ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2014/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 24 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNGVÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừngngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CPngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 117/2010-NĐ-CPngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừngđặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Quyết định 07/2012/QĐ-TTgngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sáchtăng cường công tác bảo vệ rừng;

Căn cứ Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiệncác biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thihành công vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 55/TTr-SNN ngày 24 tháng 4 năm2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và đấtlâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tàichính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởngBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận; Chicục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn có rừng và đất lâm nghiệp và thủ trưởng các đơn vị chủ rừng, các sở,ban, ngành liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này cụ thể hóa các quy định pháp luật về bảovệ rừng nhằm phân công quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnhBình Thuận.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các sở, ngành chứcnăng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy bannhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắtlà Ủy ban nhân dân cấp xã); các tổ chức, cá nhân là chủ rừng, cơ quan kiểm lâmvà các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ,phát triển, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chương II

PHÂN CẤP, PHÂN CÔNGTRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP

Mục 1. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC VỀ RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA CÁC SỞ, NGÀNH

Điều 3. Trách nhiệm của SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Xây dựng, trình cấp thẩm quyềnphê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và pháttriển rừng trên địa bàn tỉnh; thẩm định quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triểnrừng của cấp huyện, các đề án, phương án về quản lý, bảo vệ, phát triển rừngthuộc thẩm quyền của cấp tỉnh; thực hiện trách nhiệm của cơ quan thường trựcban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh;

b) Cụ thể hóa các chủ trương,chính sách tăng cường quản lý bảo vệ rừng của Đảng và Nhà nước cho phù hợp vớitình hình thực tế của địa phương nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệuquả;

c) Tổ chức quản lý các khu rừng đặcdụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt; chỉ đạocác tổ chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

d) Thực hiện thủ tục, trình tự thuhồi rừng, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; thành lập, giải thể, sát nhập các Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các HạtKiểm lâm theo quy định pháp luật;

đ) Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại,tố cáo về rừng và đất lâm nghiệp;

e) Tổ chức, triển khai công tác phòngcháy, chữa cháy rừng; huy động và phối hợp các lực lượng để ngăn chặn các hànhvi gây thiệt hại đến rừng và đất lâm nghiệp;

g) Theo dõi, tổng hợp tình hình triểnkhai thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá theo chuyên đề hoặc hàng nămvề công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đề xuất các giải pháp chỉ đạocác ngành, các cấp trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định phápluật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện,xã, các đơn vị chủ rừng thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đấtlâm nghiệp:

a) Lập và thẩm định quy hoạch, kế hoạchbảo vệ và phát triển rừng; công tác giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn và giaorừng, cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định;

b) Việc thực hiện các chế độ, chínhsách quy định của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cácchủ rừng và lực lượng Kiểm lâm:

a) Thựchiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng tận gốc; triển khai thực hiện các kế hoạch,phương án tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, truy quét các trọngđiểm phá rừng, khai thác, lấn chiếm đất lâm nghiệp; triển khai thực hiện biệnpháp phá bỏ cây trồng, tổ chức trồng lại rừng trên đất lâm nghiệp do bị phá, bịlấn, chiếm, sử dụng trái phép theo phương án được duyệt và các quy định pháp luậthiện hành;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiệnnghiêm túc các quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng các cấp và củacác đơn vị, địa phương giáp ranh đã ký kết;

c) Tổchức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ rừng và đất lâmnghiệp cho các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môitrường;

4. Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Xây dựng các văn bản pháp luậtcụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ vàphát triển rừng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cơ sở thực hiện;

b) Tiến hành khảo sát, nắm chắc đốitượng di dân tự do đang cư trú và tham gia các hoạt động phá rừng, lấn, chiếm đấtlâm nghiệp trái phép để tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án tuyêntruyền, vận động người dân trở về nơi cư trú cũ, hoặc giải quyết đấtsản xuất, đất ở phù hợp với tình hình thực tế và quỹ đất của địaphương, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, thực hiện đầy đủquyền và nghĩa vụ công dân.

Điều 4. Tráchnhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Chuyển mục đích sử dụng đấtlâm nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh được phê duyệt; giaohoặc cho thuê đất lâm nghiệp đối với các tổ chức thuộc thẩm quyền Ủy ban nhândân tỉnh;

b)Thu hồi diện tích đất điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để giao choỦy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã bố trí sử dụng đất theo phương án được duyệt;

c) Cấp quyền sử dụng đất lâm nghiệpcho các đơn vị chủ rừng, các tổ chức được giao, được thuê đất lâm nghiệp;

d) Xử lý các vi phạm trong quátrình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của các đơn vị chủ rừng, các tổ chức theođúng quy định pháp luật về đất đai.

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấphuyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất lâm nghiệp điều chỉnh ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng; xây dựng và thực hiệnphương án bố trí sử dụng đất đối với quỹ đất đó theo quy định.

3. Thẩm định các báo cáo đánh giátác động môi trường đối với các dự án sử dụng đất lâm nghiệp, các dự án gâynuôi bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã và hướng dẫn Ủy ban nhândân cấp huyện về trình tự, thủ tục cam kết bảo vệ môi trường đối với các trườnghợp gây nuôi động vật hoang dã, sản xuất kinh doanh mộc dân dụng đối với các hộkinh doanh cá thể.

4. Chủ trì, phối hợp với cácngành chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệpcủa các dự án đầu tư.

Điều 5. Tráchnhiệm của Sở Nội vụ

1. Thẩm định, tham mưu Ủy bannhân dân tỉnh quyết định thành lập, giải thể, sát nhập, quy định chức năng, nhiệmvụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, phân bổ biên chế kiểm lâm và lực lượngbảo vệ rừng chuyên trách trong các Ban Quản lý rừng phòng hộ, Khu Bảo tồn thiênnhiên trên cơ sở phương án, đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Chủ trì, phối hợp cùng cácngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong tỉnh và tỉnh giáp ranh kiểmtra, xác minh làm rõ những tranh chấp, chồng lấn về ranh giới quản lý rừng và đấtlâm nghiệp liên quan đến ranh giới hành chính giữa các địa phương giáp ranh vớicác tỉnh khác.

Điều 6. Tráchnhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồnvốn đầu tư phát triển thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng hàng năm.

2. Phối hợp Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chínhsách, cơ chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện chức năng đăng kýkinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực lâm nghiệp theo phân công, phân cấp vàhướng dẫn thủ tục đầu tư vào ngành lâm nghiệp đối với dự án đầu tư từ nguồn vốnngoài ngân sách theo quy định.

Điều 7. Tráchnhiệm của Sở Tài chính

1. Giải quyết đầy đủ, kịp thờicác nguồn kinh phí theo quyết định giao dự toán chi ngân sách được Hội đồngnhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho công tác quản lý, bảo vệ vàphát triển rừng hàng năm.

2. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụngvà thanh quyết toán kinh phí thực hiện chế độ, chính sách tăng cường cho côngtác bảo vệ rừng theo quy định; đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thựchiện chế độ chi hỗ trợ cho người tham gia bảo vệ rừng, chữa cháy rừng bị tai nạnvề thanh toán tiền khám, chữa bệnh, tiền hỗ trợ trong thời gian điều trị tại bệnhviện.

Điều 8. Tráchnhiệm của Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Hướngdẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục và trình tự xét công nhận chế độ như thương binh;xét công nhận chế độ như liệt sỹ đối với các trường hợp là cán bộ công chức,viên chức bị tai nạn hoặc bị đối tượng phá rừng tấn công khi đang thi hành nhiệmvụ quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 9. Tráchnhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận,Báo Bình Thuận

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; chủ trương phá bỏ cây trồng,công trình xây dựng trên đất lâm nghiệp do bị phá, bị lấn, chiếm, sử dụng tráipháp luật; các chính sách về tăng cường bảo vệ rừng của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;phản ảnh kịp thời những vụ việc vi phạm và kết quả xử lý của các cấp; phêphán, lên án những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, LuậtĐất đai và các hành vi chống người thi hành công vụ; kịp thời nêu gương các môhình tốt về quản lý bảo vệ rừng, các điển hình “người tốt việc tốt”.

Điều 10.Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Tổ chức triển khai thực hiệncác kế hoạch, phương án phòng ngừa vi phạm, tội phạm và các biện pháp nghiệp vụđấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ, pháttriển rừng và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ trên lĩnh vực này.

2. Thẩm định, kiểm tra, tập huấnnghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng cho các đơn vị chủ rừng, các tổ, đội quầnchúng chữa cháy rừng cơ sở; có ý kiến thẩm định các phương án cưỡng chế thihành quyết định xử phạt hành chính của các cấp theo đề nghị của cơ quan Công ancấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.Triển khai thực hiện tốt các quyết định huy động lực lượng của Ủy ban nhân dântỉnh để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, truy quét chống phá rừng, chữa cháy rừng.

4. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

a) Hỗ trợ kịp thời và phối hợp chặtchẽ với cơ quan kiểm lâm trong hoạt động kiểm tra, truy quét chống phá rừng,phòng cháy, chữa cháy rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp và xử lý hành vi chốnglực lượng bảo vệ rừng trong thi hành công vụ;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân cùngcấp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm đảmbảo công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừngvà đất lâm nghiệp;

c)Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm tronglĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, tập trung lực lượngđiều tra các vụ án nổi cộm, được dư luận quan tâm và các vụ án do lực lượng kiểmlâm chuyển giao theo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụngcùng cấp xác định án điểm, sớm kết thúc điều tra, truy tố, xét xử nhằm đảm bảotính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tácphòng ngừa.

5. Phối hợp chặt chẽ cùng cácngành, các đoàn thể chính trị - xã hội và chính quyền địa phương cấp huyện, xã:

a) Công tác tuyên truyền giáo dụcpháp luật về quản lý và bảo vệ rừng;

b) Xây dựng lực lượng quần chúngtham gia phòng, chống tội phạm, cung cấp tình hình phá rừng, hoạt động của đốitượng phá rừng cho cơ quan công an để có biện pháp triệt phá, xử lý kịp thời,hiệu quả;

c) Kiểm tra, xử lý, thu hồi vũkhí quân dụng, vũ khí tự tạo, vật liệu nổ sử dụng vào hoạt động phá rừng, săn bắn,bẫy bắt động vật rừng trái pháp luật.

Điều 11.Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1. Tổ chức quán triệt cho toàn thểcán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, lực lượng dự bị động viên và lực lượng dân quân tựvệ nhận thức đầy đủ trách nhiệm của lực lượng vũ trang tham gia vào công tác quảnlý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương; đối với lực lượng dân quân cấp xãnơi có rừng phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và là lực lượng nòng cốtgiúp Ủy ban nhân dân cấp xã, hỗ trợ cho lực lượng kiểm lâm, chủ rừng trong cáchoạt động tuần tra bảo vệ rừng, truy quét chống phá rừng, phòng cháy, chữa cháyrừng tại địa bàn xã.

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiệnnghiêm Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp huy động lực lượng thamgia vào các hoạt động kiểm tra, truy quét ngăn chặn các hành vi phá rừng, chữacháy rừng và xử lý các trường hợp cản trở, chống lực lượng bảo vệ rừng trongthi hành công vụ.

3. Chỉ đạo các đơn vị quân đội, lựclượng dân quân tự vệ:

a)Thực hiện nghiêm túc nội dung phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân độitrong công tác bảo vệ rừng theo Thông tư Liên tịch số 144/TTLT-BNN-BCA-BQP củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng;

b) Giao nhiệm vụ cho đơn vị quânđội thuộc quyền đóng quân trên địa bàn sẵn sàng các hoạt động phối hợp theo quyđịnh của pháp luật về bảo vệ rừng; phối hợp hỗ trợ và tham gia cùng lực lượngkiểm lâm địa phương truy quét chống phá rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo kếhoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Hướng dẫn thực hiện các chế độ,chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi được huy động tham gia vào côngtác bảo vệ rừng, chống phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định củaLuật Dân quân tự vệ.

Điều 12.Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể và tổ chức chínhtrị - xã hội

Phối hợp các sở, ngành chức năng,các địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên vànhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chốngchặt phá, đốt rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp; xây dựng, củng cố đội ngũ cốtcán ở cơ sở phối hợp cùng chính quyền, cơ quan chức năng, chủ rừng trong côngtác phòng ngừa và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về rừng, đấtlâm nghiệp và chống người thi hành công vụ.

Mục 2. PHÂN CẤPTRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤPHUYỆN, CẤP XÃ

Điều 13. Tráchnhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Triểnkhai thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách, chế độ Nhà nước về quảnlý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp tại địaphương. Tổ chức lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấphuyện.

2. Huy động, chỉ đạo các lực lượngtrên địa bàn ngăn chặn mọi hành vi gây thiệt hại đến tài nguyên rừng; chống lấn,chiếm đất lâm nghiệp; tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng,phòng trừ sinh vật hại rừng.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thựchiện thống kê, theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp; kiểm tra, quản lý chặtchẽ diện tích đất lâm nghiệp điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đãcó quyết định của cấp có thẩm quyền thu hồi, giao cho địa phương quản lý, sử dụngtheo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phương án được duyệt.

4. Xử phạt vi phạm hành chính cáchành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp theo quy địnhcủa pháp luật.

5. Chỉ đạo kiểm tra thực hiện chứcnăng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấpxã. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ về quảnlý, bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp đối với các tổ chức,hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và trong lĩnh vực đấtlâm nghiệp theo quy định của pháp luật; theo dõi chặt chẽ đối tượng vi phạm cótính chuyên nghiệp để xử lý; đấu tranh kiên quyết, xử lý nghiêm các hành vi chốngngười thi hành công vụ.

Điều 14. Tráchnhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Quản lý Nhà nước theo thẩm quyền vềdiện tích, ranh giới các khu rừng; các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trênđịa bàn.

2. Tổ chức việc lập, thực hiện quy hoạch,kế hoạch, phương án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo quy định củapháp luật.

3. Chỉ đạo cộng đồng dân cư thôn xâydựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn phù hợp vớiquy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện sản xuất lâm nghiệp, các mô hìnhlâm - nông nghiệp kết hợp, các hoạt động khuyến lâm; canh tác nương rẫy và chănthả gia súc theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Phối hợp chặt chẽ cùng đơn vịchủ rừng tổ chức, chỉ đạo các hộ gia đình thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ rừngtheo hợp đồng giao khoán và theo chủ trương, chính sách hiện hành.

4. Tổ chứcphổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho cán bộ, công chức, viên chức vàtoàn thể nhân dân trên địa bàn; tổ chức, chỉ đạo quản lý chặt chẽ các đối tượngchuyên nghiệp phá rừng tại địa phương để giáo dục, cảm hóa họ không tham gia hoặctiếp tay vào các hoạt động vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; tổ chức xâydựng đội ngũ cán bộ cốt cán, mạng lưới quần chúng ở cơ sở trong công tác phòngngừa và phát hiện, tố giác kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đến rừng và đấtlâm nghiệp.

5. Tổ chứcthực hiện nghiêm túc các Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng củacấp trên và do Ủy ban nhân dân cấp xã tham gia ký kết. Tổ chức hoạt động có hiệuquả của các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng với nòng cốt là lực lượng dân quân tựvệ; huy động các lực lượng trên địa bàn kịp thời ngăn chặn các hành vi phá rừngvà phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án bốn tại chỗ (chỉ huy, lực lượng,phương tiện, hậu cần); kịp thời báo cáo cấp trên đối với vụ việc khi vượt thẩmquyền; giám sát hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản theo quy định củapháp luật.

6. Xử phạt vi phạm hành chính cáchành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp theo quy địnhcủa pháp luật; thực hiện hòa giải các tranh chấp về rừng và đất lâm nghiệp trênđịa bàn.

Điều 15. Xửlý trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với Ủy ban nhândân cấp huyện, cấp xã

Địa phương nào để xảy ra tình trạngphá rừng, khai thác, mua bán, tàng trữ, chế biến, vận chuyển lâm sản trái phép;để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp; cháy rừng nghiêm trọng, kéo dàimà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để thìlãnh đạo địa phương đó phải kiểm điểm trước cấp ủy Đảng và bị xử lý kỷ luật vềtrách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của phápluật.

Mục 3. TRÁCHNHIỆM CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM VÀ CÁC ĐƠN VỊ CHỦ RỪNG

Điều 16.Trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm

a) Tổ chức triển khai thực hiệncác nhiệm vụ, biện pháp theo chức năng, quyền hạn của lực lượng kiểm lâm đã quyđịnh, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh;

b) Xây dựng các đề án, kế hoạch,phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chống lấn, chiếm đất lâmnghiệp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu theo quy hoạch, kế hoạch bảo vệphát triển rừng ở từng giai đoạn đã phê duyệt;

c) Tham mưu Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai kế hoạch,phương án thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh vềcông tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và cáchành vi trái pháp luật khác xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp;

d) Thực hiện trách nhiệm của vănphòng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừngcủa tỉnh về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chống lấn, chiếm đấtlâm nghiệp và phòng, chống người thi hành công vụ trên lĩnh vực này; chuẩn bị nộidung và tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình và thực hiện cácchỉ thị của cấp trên, các chuyên đề về công tác bảo vệ rừng hàng năm hoặc độtxuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Xây dựng cơ sở dữ liệu và theodõi diễn biến tài nguyên rừng của tỉnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn;

e) Biên soạn tài liệu tuyên truyềnvà xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcpháp luật về bảo vệ và phát triển rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh;

f)Tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý rừng, bảovệ rừng và quản lý lâm sản thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

g) Tổ chức triển khai thực hiệnnghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng doỦy ban nhân dân tỉnh ban hành và ký kết với các tỉnh.

1. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, HạtKiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng:

a) Phối hợp với chính quyền địaphương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chínhsách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụnglâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; xây dựng lực lượng quầnchúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

b) Triển khai thực hiện nghiêmtúc Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấpxã và các ban, ngành, các lực lượng khác trong công tác quản lý, bảo vệ rừng;

c)Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cáckế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chống lấn, chiếm đấtlâm nghiệp, phòng, chống hành vi chống người thi hành công vụ trên địa bàn;

d) Quản lý, chỉ đạo thống nhất vềhoạt động chuyên môn nghiệp vụ kiểm lâm trong công tác thanh tra pháp chế, xửlý vi phạm, đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm trên lĩnh vực lâm nghiệp;

đ) Hướng dẫn nghiệp vụ chuyênmôn, hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị chủ rừng trong việc xác lập các hồ sơ vi phạmhành chính; trong kiểm tra, truy quét các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Pháttriển rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

2.Kiểm tra, giám sát việcchấp hành các quy định, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâmsản của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

3.Tổ chức tập huấn,bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng củachủ rừng và các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địaphương.

Điều 17.Trách nhiệm của các chủ rừng

1. Các Ban Quản lý rừng phòng hộ,Khu Bảo tồn thiên nhiên, Công ty Lâm nghiệp, Trại giam Thủ Đức (Z30D), Trường bắnQuốc gia khu vực 3 (TB3) và các đơn vị chủ rừng khác:

a) Tổ chức thực hiện đầy đủ tráchnhiệm quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo đúng quy định phápluật và bảo đảm phát triển bền vững;

b) Tổ chức lực lượng bảo vệ rừngđủ mạnh về số lượng và chất lượng; các chủ rừng có diện tích từ 1.000 ha trởlên phải có lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, có trang bị đồng phục và một sốcông cụ hỗ trợ cần thiết;

c)Xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và chủ độngxây dựng quy chế bảo vệ rừng với chính quyền, kiểm lâm địa phương; thường xuyêntổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ rừng tận gốc, kịp thời ngăn chặn các hành vigây thiệt hại đến rừng, đất lâm nghiệp và chống người thi hành công vụ; có biệnpháp quản lý chặt chẽ diện tích đất lâm nghiệp được điều chỉnh đưa ra ngoài 3loại rừng nhưng chưa thu hồi, giao về địa phương quản lý, sử dụng của cấp có thẩmquyền;

d) Khi phát hiện các hành vi viphạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp thì thực hiệntheo quy định tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi phá rừng, lấn chiếm đấtlâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; khi thi hành công vụ bịđối tượng vi phạm cản trở, chống đối phải báo cáo ngay cho chính quyền địaphương sở tại và cơ quan công an huyện qua đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ lựclượng, bảo vệ hiện trường và tổ chức xác minh, điều tra làm rõ để xử lý;

2. Phối hợp chặt chẽ với kiểmlâm và chính quyền, đoàn thể tại địa phương:

a) Thực hiện công tác tuyên truyền,giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho quần chúng nhân dân tronglâm phần mình quản lý; nắm chắc danh sách, thủ đoạn của các đối tượng phá rừnghoạt động trên địa bàn để có biện pháp quản lý, phòng chống vi phạm;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt độngsản xuất lâm nghiệp, các mô hình lâm - nông nghiệp kết hợp cho nhân dân trên địabàn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn địnhcuộc sống;

c) Tổ chức công khai các phươngán sản xuất, kinh doanh sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; công khai quy mô quảnlý và làm rõ ranh giới, mốc giới ngoài thực địa cho chính quyền sở tại và nhândân biết để chấp hành và giám sát;

3. Thủ trưởng đơn vị chủ rừng phảichịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý nếu để xảy ra tình trạng chặt, phárừng, khai thác gỗ, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép; cháy rừng nghiêm trọng,kéo dài, phức tạp mà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời,triệt để.

Điều 18.Trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấphuyện thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng và đấtlâm nghiệp:

a) Tổ chức thực hiện đầy đủ tráchnhiệm bảo vệ rừng theo phân cấp cho cấp huyện và chủ rừng tại Quy định này;

b) Xử lý các hành vi vi phạm hànhchính về lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thuộc thẩm quyềncủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thực hiện các quyết định xử phạthành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện;

c) Thực hiện trách nhiệm của cơquan thường trực ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháychữa cháy rừng cấp huyện; thẩm định các kế hoạch bảo vệ rừng, phương án phòngcháy, chữa cháy rừng, phương án phòng chống lấn, chiếm đất lâm nghiệp và phá bỏcây trồng trên đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép của các chủ rừng, các địaphương;

d) Xây dựng và triển khai thực hiệncác kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức lực lượngkiểm tra, truy quét ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Bảo vệvà Phát triển rừng theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụbảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, gây nuôi động vật hoang dã cho các địaphương, các tổ chức, cá nhân.

3. Kiểm tra việc chấp hành cácquy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, gây nuôi động vậthoang dã, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, khai thác rừng đối với các tổ chức,cá nhân trên địa bàn huyện.

4. Chỉ đạo và tổ chức thực hiệncác hoạt động nghiệp vụ của cơ quan kiểm lâm, hoạt động của kiểm lâm địa bàntheo đúng quy định pháp luật; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quychế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng giữa lực lượng kiểm lâm với các lực lượng,ban, ngành, đoàn thể khác tại địa phương.

5. Phối hợp, đôn đốc, theo dõicác đơn vị chủ rừng và các xã giáp ranh với tỉnh khác triển khai thực hiệnnghiêm túc Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh,huyện ban hành.

6. Phối hợp chặt chẽ cùng cácngành, các cấp:

a) Trong công tác bàn giao rừng, đất lâm nghiệp;

b) Trong công tác điều tra, xác minh, xử lý cáchành vi chống người thi hành công vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng;

c) Theo dõi việc triển khai thực hiện các chínhsách tăng cường công tác bảo vệ rừng trên địa bàn;

d) Trong việc tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật,vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng; rà soát, quản lý, giáo dục đối tượngchuyên nghiệp sống bằng nghề phá rừng; theo dõi, nắm tình hình hoạt động củacác đối tượng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý, triệt phá; thường xuyên theodõi, kiểm tra, xử lý các cơ sở hoạt động chế biến, cưa xẻ gỗ và kinh doanh lâmsản trên địa bàn.

7. Thủ trưởng các Hạt Kiểm lâm chịu trách nhiệm trướcChi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và bị xử lý nếu để xảy ra tình trạng phá rừng,khai thác, mua bán, tàng trữ, chế biến, vận chuyển lâm sản trái phép; cháy rừngnghiêm trọng, kéo dài; tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạpmà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để.

Chương III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 19.Khen thưởng, kỷ luật

1. Tổ chức, cá nhân có thành tíchtrong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp thì được khen thưởng theoquy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Thủ trưởng các sở, ngành, địaphương và các đơn vị chủ rừng, kiểm lâm phải chịu trách nhiệm trước cấp trên vàbị xử lý kỷ luật nếu không tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đã đượcphân công tại Quy định này.

Điều 20. Quyđịnh xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân lợi dụng chứcvụ, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, công dân hoặc bao che chongười vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp hoặc thiếu trách nhiệm đểxảy ra tình trạng phá rừng, khai thác, lấn chiếm đất lâm nghiệp thì tuỳ tính chất,mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trườnghợp gây thiệt hại thì còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Tổchức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có rừng chịutrách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Quy định nàyđến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lývà tổ chức triển khai thực hiện.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướngmắc, các ngành, các cấp phản ánh về Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn để tổng hợp và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổsung cho phù hợp.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi quá trình tổ chức thực hiệnQuy định này và theo định kỳ hàng quý và cả năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đểtheo dõi, chỉ đạo./.