UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/2007/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT TỐITHIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Điều 17, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quyđịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nướcthu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh KonTum;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên - Môi trường tại Công văn số 319/TNMT ngày27/7/2007, và sau khi lấy ý kiến của Sở Tư Pháp, Sở Xây dựng và UBND các huyện,thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Quy định diện tích đất tốithiểu được tách thửa như sau:

1. Đối với nơi đã có quy hoạch chitiết xây dựng, quy hoạch chi tiết sử dụng đất thì diện tích của lô đất phảitheo đúng diện tích mà quy hoạch đã xác định.

Quy định này không giới hạn trongtrường hợp xin nhập thửa.

2. Đối với nơi chưa có quy hoạch chitiết xây dựng, quy hoạch chi tiết sử dụng đất:

a. Đối với đất ở tại đô thị: Diệntích tối thiểu được tách thửa là 40m2 (chiều rộng tối thiểu 3,3m, chiều dài tốithiểu 12m);

b. Đối với đất ở tại nông thôn: Diệntích tối thiểu được tách thửa là 72m2 (chiều rộng tối thiểu 4,5m, chiều dài tốithiểu 16m).

Trường hợp người sử dụng đất xintách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nêu trênđồng thời với việc xin được hợp thửa (nhập thửa) đất đó với thửa đất khác liềnkề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểuđược tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới.

Điều 2. Đối với thửa đất được hình thành dongười sử dụng đất tự tách ra từ thửa đất đang sử dụng kể từ ngày văn bản củaUBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hànhtrở về sau mà thửa đất đó có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được táchthửa thì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được làm thủtục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sửdụng đất hoặc thế chấp bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và tổ chứccá nhân đang sử dụng đất có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày đăng Công báo do UBND tỉnh ban hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí