UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 47/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 10 tháng 8 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao biên chế quản lý hành chính, sự nghiệp năm 2004

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ vào Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/06/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2004 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 886/QĐ - BNV ngày 18/3/2004 của Bộ Nội vụ về việc giao chỉ tiêu công chức dự bị năm 2004 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết 16/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê chuẩn biên chế quản lý hành chính, sự nghiệp năm 2004 và Kế hoạch biên chế quản lý hành chính năm 2005 ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2004 đối với các Sở, Ban, Ngành và UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố (theo biểu đính kèm).

Điều 2- Giao Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ Quyết định này thông báo chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính, sự nghiệp năm 2004 cho các Sở, Ban, Ngành và UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố; đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh