ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐCMETHADONE MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày15/11/2012 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiệnbằng thuốc thay thế;

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạngthuốc phiện bằng thuốc Methadone;

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án điều trị nghiệncác chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa, giaiđoạn 2013 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xãhội tại Tờ trình số 131/TTr- SLĐTBXH ngày 08/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này “Quy chế phối hợp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiệnbằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Điều2.Chánh VănphòngUBNDtỉnh;GiámđốcSởLaođộng- Thươngbinh vàXãhội;Giámđốccácsở,Thủtrưởngcácbanngành,đoànthể,cơquan,đơnvị cóliênquan;ChủtịchUBNDcáchuyện,thànhphốchịutráchnhiệmthihànhQuyếtđịnh này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày ký, ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH
CHỦTỊCHNguyễnVănVịnh

QUY CHẾ

PHỐIHỢP THỰC HIỆN “DỰ ÁN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONEMÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế y quyđịnh vcơ chếphối hợpgiữa cơquan chtrì vớic cơquan, tchức liênquan trongviệc thựchiện Dán điềutrnghiệnchất dạngthuốc phiện (CDTP) bằngthuốc Methadone mô hình xãhội atrên địan tỉnhLàoCai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cánhân có liên quan trong việc phối hợp, tổ chức thực hiện điều trị nghiện CDTPbằng thuốc Methadone.

2. Người nghiện chất dạng thuốcphiện: Là những người thuộc đối tượng quy địnhtạiKhoản2,Điều2,Nghịđịnh96/2012/NĐ-CPngày15/11/2012củaChính phủ quy định điều trị nghiện chất dạngthuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1.ĐảmbảothốngnhấtcôngtácquảnlýnhànướcvềviệctổchứcđiềutrịnghiệnCDTPbằngthuốcMethadonetừcấptỉnh,huyện,xã;tránhchồngchéohoặcbỏtrống nhiệm vụ làm ảnh hưởng tới hiệu quả côngtác phối hợp.

2. Hoạt động phối hợp dựa trêncơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức được pháp luậtquy định.

3.Đảmbảotínhhiệuquả,kỷluậttronghoạtđộngphốihợp;thựchiệnđầyđủvai trò,tráchnhiệmcủathủtrưởngcơquanchủtrì,cơquan,đơnvịphốihợpvàcánbộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp.

4. Tôntrọngquyền,lợiíchhợppháp,đảmbảotínhbảomậtthôngtincánhân củabảnthânvàgiađìnhngườinghiệnchấtdạngthuốcphiệnthamgiađiềutrị,khôngkỳ thị, phân biệt đối xử.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng chính sách, chương trình,kế hoạch, báo cáo đánh giá về việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằngthuốc Methadone xã hội hóa.

2. Tuyêntruyềntáchạicủamatúy,cơchếgâynghiện,phòngngừanghiệnmatúy và cung cấp các kiến thức về điều trị thay thế bằng Methadone, động viên bảnthân và gia đìnhngười mắc nghiện tựgiác tham gia chương trình điều trị nghiệnCDTPbằng thuốc Methadone xã hội hóa.

3. Tổchứccáchoạtđộngđiềutrị;theodõi,độngviêngiúpđỡngườinghiện,trong quá trình điều trị CDTPbằng thuốcMethadone xã hội hóa.

4.Kếtnối,cungcấpcácdịchvụđiềutrịkhácchobệnhnhânđiềutrị nghiện CDTP bằngthuốcMethadonexãhộihóanhư:Xétnghiệm,điềutrịcácbệnhlao, viên gan B, C, HIV/AIDS, tâm thần, vv..

5.Phốihợptrongviệcbảođảmanninh,trậttựtạiCơsởđiềutrịnghiệnCDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

6.Vậnđộngcácdoanhnghiệp,cơsởsảnxuấtkinhdoanh,cơsởdạynghềphối hợp trong việc tổ chức truyền nghề, dạynghề và tạo việc làm cho người đang trong quátrìnhđiềutrịvàsaukhikếtthúcđiềutrịnhằmgiúphọổnđịnhcuộcsống,phòng, chống tái nghiện ma túy.

7.Cáccơquan,đơnvị,doanhnghiệptạođiềukiệnviệclàmổnđịnh,không sathải,đuổiviệcngườinghiệnCDTPkhihọtựgiáckhaibáovàthamgiađiềutrị nghiện CDTPbằng thuốc Methadone xã hội hóa theo quy định.

8.Cânđối,bốtrícác nguồntài chínhđểđiềutrịnghiệncác chất dạngthuốc phiện bằng thuốc Methadonexã hội hóa.

9. Thanhtra,kiểmtra,giảiquyếtkhiếunại,tốcáovàxửlýviphạmvềđiềutrị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốcMethadone.

Chương 2.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN PHỐI HỢP CẤP TỈNH, TỔ CÔNGTÁC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Điều5.BanphốihợptriểnkhaicôngtácđiềutrịnghiệnCDTPbằngthuốcMethadone xã hội hóa cấp tỉnh (gọi tắt là Ban phối hợp cấp tỉnh)

1. Thành lập Ban phối hợp cấp tỉnh:

a) Ban phối hợp cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh LàoCai quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban. Thành viên Ban phối hợp gồm lãnhđạo các cơ quan, đơn vị: Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư,Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Chi cục Phòng,chống TNXH, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Ban phân công;

b) Thường trực Ban phối hợp cấp tỉnh là Chi cụcPhòng, chống tệ nạn xã hội, có chức năng tham mưu giúp cơ quan chủ trì hướngdẫn, triển khai chủ trương, chính sách, quyết định, kế hoạch điều trị nghiệnCDTP bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa, tổng hợp đánh giá, tổng kếthàng năm; tiếp nhận các nguồn lực kinh phí, kỹ thuật từ cơ quan Nhà nước, cáctổ chức tài trợ trong và ngoài nước, thanh quyết toán các nguồn kinh phí theoquy định.

2. Chức năng của Ban phối hợp cấp tỉnh

Ban phối hợp cấp tỉnh có chức năng tham mưu giúpUBND tỉnh trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, kế hoạch triển khai các hoạtđộng điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone theo đúng quy định, đảm bảo antoàn và hiệu quả.

3. Nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị là thànhviên Ban phối hợp

Bố trí cán bộ có năng lực trực tiếp tham gia Banphối hợp cấp tỉnh, tổ công tác liên ngành cấp huyện, tổ công tác cấp xã; đồngthời triển khai các hoạt động thuộc chương trình điều trị nghiện CDTP bằngthuốc Methadone xã hội hóa theo đề nghị của cơ quan thường trực Ban phối hợpcấp tỉnh.

Điều6. TcôngctriểnkhaikếhoạchđiềutrnghiệnCDTPbằngthuốcMethadonexãhộiacấphuyện,cấpxã(gọitắtlà Tcôngccấphuyện, cấpxã)

1. Đối với các huyện, thành phố:

a) Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lậpTổ công tác triển khai kế hoạch điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xãhội hóa. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là Tổ trưởng, chịu tráchnhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Trưởng Ban phối hợp cấp tỉnh vềviệc tổ chức triển khai các hoạt động điều trị nghiện CDTP bằng thuốcMethadone. Thành viên Tổ công tác gồm đại diện các cơ quan, đơn vị: Công anhuyện, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính, UBND xã, phường, thị trấn nơiđặt Cơ sở điều trị và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Nhiệm vụ của các thànhviên do Tổ trưởng phân công.

b) Căn cứ vào tình hình người nghiện CDTP trên địabàn huyện, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố lập văn bản đề nghị Ban phối hợpcấp tỉnh, UBND tỉnh triển khai chương trình điều trị nghiện các CDTP bằng thuốcMethadone xã hội hóa trên địa bàn huyện, thành phố.

2. Đối với các xã, phường, thị trấn: Căn cứ vàotình hình người nghiện ma túy trên địa bàn, Chủ tịch UBND cấp xã quyết địnhthành lập Tổ công tác; thành phần của tổ công tác gồm: Phó Chủ tịch UBND cấp xãlà Tổ trưởng, thành viên là đại diện Công an, Y tế, cán bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên để tuyêntruyền, vận động người nghiện ma túy đăng ký tham gia điều trị nghiện CDTP bằngthuốc Methadone xã hội hóa, quản lý, giúp đỡ, tạo việc làm cho người nghiệntrong quá trình điều trị và sau điều trị.

Chương 3.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 7.Tổ chức bộ máy

1.SởNộivụ:Chủtrì,phốihợpvớiSởLaođộng-ThươngbinhvàXãhội trình UBND tỉnhthành lập Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc MethadonetheomôhìnhxãhộihóatỉnhLàoCai. Thammưu,trìnhcấpcóthẩm quyền giao chỉ tiêu biênchế sựnghiệpchoCơ sởđiều trị Methadone; phốihợpvới các sở,ngànhliên quanđảm bảochế độchínhsáchchocáccán bộ,nhânviên làm việc tại Cơ sở điều trị Methadone của tỉnh.

2.SởLaođộng-ThươngbinhvàXãhội:PhốihợpvớiSởNộivụthammưu, trình UBNDtỉnh việc thành lập Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiệnbằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 8. Xây dựng cơ chế,chính sách

1. TráchnhiệmcủaSLaođộng-ThươngbinhvàXãhội:Chtrì,phốihợp vớic sở,ngành có liên quan thamu trìnhUBND tỉnh ban hành quyđịnh về chínhsáchhtrợ,tráchnhiệmđóngpđốivớingườinghiệnCDTPthamgiađiều trbằngthuốc Methadone mô hình xãhội hóa;kinh phí hoạt động, chínhsách hỗ trđối với nbmviệc tại Cơ sđiềutrMethadonexã hộia trênđịa bàntỉnhoCai.

2.TráchnhiệmcủacácSở,ngànhcóliênquan:CácSở:Y tế,Tàichính,Kế hoạchvàĐầutư, Tưpháp,Nộivụ;Côngantỉnh;BộChỉhuyBộđộiBiênphòngtỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tham gia, góp ý vào dự thảo cácvănbảncủaỦybannhândântỉnhdoSởLaođộng-ThươngbinhvàXãhộichủtrìsoạnthảoquyđịnhtạiKhoản1Điềunày; Tổchứctriểnkhaithựchiệntheochức năng, nhiệm vụ của từng ngành và kịp thờikiến nghị, đề xuất với UBNDtỉnh việcsửađổi,bổsung,banhànhmớivănbảnhoặckiếnnghịgiảiquyếtnhữngvướngmắc phátsinhtrongquátrìnhthựchiệnthôngquaSởLaođộng-ThươngbinhvàXãhội.

Điều 9. Công tác tuyêntruyền, vận động

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xãhội: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, xây dựng Chương trìnhphối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viêncủa Mặt trận tuyên truyền tác hại của ma túy, cơ chế gây nghiện, phòng ngừanghiện ma túy và cung cấp các kiến thức về điều trị thay thế bằng Methadone,vận động người nghiện, gia đình người nghiện các CDTP đăng ký tự nguyện thamgia điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạocác thành viên chủ động phối hợp trong việc tuyên truyền cho hội viên và cáctầng lớp nhân dân phát hiện, vận động người nghiện CDTP tự nguyện tham gia điềutrị bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

3. Tỉnh Đoàn: Chỉ đạo các cơ sở Đoàn các cấp phốihợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền,vận động người nghiện CDTP trong độ tuổi thanh, thiếu niên tự nguyện tham giađiều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựuchiến binh tỉnh: Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức cáchoạt động tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, nâng cao trách nhiệm củacác hội viên và của từng thành viên trong gia đình, nhất là những hộ gia đìnhcó người nghiện CDTP, vận động người nghiện CDTP đi cai nghiện hoặc điều trịbằng thuốc Methadone xã hội hóa.

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố: Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương, UBND các xã, phường, thịtrấn tuyên truyền vận động bản thân và gia đình người nghiện CDTP tự nguyệntham gia chương trình điều trị nghiện CDTP tại các Cơ sở điều trị bằng thuốcMethadone xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. Tổ chức quản lý, giám sát, hỗ trợ ngườiđang tham gia điều trị và sau khi kết thúc điều trị nghiện CDTP bằng thuốcMethadone tại cộng đồng, tạo điều kiện học nghề, việc làm cho họ. Thực hiệncông tác thống kê, báo cáo với cơ quan chức năng về số lượng người nghiện CDTPthuộc địa phương quản lý để có biện pháp thích hợp tuyên truyền vận động cainghiện và quản lý sau cai nghiện phù hợp với quy định của pháp luật và của tỉnhLào Cai; Duy trì các chỉ số về phòng chống ma túy và giảm tỷ lệ người nghiện matúy theo kế hoạch của tỉnh.

Điều10.Côngtácđàotạo,tậphuấn,nângcaonănglựcchocánbộthamgia làm công tác điều trị bằng thuốcMethadone

1. Trách nhiệm của Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp vớiSở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ tư vấn,điều trị nghiện CDTP cho cán bộ, viên chức của các Cơ sở điều trị Methadone xãhội hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xãhội và các sở, ngành có liên quan: Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chứcnăng, tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, điều trị nghiệncác CDTP bằng thuốc Methadone cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều trị tại cácCơ sở điều trị Methadone xã hội hóa.

Điều11.Phốihợplậphồsơ,tiếpnhậnngườinghiệnCDTPvàođiềutrịbằng thuốc Methadone tại Cơ sở điều trị xãhội hóa

1. Trách nhiệm của Trưởng cơ sở điều trị Methadonexã hội hóa: Hướng dẫn người nghiện hoặc gia đình người nghiện viết đơn đăng ký,cam kết tham gia điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone mô hình xã hội hóa(theo mẫu của Bộ Y tế). Xem xét hồ sơ đủ điều kiện, tổ chức tư vấn, khám bệnhđể quyết định tiếp nhận người đủ điều kiện vào tư vấn, dò liều và tiến hànhđiều trị cho người nghiện CDTP tại Cơ sở theo quy định. Trường hợp hồ sơ vàngười đăng ký không đủ điều kiện tiếp nhận thì phải có văn bản thông báo gửicho bản thân và gia đình người nghiện CDTP, UBND cấp xã nơi người đó cư trú.

2. Trách nhiệm của UBND cấp xã:

a) Xem xét xác nhận vào đơn đăng ký của ngườinghiện CDTP tham gia điều trị nghiện tại Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone xãhội hóa thuộc tỉnh Lào Cai đối với những người: Không thuộc trường hợp thựchiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cai nghiện bắt buộc tạicác cơ sở cai nghiện cộng đồng và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xãhội, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; có hộ khẩu thườngtrú hoặc đăng ký tạm trú tại địa phương từ 6 tháng trở lên.

b) Tuyên truyền tới các thôn, tổ nhân dân và ngườidân trên địa bàn tích cực hưởng ứng Chương trình điều trị nghiện CDTP bằngthuốc Methadone.

c) Phân công Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấpxã thường xuyên, quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những đối tượng đãvà đang tham gia điều trị bằng thuốc Methadone được học nghề hoặc chuyển đổinghề, có việc làm ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái nghiện ma túy ngay tại nơicư trú.

3. Công an xã, phường, thị trấn: Có trách nhiệm ràsoát, nắm chắc danh sách, số người nghiện CDTP tại xã phường để động viên họ tựnguyện, tự giác làm đơn đăng ký tham gia điều trị bằng thuốc Methadone tại Cơsở điều trị theo quy định. Quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàncho các Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone đóng trú tại địa bàn; theo dõi thammưu cho UBND cấp xã, phường đánh giá tình hình hiệu quả công tác này tại địaphương.

Điều 12. Xây dựng, pháttriển cơ sở và tổ chức điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốcMethadone xã hội hóa

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xãhội:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ và UBNDcác huyện, thành phố xây dựng quy hoạch mạng lưới các Cơ sở điều trị bằng thuốcMethadone; đồng thời tổ chức tốt việc điều trị nghiện các CDTP bằng thuốcMethadone theo mô hình xã hội hóa tại các huyện, thành phố phù hợp với tìnhhình thực tế của địa phương.

b) Cơ quan thường trực Ban phối hợp cấp tỉnh là Chicục Phòng, chống tệ nạn xã hội giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thựchiện: Các nội dung hoạt động của cơ quan chủ trì; quản lý nhà nước đối với cácCơ sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa trên địa bàn tỉnh;xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết với các đơn vị; tham mưu việc đánh giá,tổng kết đề xuất nhân rộng mô hình điều trị xã hội hóa tại các địa bàn trọngđiểm, có nhiều người nghiện CDTP theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằngthuốc thay thế.

2. Trách nhiệm của Sở Y tế:

a) Chủ trì việc thẩm định, cấp phép hoạt động chocác Cơ sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa trên địa bàntỉnh.

b) Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy địnhvề điều trị Methadone theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thẩm định và xác nhận nhu cầuthuốc Methadone gửi Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế đảm bảo cung ứng kịpthời, đủ nguồn thuốc cho các Cơ sở điều trị Methadone xã hội hóa.

c) Chủ trì việc hướng dẫn thực hiện quy trình quảnlý, cấp phát sử dụng thuốc Methadone tại các Cơ sở điều trị Methadone trên địabàn tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Y tế các huyện,thành phố; Bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp tư vấn, xét nghiệm, điều trị cácbệnh truyền nhiễm (Lao, viêm gan B, C, HIV/AIDS…), các bệnh nhiễm trùng cơ hộivà các bệnh tật khác cho bệnh nhân tham gia điều trị bằng thuốc Methadone tạiCơ sở điều trị xã hội hóa. Phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, tưvấn phòng, chống HIV/AIDS tại các Cơ sở điều trị nghiện bằng thuốc Methadone.

d) Cử các y, bác sỹ có năng lực, chuyên môn nghiệpvụ, kinh nghiệm về điều trị bằng thuốc Methadone tham gia hội chẩn kịp thời tạicác cơ sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone theo quy định của Bộ Y tế.

đ) Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS là cơ quanthường trực giúp Sở Y tế chịu trách nhiệm thẩm định nhu cầu thuốc Methadone,trình Sở Y tế ký duyệt đề nghị Cục Phòng, chống HIV/AIDS và các tổ chức tài trợcung cấp thuốc Methadone kịp thời, đảm bảo để các Cơ sở điều trị nghiện CDTP xãhội hóa có thuốc Methadone điều trị thường xuyên cho bệnh nhân. Chịu tráchnhiệm chủ động tư vấn, dự phòng HIV/ AIDS; phối hợp điều trị ARV cho bệnh nhânHIV/AIDS đang điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone tại các cơ sở điều trịxã hội hóa theo quy định của Bộ Y tế.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố: Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thành phố, bệnh viện tuyến huyện phối hợpvới các Cơ sở điều trị Methadone xã hội hóa điều trị các bệnh lây truyền khácđối với các bệnh nhân đang điều trị cai nghiện CDTP bằng thuốc Metahdone theoquy định của Bộ Y tế. Tổ chức tuyên truyền, giúp đỡ người nghiện đã và đangđiều trị bằng thuốc Methadone, không phân biệt đối xử, tạo cơ hội việc làm chohọ ổn định cuộc sống.

Điều13.Côngtácdạynghề,truyềnnghềvàtạoviệclàm,ổnđịnhcuộcsốngcho bệnh nhân tham gia điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa

1. Công tác dạy nghề, truyền nghề cho người nghiệntham gia điều trị bằng thuốc Methadone:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì xâydựng kế hoạch liên kết với các cơ sở dạy nghề, truyền nghề trên địa bàn tỉnh đểdạy nghề, truyền nghề phù hợp với trình độ văn hóa, năng lực, sở trường, sứckhỏe của người tham gia điều trị bằng Methadone.

b) Các Trường, Trung tâm, Cơ sở dạy nghề trên địabàn tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, hỗ trợ, dạy nghề, truyền nghề cho nhữngngười tham gia điều trị bằng thuốc Methadone phù hợp với chức năng, nhiệm vụcủa đơn vị.

2. Công tác tạo việc làm, ổn định cuộc sống chongười nghiện tham gia điều trị bằng thuốc Methadone:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì xâydựng kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trênđịa bàn tạo việc làm cho người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc Methadone, giúp họ ổn định cuộc sống, phòng chống tái sử dụngcác loại ma túy khác.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:Vận động các tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh, các nhà hảo tâm, các tầng lớpnhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia giúp đỡ, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việclàm ổn định cuộc sống cho bệnh nhân; không sa thải hoặc cho thôi việc đối vớingười nghiện tự giác tham gia điều trị bằng thuốc Methadone xã hội hóa; giúp họhòa nhập cộng đồng bền vững.

c) Đề nghị Tỉnh đoàn: Chỉ đạo, phân công các tổchức Đoàn cơ sở và đoàn viên trong các đội thanh niên tình nguyện tại địaphương đảm nhận giúp đỡ người tham gia điều trị nghiện CDTP bằng thuốcMethadone và hỗ trợ, giúp đỡ hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện ma túythành công.

d) Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, HộiCựu chiến binh tỉnh: Hướng nghiệp, dạy nghề, giúp hội viên (nghiện CDTP) pháttriển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống để điều trị nghiện CDTP thành công,không tái sử dụng CDTP.

đ) Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì xâydựng kế hoạch, triển khai trong khối Công đoàn viên chức tại các cơ quan, doanhnghiệp có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ, không sa thải hoặc cho thôi việc đối vớicông chức, viên chức, công nhân, người lao động khi họ mắc bệnh nghiện CDTP vàtự giác tham gia điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa. Tuyên truyềntrong các cơ quan, doanh nghiệp không phân biệt, kỳ thị đối với người mắc bệnhnghiện tạo cơ hội để họ ổn định việc làm yên tâm điều trị, hòa nhập cộng đồngthành công.

Điều14.Côngtácđảmbảoanninh,trậttựtạicơsởđiềutrịnghiệncácchấtdạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone xã hội hóa

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạmma túy và Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác đấu tranh với cácloại tội phạm ma tuý; tập trung triệt phá các tụ điểm sử dụng trái phép cácchất ma tuý. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan thực hiện tốt côngtác quản lý các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốcMethadone đảm bảo sử dụng đúng mục đích, quy trình, quy định.

b) Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn tham mưucho cấp uỷ Đảng và UBND, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tại xã,phường, thị trấn làm tốt công tác quản lý các đối tượng tạm trú, tạm vắng; nhấtlà người nghiện ma túy, người sau cai nghiện về cư trú tại địa bàn. Cử lựclượng trấn áp tội phạm gây rối tại các Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone, đảmbảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các Cơ sở điều trị nghiện dạng thuốcphiện bằng Methadone.

2. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòngtỉnh: Chỉ đạo các lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp ngăn chặn, triệt phá cácổ, nhóm buôn bán, sử dụng, lôi kéo tái sử dụng ma túy tại các xã khu vực biêngiới. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, ngăn chặn các hành vi viphạm pháp luật gây rối trật tự tại các Cơ sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadonexã hội hóa thuộc các địa bàn khu vực biên giới; tăng cường lực lượng hỗ trợ khicần thiết.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thànhphố: Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn, Ban bảo vệ dân phố tham gia phối hợpbảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadonexã hội hóa. Chỉ đạo Cơ quan chức năng phối hợp với Công an có phương án hỗ trợlực lượng bảo đảm trật tự, an ninh tại Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone xãhội hóa, không để phát sinh các hàng quán bán nước vỉa hè nơi Cơ sở đóng trú,không để các đối tượng lợi dụng việc điều trị bằng thuốc Methadone ngoài cộngđồng để mua bán, sử dụng ma túy.

