BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế về quản lý gấu nuôi

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

Căn cứ văn bản số 2822/VPCP-NN ngày 07/6/2004 của Văn phòng Chính phủ về Phương án xử lý gấu nuôi nhốt tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về quản lý gấu nuôi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bãi bỏ quy định trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý gấu nuôi nhốt trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Hứa Đức Nhị