BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HIỆN VIỆC GIÁM ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT, CÁC AMIN THƠM CÓ THỂ GIẢI PHÓNG RA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHỬ TRÊN SẢN PHẨM DỆT MAY
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;
Căn cứ Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may;
Xét đề nghị của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng tại Giấy đăng ký chỉ định hoạt động thử nghiệm/chứng nhận ngày 27 tháng 7 năm 2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phòng thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng - số hiệu VILAS 381 thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng được phép thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.
Điều 2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Tổng cục Hải quan;
- Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol,
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh