ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2007/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 06 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC XÉT DUYỆT KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH THỰC HIỆNNHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẢM BẢO AN NINH - QUỐC PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởngngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua- Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ, quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Theo đề nghị của Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này quy định về công tác xét duyệt khen thưởng thành tích thực hiệnnhiệm vụ Kinh tế - Xã hội đảm bảo An ninh - Quốc phòng của tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của tỉnh và thủ trưởng các cơquan Trung ương đóng trên địa bàn căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 125/2003/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh và cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

QUY ĐỊNH

CÔNGTÁC XÉT DUYỆT KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃHỘI VÀ ĐẢM BẢO AN NINH, QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Yêu cầu chung

1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị đượcgiao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng và phátđộng ký kết giao ước thi đua, tổ chức phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị,ngành mình quản lý, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc định kỳ tháng, quý, năm; xemxét, đánh giá, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởngvà đề nghị cấp trên xét khen thưởng.

2. Trong thi đua phải đảm bảonguyên tắc tự nguyện, tự giác, trung thực, công khai, đoàn kết, hợp tác và cùngphát triển; Khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, công bằng, kịp thời,không phô trương hình thức, mọi cá nhân, tập thể tham gia thi đua phải có đăngký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu rõ ràng. Không đăng ký thi đuasẽ không được xét công nhận các danh hiệu thi đua và xét khen thưởng, không xétkhen thưởng đối với những tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng tham nhũng,lãng phí, mất đoàn kết và những tập thể, cá nhân không thực hiện tốt chủ trươngthực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Chú trọng khen thưởng đột xuất,khen thưởng đối với những cá nhân là nhân viên, người lao động trực tiếp.

3. Thủ trưởng cơ quan đơn vị quảnlý trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp trên trong việc khen thưởng và đề nghịcấp trên xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Về số lượng khenthưởng, đề nghị cấp trên khen thưởng

1. Số lượng tập thể và cá nhân đượckhen thưởng tại cơ quan, đơn vị phải nhiều hơn so với đề nghị cấp trên khenthưởng.

2. Đối tượng được xét khen thưởngđột xuất trong năm vẫn được xét khen thưởng tổng kết năm; kết hợp khen thưởngdanh hiệu với các hình thức khen thưởng trong tổng kết năm, nhưng không khentrùng giữa khen thưởng Giấy khen, Bằng khen với khen thưởng Huân, Huy chương.

3. Lấy khen thưởng danh hiệu làmnền, không hạn chế số lượng đối với các khen thưởng danh hiệu Tập thể lao độngtiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, danh hiệu cá nhân Lao động tiên tiến,Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩnqui định của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30tháng 9 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Thi đua, Khen thưởng; Hướng dẫn số: 56/TĐKT-HD-V1 ngày 12 tháng 01 năm2006 của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương; Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Khen thưởng Cờ thiđua của tỉnh

Cờ thi đua của tỉnh được xét tặngcho:

1. Một đơn vị dẫn đầu trong mộtcụm, khối giao ước thi đua hàng năm;

2. Một xã, phường, thị trấn dẫn đầuhoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch năm thuộc mỗihuyện, thành phố;

3. Một đơn vị của mỗi khối trường,trung tâm thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo;

4. Một đơn vị thuộc mỗi khối trungtâm, bệnh viện đa khoa thuộc ngành Y tế;

5. Tặng cho một đơn vị dẫn đầuphong trào thi đua cụ thể.

Điều 4. Khen thưởng Giấykhen và Bằng khen

1. Khen thưởng giấy khen của cơquan, đơn vị cho tập thể và cá nhân tiêu biểu trong số tập thể và cá nhân đượckhen thưởng danh hiệu.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnhtặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong số tậpthể và cá nhân được khen thưởng danh hiệu và phải đạt các tiêu chuẩn theo quyđịnh tại Điểm P, Khoản 2, Mục II của Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Điều 5. Đề nghị Thủ tướngChính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng

Những tập thể, cá nhân đề nghị Ủyban nhân dân tỉnh xét trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng phảithực sự là tấm gương cho các tập thể, cá nhân khác học tập noi theo và phải hộiđủ các tiêu chuẩn theo qui định của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.

Điều 6. Khen thưởng các cơquan, đơn vị của Trung ương

Các đơn vị Trung ương đứng chântrên địa bàn của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng nhưng số lượngtập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng phải íthơn so với số lượng được ngành dọc cấp trên khen thưởng.

Điều 7. Trình khen cho khốidoanh nghiệp

1. Các doanh nghiệp Nhà nước, côngty cổ phần thuộc tỉnh trực tiếp trình các ngành khen thưởng và trình cấp trênkhen thưởng thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các hợp tác xã, công tytrách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân do Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn, huyện, thành phố xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

2. Các đơn vị liên doanh, có vốnđầu tư nước ngoài do cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm quản lý đơn vị đótrình Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng.

Điều 8. Tiền thưởng

Tiền thưởng thực hiện theo quy địnhtại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ và Thôngtư số 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính.

Điều 9. Thành lập Hội đồngthi đua khen thưởng, công nhận sáng kiến

Các cơ quan, đơn vị phải xây dựngquy chế xét khen thưởng, công nhận sáng kiến và thành lập Hội đồng Thi đua -Khen thưởng, Hội đồng công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để xét khenthưởng, công nhận sáng kiến cho các tập thể và cá nhân của cơ quan, đơn vị mình.

Thành phần chính của Hội đồng gồm:Đại diện cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, tổ chức đoàn thể, cán bộ làm công tác tổchức - thi đua và các thành phần có liên quan.

Chương 2.

THỜI GIAN TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 10. Khen thưởng thườngxuyên

1. Xét khen thưởng đối với các tậpthể và cá nhân thuộc ngành Y tế, kết quả khen thưởng công bố vào dịp 27 tháng02 nhân Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về BanThi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 10 tháng 01 hàng năm.

2. Xét khen thưởng đối với các tậpthể và cá nhân thuộc các huyện, thành phố, khối hành chính sự nghiệp và các cơquan, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01 tháng 01đến hết ngày 15 tháng 4 hàng năm.

3. Xét khen thưởng đối với các tậpthể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, kết quả khen thưởng công bố vàodịp 20 tháng 11 nhân Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, hồ sơ đề nghị khen thưởnggửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 20 tháng 8 hàng năm.

4. Đối với hình thức khen thưởng Cờthi đua của Chính phủ chỉ tiếp nhận hồ sơ một đợt từ ngày 01 tháng 01 đến ngày15 tháng 02 hàng năm để xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng.

Điều 11. Khen thưởng độtxuất

Các cơ quan, đơn vị đề nghị khenthưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân đúng thời gian của đợt, phong tràothi đua quy định hoặc ngay sau khi lập được thành tích đột xuất, xuất sắc.

Chương 3.

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 12. Hồ sơ đề nghị xétkhen thưởng

Hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trìnhỦy ban nhân dân tỉnh khen thưởng và xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịchnước khen thưởng gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Hồ sơ gồm:

1. Tờ trình của các cơ quan, đơn vịđề nghị xét khen thưởng (có mẫu kèm theo).

2. Biên bản họp xét của Hội đồngThi đua - Khen thưởng của đơn vị trình khen thưởng (có mẫu kèm theo).

3. Báo cáo thành tích và báo cáotóm tắt thành tích (có mẫu kèm theo).

4. Đối với các tập thể và thủtrưởng đơn vị sản xuất kinh doanh phải kèm theo văn bản xác nhận việc thực hiệnnghĩa vụ nộp ngân sách; đóng góp xây dựng địa phương (nếu có)

Số lượng:

- Đối với khen thưởng của tỉnh: 02bộ hồ sơ

- Đối với khen thưởng của Trungương: 05 bộ hồ sơ và kèm theo 17 bản báo cáo tóm tắt thành tích.

Điều 13. Tiếp nhận, xử lý hồsơ và xét khen thưởng

1. Đối với hình thức đề nghị tặngBằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khen thưởng danh hiệu Tập thể laođộng xuất sắc giao cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét trình Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh khen thưởng chậm nhất sau 05 ngày từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đúngtheo quy định.

2. Đối với hồ sơ đề nghị xét tặngCờ thi đua của tỉnh, khen thưởng theo quy định phân chia cụm, khối ký kết giaoước thi đua của tỉnh và các mức từ khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấptỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnhtổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức họp Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt.

3. Tài liệu phục vụ họp Hội đồngThi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh gửi trước thời gianhọp 05 ngày cho các thành viên, các thành viên khi tham dự họp mang theo hồ sơđã được gửi trước, sau cuộc họp gửi lại hồ sơ cho Ban Thi đua - Khen thưởng lưugiữ.

4. Trường hợp không họp được Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng thì xin ý kiến của các thành viên Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh bằng văn bản, chậm nhất 05 ngày từ ngày nhận hồ sơ, các thànhviên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét nghiên cứu cho ý kiến của mìnhvà gửi lại cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp, nếu quá thời hạn nóitrên mà không có ý kiến thì xem như đồng ý với mức khen thưởng của hồ sơ đềnghị.

5. Nếu có từ 1/2 số thành viên Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh không đồng ý qua phiếu xin ý kiến thì xem nhưHội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh không thống nhất Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnhtổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trong trường hợpđặc biệt thì tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để xem xét cụ thể.

6. Hội đồng Thi đua - Khen thưởngtỉnh họp xét khen thưởng theo quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khenthưởng tỉnh.

Chương 4.

XIN Ý KIẾN, XÁC NHẬN, HIỆP Y KHEN THƯỞNG

Điều 14. Xin ý kiến chỉ đạocủa Tỉnh ủy

Đối với các hình thức đề nghị Thủtướng Chính phủ công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, tặng Cờ thi đuacủa Chính phủ và đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng, sau khi có kết quả xétduyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnhtham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy theo qui địnhcủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điều 15. Xác nhận thành tích

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố khi xét khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân là lãnh đạo các phòngban chuyên môn nghiệp vụ thì phải lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của các cơquan, đơn vị quản lý chuyên ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị của tỉnh khixét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc phòng ban các huyện, thành phốthì phải lấy ý kiến thống nhất của huyện, thành phố bằng văn bản.

2. Giao cho Thường trực Hội đồngThi đua - Khen thưởng tỉnh xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và xácnhận thành tích đối với các tập thể và cá nhân do các cơ quan, đơn vị của tỉnhđề nghị Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương xét khen thưởng.

Điều 16. Hiệp y khen thưởng

Hiệp y đề nghị Thủ tướng Chính phủ,Chủ tịch nước khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơnvị Trung ương đóng trên địa bàn của tỉnh, giao cho Ban Thi đua - Khen thưởngtỉnh xin ý kiến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các cơ quan có liên quantrình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với các hình thức khen thưởngdanh hiệu vinh dự Nhà nước thực hiện như quy định của tỉnh./.