ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2008/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CƠCẤU CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giámđốc Sở Nội vụ tại Công văn số 255/SNV ngày 27/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định cơcấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nghĩa Hành gồm 12 phòng, ban nhưsau:

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Tư pháp;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xãhội;

6. Phòng Văn hoá và Thông tin;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế;

9. Thanh tra;

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân;

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn;

12. Phòng Công Thương.

Điều 2. Giao Chủ tịchUBND huyện Nghĩa Hành căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 củaChính phủ, các quy định khác của nhà nước có liên quan và hướng dẫn của các Sở,Ban ngành tỉnh, quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấutổ chức, cơ cấu chức danh công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyệnvà tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 119/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBNDhuyện Nghĩa Hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế