ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2013/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHCHẾ ĐỘ ĐÓNG GÓP VÀ MIỄN GIẢM, HỖ TRỢ TRONG THỜI GIAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦANGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CAI NGHIỆN MA TÚY ĐƯA VÀO TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAOĐỘNG XÃ HỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại giađình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính - Bộ Laođộng Thương binh và Xã hội về việc Quy định quản lý và sửdụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chếđộ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổchức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tạiCông văn số 2966/STC-HCSN ngày 11 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng chếđộ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành quyết định của ngườibị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy đưa vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xãhội

1. Phạm vi quy định cho đối tượng áp dụng biệnpháp đưa vào Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binhvà Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng:

Người bán dâm chưa thành niên bị đưa vào Trungtâm để chữa trị, cai nghiện bắt buộc.

Người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cainghiện bắt buộc tại Trung tâm.

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên bị bắtquả tang sử dụng trái phép chất ma túy mà không có nơi cư trú nhất định.

Điều 2. Quy định chế độ đóng góp và miễngiảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành quyết định của người bị áp dụng biệnpháp cai nghiện ma túy đưa vào Trung tâm và người bị đưa vào lưu trú tạm thờitại Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hộinhư sau:

1. Các khoản đóng góp

Người bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy đưavào Trung tâm hoặc gia đình của người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm cótrách nhiệm đóng góp một phần tiền ăn là 15.000 đồng/người/ngày trong thời gianchấp hành quyết định (trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định mục 3 củaquyết định này)

2. Chế độ hỗ trợ

Người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm (kể cả người chưa thành niên ) và người không có nơi cư trú nhất định vào lưu,trú tạm thời tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội được hỗ trợ các khoản sau:

a) Hỗ trợ tiền ăn: Mức tiền ăn theo quy định 30.000đồng/người/ngàytrong đó ngân sách hỗ trợ:

- Đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vàoTrung tâm: mức hỗ trợ một phần tiền ăn hàng ngày 15.000 đồng/người/ngày trongthời gian chấp hành quyết định.

- Đối với người thuộc hộ nghèo, gia đình chínhsách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên,người bị nhiễm HIV/AIDS, người không có nơi cư trú nhất định trong thời gianchấp hành quyết định: mức hỗ trợ toàn bộ tiền ăn hàng ngày 30.000đồng/người/ngày trong thời gian chấp hành quyết định.

- Đối với người thuộc hộ cận nghèo: mức hỗ trợmột phần tiền ăn hàng ngày 22.500 đồng/người/ngày trong thời gian chấp hànhquyết định.

- Hỗ trợ toàn bộ tiền ăn ngày lễtết mức 40.000 đồng/người/ngày đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trungtâm trong thời gian chấp hành quyết định.

b) Tiền điều trị:

- Hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm vàthuốc điều trị các bệnh cơ hội khác: mức 650.000 đồng/người/lần chấp hành quyếtđịnh.

- Hỗ trợ tiền mua thẻ bảohiểm y tế để khám chữa bệnh trong thời gian chấp hành quyết định hoặc lưu trútạm thời tại Trung tâm,

c) Mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết:Hỗ trợ tư trang cá nhân mức 800.000 đồng/người/năm hoặc lần chấp hành quyếtđịnh (Gồm : 01 bộ chăn, chiếu, màn , 02 bộ áo quần hàng ngày, 01 bộ áo ấm đôngxuân, 02 bộ quần áo lót, 02 khăn mặt, 02 đôi dép nhựa, 02 bàn chải đánh răng,01 áo mưa ni lông, 01 chiếc mũ cứng, 04 tuýp thuốc đánh răng 90 gam và 04 ki lôgam xà phòng)

d) Chi phí hoạt động văn thể: mức 50.000đồng/người/năm

đ) Tiền học văn hóa và giáo dục phục hồi hànhvi, nhân cách theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD &ĐT-BYTngày 18/01/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Y tế hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cáchcho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

e) Chi phí học nghề: Người bị áp dụng biện phápđưa vào Trung tâm, nếu chưa qua đào tạo nghề, có nhu cầu học nghề được dạy nghềmiễn phí tại các lớp đào tạo nghề nông thôn do ngành Lao Động - TB&XH tổchức; không hỗ trợ tiền học nghề cho những đối tượng bị áp dụng biện pháp đưavào Trung tâm từ lần thứ hai trở đi.

g) Tiền vệ sinh phụ nữ: 20.000 đồng/người/tháng.

h) Chi phí điện, nước sinh hoạt: 70.000 đồng/người/tháng.

i) Tiền ăn đường, tiền tàu xe: Người bị áp dụngbiện pháp đưa vào Trung tâm sau khi chấp hành xong quyết định được trở về cộngđồng; trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc bản thân không có thu nhậptừ kết quả lao động tại Trung tâm và địa chỉ nơi cư trú đã được xác định rõràng thì khi trở về nơi cư trú được trợ cấp các khoản sau:

- Tiền ăn là 40.000 đồng/người/ngày trong nhữngngày đi đường, tối đa không quá 5 ngày;

- Tiền tàu xe theo giá phương tiện công cộng phổthông.

k) Tiền mai táng: Người bị áp dụng biện pháp đưavào Trung tâm, đang chữa trị, cai nghiện bị chết tại Trung tâm mà không cònthân nhân hoặc thân nhân không đến kịp hoặc chết do tai nạnlao động, Trung tâm có trách nhiệm mai táng. Mức mai táng phí là 3.000.000đồng/người. Trong trường hợp cần trưng cầu giám định pháp y để xác nhận nguyênnhân chết, Trung tâm thanh toán chi phí giám định pháp y theo quy định hiệnhành của Nhà nước.

l) Đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vàoTrung tâm, bị nhiễm HIV/AIDS được trợ cấp thêm tiền thuốc chữa bệnh, tiền muasắm các vật dụng phòng, chống lây nhiễm HIV và các khoản chi hỗ trợ khác theoquy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIVvà phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, Trung tâm, cơsở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam và các văn bản hướng dẫn Quyết định.

m) Hỗ trợ kinh phí tìm việc làm:

- Điều kiện được hỗ trợ: Người bị áp dụng biệnpháp đưa vào Trung tâm sau khi chấp hành xong quyết định tại Trung tâm trở vềđịa phương đã có nhiều tiến bộ, cam kết không tái phạm, chưa có việc làm; bảnthân, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãingười có công với cách mạng.

- Căn cứ đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí tìm việclàm của người chấp hành xong quyết định tại Trung tâm trở về địa phương, Ủy bannhân dân cấp huyện quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh xem xét, trợ cấp mộtlần để tự tạo việc làm, ổn định đời sống mức 1.000.000 đồng/người.

- Người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâmkhi chấp hành xong quyết định mà vẫn ở độ tuổi chưa thành niên thì không đượckhoản trợ cấp này.

3. Chế độ miễn, giảm

Người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm:

a) Miễn đóng góp tiền ăn cho các đối tượng sau:

- Người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theopháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Người chưa thành niên

- Người bị nhiễm HIVAIDS

- Người không có nơi cư trú nhất định

b) Giảm 50% mức đóng góp tiền ăn trong thời gianchấp hành quyết định đối với người thuộc hộ cận nghèo.

4. Thủ tục miễn giảm:

Người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâmcung cấp đầy đủ một trong các giấy tờ sau:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đối tượng được Miễn đóng góp tiền ăn:

+ Người thuộc hộ nghèo theo quy định: Bản sao cóchứng thực hộ nghèo;

+ Người thuộc gia đình chính sách theo pháp lệnhưu đãi người có công cách mạng: Bản sao Quyết định về gia đình chính sách theopháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng;

+ Người chưa thành niên: Bản sao giấy khai sinh,hộ khẩu;

+ Người bị nhiễm HIVAIDS: Bản sao các giấy tờliên quan chính minh người bị nhiễm HIVAIDS;

+ Người không có nơi cư trú nhất định: Có xácnhận cơ quan Công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú nhưng khôngsinh sống tại đó mà thường xuyên đi lang thang, không có nơi ở cố định.

- Đối tượng giảm 50% mức đóng góp tiền ăn

Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định: Bản saocó chứng thực hộ cận nghèo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

c) Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc.

d) Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Giáodục - Lao động xã hội;

đ) Lệ phí: Không

5. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc SởLao động Thương binh và xã hội quyết định miễn, giảm cho các đối tượng.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội lậpdanh sách từng trường hợp miễn, giảm trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh vàXã hội xem xét và quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những quy định có liên quan đến đối tượng cainghiện ma túy hết hiệu lực thi hành từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giámđốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, các thị xã Hương Thuỷ, Hương Trà và Thànhphố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa