ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/2011/QĐ-UBND

Long An, ngày 02 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CẤM TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI; CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH TRÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG,ĐOẠN ĐƯỜNG, KHU VỰC ĐỂ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNHLONG AN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính Phủ qui định một số biện phápđảm bảo trật tự công cộng;

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thihành một số điều Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của ChínhPhủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng;

Theo đề nghị của Công an tỉnhtại Tờ trình số 1024/TTr-CAT (PV11) ngày 02 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấm tụ tập đôngngười; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên vỉa hè, dưới lòng đường, các khu vựccông cộng ở một số đường, đoạn đường để đảm bảo trật tự công cộng trên địa bànthành phố Tân An, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Đường Nguyễn Huệ: Đoạn từ ngãtư Nguyễn Huệ - Trương Định đến Cầu Dây.

2. Đường Trương Định: Đoạn từngã tư Trương Định – Nguyễn Huệ đến trụ sở Tỉnh ủy.

3. Đường Lý Thường Kiệt.

4. Đường Phan Bội Châu.

5. Đường Trương Công Xưởng: Đoạntừ ngã tư Trương Công Xưởng – Nguyễn Đình Chiểu đến ngã ba Trương Công Xưởng –Nguyễn Huệ.

6. Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từngã tư Trần Hưng Dạo – Nguyễn Đình Chiểu đến ngã ba Trần Hưng Đạo – Nguyễn Huệ.

7. Đường Phan Văn Đạt: Đoạn từđường Nguyễn Huệ (dốc Cầu Dây) đến đường Cách Mạng Tháng tám.

Thời gian cấm tụ tập đông người;cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên một số đường, đoạn đường và khu vực nêutrên là 24/24 giờ.

Điều 2. Mọi hoạt động tụtập đông người, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các khu vực qui định tại Điều 1quyết định này đều phải xin phép và phải được sự chấp thuận của cơ quan Nhànước có thầm quyền.

Mọi hành vi vi phạm tại quyếtđịnh này sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Giao Công an tỉnhphối hợp với các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An, các tổ chức và cá nhân thihành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày13 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2008của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL-BTP;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Trung tâm Tin học-Website;
- Phòng NC (KT, TH, NC-TCD);
- Lưu:VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm