ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2009/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYCHẾ QUẢN LÝ VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO BANHÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2009/QĐ-UBND NGÀY 20/5/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt độngcủa Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;

Thực hiện Văn bản số 2600/BCA-C11 ngày03/11/2009 của Bộ Công an về việc đăng ký, quản lý xe hoạt động ở Khu kinh tếcửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinhtế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tại Văn bản số 729/BQL-QLDN ngày 11/11/2009; ýkiến của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Văn bản số 879/SKH-TH ngày 23/11/2009, của SởTư pháp tại Văn bản số 1110/STP-VB ngày 25/11/2009, của Công an tỉnh tại Vănbản số 323/CAT (PC15) ngày 27/11/2009, của Cục Hải quan tại Văn bản số 1476/HQHT-NV ngày 26/11/2009, của Cục Thuế Hà Tĩnh tại Văn bản số 1450/CT-THNVDT ngày 24/11/2009, của Sở Tài chính tại Văn bản số 2604/STC-TCDNngày 18/12/2009 và của Sở Công Thương tại Văn bản số 1058/STC-QLTM ngày23/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thay thế Điều 8, Quy chế quản lý vàphối hợp hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo Ban hành kèm theoQuyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh như sau:

"Điều 8. Quy định về mua, quản lý và sửdụng xe ô tô theo quy định tại Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ

1. Các doanh nghiệp có cơ sở hoạt động sản xuất,kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã đi vào hoạt động có nhucầu mua, đăng ký sử dụng xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi theo chính sách miễn thuếnhập khẩu, thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo các quy định như sau:

- Được mua và đăng ký sử dụng 01 xe (một xe) ô tô:các dự án đầu tư có mức vốn đã đầu tư thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tếCầu Treo từ 02 tỷ (hai tỷ) đồng đến dưới 10 tỷ (mười tỷ) đồng Việt Nam (VND);các doanh nghiệp hoạt động thương mại có tài sản cố định tối thiểu 01 tỷ (mộttỷ) VND và có thời hạn hoạt động tối thiểu 03 tháng (ba tháng) với doanh sốbình quân từ 500.000.000 đồng/tháng (năm trăm triệu đồng/tháng) trở lên.

- Được mua và đăng ký sử dụng 02 xe (hai xe) ô tô:các dự án đầu tư có mức vốn đã đầu tư thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tếCầu Treo từ 10 tỷ (mười tỷ) VND đến dưới 30 tỷ (ba mươi tỷ) VND; các doanhnghiệp hoạt động thương mại có tài sản cố định tối thiểu 03 tỷ (ba tỷ) VND vàcó thời gian hoạt động tối thiểu 06 tháng (sáu tháng) với doanh số bình quân từ800.000.000 đồng/tháng (tám trăm triệu đồng/tháng) trở lên.

- Được mua và đăng ký sử dụng 03 xe (ba xe) ô tô:các dự án đầu tư có mức vốn đã đầu tư thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tếCầu Treo từ 30 tỷ (ba mươi tỷ) VND trở lên.

- Doanh nghiệp kinh doanh vận tải: số lượng đượcphép mua và đăng ký theo dự án đầu tư được chấp thuận.

2. Xe được đăng ký, cấp biển kiểm soát riêng củaKhu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo: có ký hiệu đăng ký hai chữ viết tắt làCT, nền biển màu vàng, chữ và số màu đỏ. Việc đăng ký, cấp biển số và quản lý,lưu hành xe thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2009/TT-BCA-C11 ngày11/3/2009 của Bộ Công an và Văn bản số 2600/BCA-C11 ngày 03/11/2009 của Bộ Côngan.

3. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước:

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế CầuTreo: Kiểm tra và xác nhận để các doanh nghiệp được mua xe ô tô miễn thuế theoquy định tại Khoản 1 Điều này. Định kỳ 06 tháng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầutư, Chi cục Thuế huyện Hương Sơn kiểm tra tình hình triển khai các dự án vàtình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh tạiKhu kinh tế; trường hợp Doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án hoặckhông hoạt kinh doanh phải kịp thời thông báo (bằng văn bản) cho Công an tỉnhbiết để tạm dừng việc cấp giấy phép lưu hành ra ngoài Khu kinh tế cửa Quốc tếCầu Treo, đồng thời thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và thông báo cho các cơquan liên quan biết việc thu hồi các Giấy chứng nhận nêu trên.

- Công an tỉnh: chủ trì và phối hợp với các cơ quanliên quan hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện việc đăng ký, cấp biển số vàquản lý, lưu hành xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi đăng ký biển kiểm soát riêng của Khukinh tế theo các quy định nêu trên và theo quy định của pháp luật; đồng thời tổchức kiểm tra, kiểm soát và xử lý những vi phạm theo đúng quy định hiện hành.

- Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh vàcác ngành chức năng liên quan kiểm soát chặt chẽ phương tiện cơ giới giao thôngđường bộ ra vào khu kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng đượchưởng chính sách ưu đãi được mua, đăng ký, cấp giấy phép lưu hành ra vào Khukinh tế; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng chính sáchưu đãi của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để trục lợi.

4. Khi chuyển quyền sở hữu xe ô tô miễn thuế theoquy định tại Điều này, nếu đối tượng nhận chuyển quyền không thuộc quy định tạiKhoản 1 nêu trên hoặc xe thuộc đối tượng mua ưu đãi của doanh nghiệp bị thu hồiGiấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền thì phảithực hiện nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật."

Điều 2.Quyết định này thay thế Điều 8 Quychế quản lý và phối hợp hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo banhành kèm theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh và cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lýKhu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; Giám đốc Công an tỉnh; Cục Trưởng CụcHải quan Hà Tĩnh; Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cácBan, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBNDcác xã, thị trấn trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- VP Chính phủ; Website Chính phủ;
- Các Bộ; Công an, Tài chính, KH-ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- T.Tr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó VP/UB;
- TT Công báo và Tin học tỉnh
- Lưu: VT, TH, NC, GT, TM1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất