cấp Giấy chứng nhận Thuyết minh viêndu lịch.

2. Phân cấp thẩm quyền cho Ủyban nhân dân quận, huyện:

a) Về thực hiện chức năng quảnlý nhà nước ngành du lịch ở địa phương:

- Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triểndu lịch Thành phố đã được duyệt, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành du lịch phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

- Lập hồ sơ đề xuất Ủy ban nhân dân Thànhphố xem xét, công nhận và quản lý, khai thác, sử dụng các khu du lịch, điểm dulịch, tuyến du lịch, các tài nguyên du lịch ở địa phương.

- Chủ trì triển khai các mô hình, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự cho khách du lịch, vệ sinh môi trườngtại các khu, tuyến, điểm du lịch địa phương.

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục phápluật du lịch tại địa phương; hướng dẫn doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàntrong việc chấp hành các quy định pháp luật về du lịch.

- Quản lý hoạt động đối với các đại lýlữ hành.

- Quản lý hoạt động của các cơ sở kinhdoanh dịch vụ mua sắm và cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ khách du lịch.

- Quản lý hoạt động của các bãi cắm trại,nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (theo Điểm đ, e và gKhoản 1, Điều 17 Nghị định s92/2007/NĐ-CP ) và các cơ sởlưu trú chưa xếp hạng sao tại địa phương.

- Kiểm tra, xử lý các tổ chức, doanh nghiệp,cá nhân trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định pháp luật về du lịch;tiếp nhận giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đếnlĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Chi cục Thống kê thực hiệnchế độ thống kê thông tin kinh tế (số lượng khách du lịch, thị trường, doanhthu...) trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bànphục vụ công tác báo cáo, dự báo xâydựng kế hoạch phát triển du lịch và kinh tế ở địa phương.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên dulịch địa phương và phối hợp Sở Du lịch xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịchcủa Thành phố.

b) Về phi hợp Sở Du lịch giải quyết một số thtục hànhchính lĩnh vực du lịch:

Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tiếpnhận hồ sơ, thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định và chuyển hồ sơ đến Sở Dulịch để:

- Cấp mới, cấp lại quyết định công nhậnnhà nghỉ du lịch.

- Cấp mới, cấp lại biển hiệu đạt tiêuchuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụkhách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủyban nhân dân các quận, huyện rà soát, lập danh sách các cơ sở lưu trú du lịch, cácdoanh nghiệp lữ hành, các cá nhân, tổ chức hoạt động đại lý lữ hành và các thủtục hành chính trong lĩnh vực du lịch để cụ thể hóa việc phân cấp cho Ủy bannhân dân các quận, huyện quản lý ngành du lịch theo Đề án này.

- Giao Sở Du lịch tham mưu Ủy ban nhândân Thành phố xây dựng Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành,quận, huyện trong quản lý nhà nước ngành du lịch; chủ trì tchức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý ngành cho các quận, huyện khi triểnkhai Đề án phân cấp.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện căncứ tính chất, đặc điểm của ngành du lịch và tình hình thực tiễn địa phương giaoPhòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện thực hiệnchức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý nhà nước về dulịch. Việc phân công cán bộ chuyên trách lĩnh vực du lịch không làm tăng thêmbiên chế, số lượng biên chế trong tng số biên chế của Ủyban nhân dân Thành phố giao cho Ủy ban nhân dân quận, huyện./.