ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2011/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 12 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH MỨC THU PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ, THẮNG CẢNH NÚI BÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháplệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quyđịnh pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 củaBộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị Quyết số 55/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VI,nhiệm kỳ 1999-2004, kỳ họp thứ mười về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi;tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu; định mức phân bổ chi ngân sách;phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho các cấp chính quyền địa phương; danhmục, mức thu phí và quản lý sử dụng tiền phí thu được trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờtrình số 325/TTr-STC ngày 10 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí tham quandi tích lịch sử, thắng cảnh núi Bà, áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012,như sau:

- Trẻ em (từ 6 tuổi đến 10 tuổi): 5.000đồng/lần/người.

- Người lớn (từ 11 tuổi trở lên): 12.000đồng/lần/người.

Riêng mức thu phí tham quan di tích lịch sử,thắng cảnh núi Bà đối với người cao tuổi thực hiện theo quy định tại Thông tưsố 127/2011/TT-BTC ngày 09/9/2011 của Bộ Tài chính Quy định mức thu phí thămquan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người caotuổi (bằng 50% mức thu phí hiện hành).

Trên cơ sở mức thu phí này, Sở Văn hóa Thể thaovà Du lịch phối hợp với Sở Tài chính xác định lại tỷ lệ phần trăm (%) để lạicho đơn vị thu phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnhcho phù hợp. Trước mắt, vẫn thực hiện tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thuphí là 24% trên tổng số tiền phí thu được.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Thay thế Quyết địnhsố 05/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hànhmức thu phí vào cổng tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh núi Bà và tỷ lệ (%)phí thu được để lại cho đơn vị thu.

Việc thu,nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh núi Bàthực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của BộTài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tưsố 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủtrì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiệnđúng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nướctỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Lưu Quang