Điều 15. Nguồn lực và cơ chếtài chính

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trên cơ sởkế hoạch hàng năm UBND tỉnh giao, chủ trì lập dự trù kinh phí bảo đảm cho cáchoạt động của cơ sở Điều trị Methadone xã hội hóa gửi Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với cơquan thường trực Ban phối hợp cấp tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh bố trí nguồnlực đầu tư cho công tác điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa.Đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan, thẩm định các chính sách, chươngtrình, kế hoạch có liên quan đến điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone xãhội hóa.

3. Sở Tài chính:

a) Chịu trách nhiệm thẩm định, cân đối kinh phítrình UBND tỉnh xem xét và cấp kinh phí hoạt động cho các Cơ sở điều trị nghiệnCDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa theo quy định.

b) Hướng dẫn, đôn đốc các Cơ sở điều trị nghiệnCDTP bằng thuốc Methadone xã hội hóa lập dự toán, sử dụng kinh phí, quyết toánkinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định khác có liênquan.

c) Tổng hợp trình UBND tỉnh quy định về mức thu xãhội hóa tại các Cơ sở điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone sau khi đượcHĐND tỉnh thông qua.

Chương 4.

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO; THANH TRA, KIỂM TRA; KHENTHƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16. Chế độ thông tin,báo cáo

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo Chicục Phòng, chống tệ nạn xã hội định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh về tình hình tổ chức điều trị nghiện CDTP bằng thuốcMethadone trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu, trình UBND tỉnh định kỳ tổ chức họp sơkết, tổng kết đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan theo quy chế này,nhằm tháo gỡ vướng mắc và chỉ đạo thực hiện kịp thời.

2. Các Sở, ngành có liên quan: Trao đổi, cung cấpthông tin về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, điềutrị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone, công tác quản lý sau cai nghiện với SởLao động - Thương binh và Xã hội theo quy định về chế độ thông tin báo cáo.

Điều 17. Công tác thanh tra,kiểm tra

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủtrì, phối hợp với các ngành có liên quan định kỳ hàng năm tổ chức thanh tra,kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về điều trị nghiện CDTPbằng thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, ngành có liên quan: Phối hợp với Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội cử cán bộ có chuyên môn tham gia đoàn thanh tra,kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện kịp thời hạn chế, thiếu sót, đềxuất biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trịnghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh.

Điều 18. Khen thưởng, xử lývi phạm

1. Khen thưởng: Các cơ quan,đơn vị thành viên và các thành viên trong Ban phốihợp,Tổcôngtáccóthànhtíchxuấtsắcđượcxemxétđềnghịkhenthưởngtheo quy định của Luật thi đua, khenthưởng.

2. Trườnghợpkhônghoànthànhnhiệmvụhoặcviphạmphápluậttùytheotính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theoquy định pháp luật hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1.Giámđốccácsở,ban,ngành;ChủtịchUBNDcáchuyện,thànhphố, Thủ trưởngcácđơnvịtrongphạmvi,nhiệmvụvàquyềnhạncủamìnhcótráchnhiệmtổchức,triểnkhaithựchiệnnghiêmtúcQuychếnàyvàcácquyđịnhphápluậtkháccó liên quan.

2.Trongquátrìnhtriểnkhaithựchiện,nếuphátsinhvướngmắccầnsửađổi,bổ sung,điềuchỉnhQuychếchophùhợpvớitìnhhìnhthựctế,cácđơnvịphảnánhkịpthờivềSởLaođộng-ThươngbinhvàXãhộiđểtổnghợp,thốngnhấtýkiếnvàbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyếtđịnh./.