Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG SỐ 47/2003/QĐ-BBCVT NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2003BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ
ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ (MẠNG PSTN)

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

- Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cước bưuchính, viễn thông;

- Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thôngvà Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quảnlý giá và cước bưu chính, viễn thông;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cước dịch vụ điện thoại quốc tếquay số trực tiếp (IDD) đi các nước và vùng lãnh thổ được quy định như sau:

1. Phân làm 03 vùng tính cước:

- Vùng 1: Bao gồm các nước ASEAN, Trung Quốc, Đài Loan, HồngKông, Ma Cao, Hàn Quốc, Nhật Bản.

- Vùng 2: Bao gồm Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, cácnước Châu Âu, CHDCND Triều Tiên, Cu Ba, nĐộ.

- Vùng 3: Bao gồm các quốc gia và các vùng lãnh thổ còn lại.

2. Mức cước liên lạc tính cho từng vùng:

Vùng 1: 0,9 USD/phút (0,09 USD/block 6 giây)

Vùng 2: 1,0 USD/phút (0,10 USD/block 6 giây)

Vùng 3: 1,1 USD/phút (0,11 USD/block 6 giây)

3. Cước được tính theo phút đầu và block 6 giây cho thờigian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi kéo dài chưa đến 01 phút được tính cước 01phút đầu. Phần lẻ thời gian cuối cùng của một cuộc liên lạc chưa đến 6 giâyđược tính tròn thành 01 block 6 giây.

Điều 2. Đối với các cuộc gọi đi quốc tế gọi qua điện thoạiviên (đăng ký qua tổng đài quốc tế)

1. Cước được tính theo 03 phút đầu và các phút liên lạc tiếptheo. Cuộc gọi kéo dài chưa đến 3 phút được tính cước 03 phút đầu. Phần lẻ thờigian cuối cùng của một cuộc liên lạc chưa đến 01 phút được tính tròn thành 01phút.

2. Mức cước tính cho 01 phút gọi được quy định tại khoản 1,2 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Các mức cước quy định tại Điều1, Điều 2 được áp dụng cho tất cả các cuộc gọi đi quốc tế từ mạng điện thoạicông cộng (tại nhà thuê bao, tại các điểm công cộng: Bưu cục, đại lý, điểm Bưu điện – Văn hóa xã, trạm điệnthoại thẻ).

Điều 4. Các cuộc gọi từ các thuê baođiện thoại di động gọi đi quốc tế được tính cước bằng cước thông tin di độngnội vùng cộng với cước điện thoại quốc tế với mức cước được quy định tại Điều1, Điều 2.

Điều 5. Cước liên lạc quốc tế của cácthuê bao Fax và thuê bao truyền số liệu trong băng thoại tiêu chuẩn (truyền sốliệu qua đường dây thuê bao điện thoại) được áp dụng như đối với cước liên lạcđiện thoại quốc tế theo các mức cước được quy định tại Điều 1.

Điều 6. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụđiện thoại quốc tế được quy định:

1. Căn cứ vào việc phân vùng và mức cước tính cho từng vùngtại Điều 1, Điều 2, doanh nghiệp ban hành Bảng cước cụ thể cho các hướng liênlạc đến từng nước.

2. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp được quyền chuyểncác nước xuống vùng có mức cước thấp hơn và báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông.

3. Việc giảm cước liên lạc điện thoại trong các ngày lễ,ngày chủ nhật và từ 23 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau các ngàytừ thứ hai đến thứ bảy do doanh nghiệp tự quyết định nhưng mức giảm không đượcvượt quá 20%.

4. Việc giảm cước cho các đối tượng khách hàng lớn, khách hàng đặcbiệt do doanh nghiệp tự quyết định nhưng mức giảm không được vượt quá 20%.

5. Đối với các cuộc liên lạc điện thoại IDD quốc tế tại cácđiểm công cộng, ngoài mức cước quy định tại Điều 1, Điều 2, doanh nghiệp cungcấp dịch vụ được thu thêm cước phục vụ. Mức cước phục vụ thu thêm do doanhnghiệp tự quyết định.

Điều 7. Các mức cước qui định trongQuyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Quyết định này có hiệu lựckể từ ngày 01/4/2003, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãibỏ.

Điều 8. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụKế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễnthông, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoạiquốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.