ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/2013/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀMỨC CHI TỪ NGUỒN HỖ TRỢ NGÂN SÁCH CHO ĐỊA PHƯƠNG SẢN XUẤT LÚA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triểnđất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày17/7/2013 của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúatheo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờtrình số 1818/TTr .SNN- KHTC ngày 07/8/2013; ý kiến của Sở Tài chính tại Côngvăn số 2380/STC-HX ngày 21/8/2013 và thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩmđịnh số 1450/BCTĐ-STP ngày 22/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng án dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định vềmức chi từ nguồn hỗ trợ ngân sách cho các địa phương sản xuất lúa theo Khoản 2,Điều 10, Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sửdụng đất trồng lúa.

2. Đối tượng áp dụng: Các địa phương sản xuất lúa.

Điều 2. Mức chi kinh phí hỗ trợ

1. Chi 70% kinh phí cho hỗ trợ đầu tư xây dựng, duytu bảo dưỡng các công trình hạ tầng trong vùng sản xuất lúa, trong đó ưu tiênđầu tư kênh mương và giao thông nội đồng.

2. Chi 20% kinh phí cho hỗ trợ các hoạt động khuyếnnông.

3. Chi 10% kinh phí cho hỗ trợ xây dựng và phổ biếnnhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả.

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ và phương thức hỗtrợ

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Đối với các năm trongthời kỳ ổn định ngân sách 2012 - 2015, ngân sách Trung ương hỗ trợ bổ sung cómục tiêu cho ngân sách địa phương để sản xuất lúa.

2. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ cho các địa phươngsản xuất lúa qua ngân sách UBND các huyện, thành, thị có đất trồng lúa.

Điều 4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp vớiSở Nông nghiệp và PTNT tham mưu bằng văn bản liên ngành trình UBND tỉnh phân bổkinh phí và hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký. Quy định về mức chi tại Điều 2 Quyết định này đượcáp dụng kể từ ngày 01/7/2012.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tàichính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành, thị; Thủ trưởng các Ngành, các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng