ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệphí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhPhí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy địnhpháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các loạiPhí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tàichính tại Tờ trình số 447/TTr- STC ngày 18/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việcthu Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí đăng kýcư trú: Cá nhân khi làm thủ tục đăng ký cư trú tại cơ quan công an thuộc tỉnhLào Cai theo quy định của pháp luật về quản lý cư trú.

2. Đối tượng được miễn nộp lệphí: Miễn thu lệ phí khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định củacơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp: Cấp sổ hộ khẩu gia đình;cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn.

3. Các trường hợp không thu lệphí đăng ký cư trú:

a) Đăng ký cư trú cho các đốitượng dưới đây:

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), condưới 18 tuổi của liệt sĩ;

- Thương binh, con dưới 18 tuổicủa thương binh;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộgia đình nghèo;

- Công dân thuộc xã, thị trấnvùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

b) Các trường hợp đính chínhlại địa chỉ trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú do Nhà nước thay đổi địa giới hànhchính, đường phố, số nhà; xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

4. Mức thu lệ phí đăng ký cưtrú.

4.1. Tại các phường thuộc thànhphố Lào Cai:

a) Đăng ký thường trú, tạm trúkhông cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 15.000 đồng/lần đăng ký;

b) Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộkhẩu, sổ tạm trú: 20.000 đồng/lần cấp;

c) Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạmtrú do thay đổi về địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: 10.000 đồng/lầncấp;

d) Đính chính các thay đổitrong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 8.000 đồng/lần đính chính.

4.2. Tại các khu vực khác thuộctỉnh: Mức thu bằng 50% mức thu quy định tại mục 4.1 nêu trên.

5. Quản lý, sử dụng tiền lệ phíthu được.

5.1. Cơ quan thu lệ phí: Côngan cấp xã, Công an cấp huyện, Công an tỉnh Lào Cai, khi thực hiện đăng ký, quảnlý cư trú theo quy định của pháp luật.

5.2. Quy định tỷ lệ nộp ngânsách: Cơ quan thu lệ phí được trích lại 30% trên tổng số tiền lệ phí thu được;Nộp 70% vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách.

5.3. Quản lý và sử dụng:

a) Nguồn thu lệ phí được quảnlý và sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính;

b) Chứng từ thu thực hiện theoquy định hiện hành của Bộ Tài chính về in, phát hành, quản lý và sử dụng chứngtừ thu tiền phí, lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Công an tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cụctrưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành và bãi bỏ Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành lệ phíđăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng