ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRỤ SỞ ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ THẦU PHỤ DẦU KHÍ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Dầu khí được Quốc hội thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật số 19/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí; Luật số 10/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí;

Căn cứ Luật Đầu tư 2005 ;

Căn cứ Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí;

Căn cứ Nghị định số 34/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2001 ban hành quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí;

Căn cứ Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành theo Nghị định số 34/2001/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính tại địa phương;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 89/TTr-SKHĐT ngày 11 tháng 9 năm 2014 về việc ban hành quy định về việc đăng ký hoạt động của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về đăng ký hoạt động trụ sở điều hành của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 10624/2004/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan: Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan và các nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

QUY ĐỊNH

VỀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRỤ SỞ ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ THẦU PHỤ DẦU KHÍ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định về trình tự thủ tục đăng ký trụ sở điều hành để các nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tiến hành hoạt động, gia hạn hoặc chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Quy định quyền và nghĩa vụ của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài, trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện thủ tục đăng ký, gia hạn, chấm dứt hoạt động và quản lý hoạt động nhà thầu phụ dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Cơ sở pháp lý để các nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài đăng ký hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là hợp đồng kinh tế ngắn hạn ký với nhà thầu là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được phép tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí.

4. Các nội dung khác liên quan đến hoạt động của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không quy định trong bản Quy định này thì áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài.

2. Nhà thầu phụ nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Nhà thầu” là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được phép tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí.

2. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở ký kết các hợp đồng kinh tế ngắn hạn với nhà thầu.

3. “Hợp đồng kinh tế” là văn bản ký giữa nhà thầu với nhà thầu phụ để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc trong phạm vi hoạt động của nhà thầu.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU PHỤ DẦU KHÍ NƯỚC NGOÀI

Điều 4. Quyền của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài

1. Nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dầu khí được đăng ký hoạt động trụ sở điều hành tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Được hưởng ưu đãi và những bảo đảm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

4. Được thuê trụ sở, nhà ở và các phương tiện phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt và các công trình phụ trợ khác; được mua các loại vật tư, hàng hóa tại thị trường Việt Nam để phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng dịch vụ.

5. Được tuyển dụng lao động để thực hiện các công việc của hợp đồng dầu khí theo các quy định hiện hành về tuyển dụng lao động trên cơ sở ưu tiên tuyển dụng người lao động Việt Nam là người của địa phương.

Điều 5. Nghĩa vụ của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài

1. Tuân thủ pháp luật Việt Nam.

2. Nhà thầu phụ nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải tuân theo các quy định quản lý người nước ngoài làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; hoạt động trong phạm vi hợp đồng kinh tế đã ký với nhà thầu và phù hợp với nội dung với giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trụ sở điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp; tuân thủ các quy định về an ninh trật tự, quản lý người nước ngoài, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn trong hoạt động dầu khí.

3. Kê khai và nộp đầy đủ các khoản, thuế, phí theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

4. Chuyển giao công nghệ, đào tạo, sử dụng cán bộ công nhân Việt Nam và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

5. Xuất trình và cung cấp các loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động của nhà thầu phụ cho các cơ quan quản lý nhà nước khi được yêu cầu.

Chương III

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, GIA HẠN VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TRỤ SỞ ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ THẦU PHỤ DẦU KHÍ NƯỚC NGOÀI

Điều 6. Trình tự cấp giấy đăng ký hoạt động trụ sở điều hành nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trụ sở điều hành của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trụ sở điều hành của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài.

3. Nhà thầu phụ dầu khí nộp trực tiếp 02 (hai) bộ hồ sơ trong đó có 01 (một) bộ gốc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thông báo bằng văn bản cho nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động trụ sở điều hành.

4. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trụ sở điều hành cho nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài.

5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trụ sở điều hành của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài được lập thành 02 (hai) bản gốc, trong đó 01 (một) bản cấp cho nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài, 01 (một) bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời sao gửi cho các cơ quan liên quan để thực hiện công tác quản lý nhà nước.

Điều 7. Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trụ sở điều hành của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài

Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động được căn cứ theo thời gian hiệu lực của hợp đồng kinh tế được ký kết giữa nhà thầu dầu khí và nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài; nhưng không quá 03 (ba) năm kể từ ngày cấp và có thể gia hạn từ 06 (sáu) tháng đến 03 (ba) năm theo đề nghị của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài.

Điều 8. Hồ sơ đăng ký hoạt động trụ sở điều hành của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hồ sơ đăng ký hoạt động trụ sở điều hành của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài bao gồm:

1. Đơn xin đăng ký hoạt động trụ sở điều hành nhà thầu phụ thực hiện theo mẫu số MĐ-01 ban hành kèm theo Quy định này.

2. Giấy giới thiệu của nhà thầu chính đang thực hiện các hợp đồng kinh tế còn hiệu lực với nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài theo mẫu số MĐ-02 ban hành kèm theo Quy định này.

3. Danh sách trích ngang về người nước ngoài và người Việt Nam dự kiến làm việc tại trụ sở điều hành thực hiện theo mẫu số MĐ-03 ban hành kèm theo Quy định này.

4. Bản sao các hợp đồng ký kết giữa nhà thầu và nhà thầu phụ bằng tiếng Việt.

5. Quyết định của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài về việc thành lập trụ sở điều hành nhà thầu phụ dầu khí hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Quyết định của Nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài về việc bổ nhiệm Trưởng trụ sở điều hành nhà thầu phụ dầu khí hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của nhà thầu phụ tại nước ngoài; bản sao passport của Trưởng trụ sở điều hành.

Đối với các tài liệu nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Nghị định 111/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Điều 9. Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trụ sở điều hành nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài

Nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài có nhu cầu gia hạn hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn trong thời gian tối thiểu 15 (mười lăm) ngày trước khi hết thời hạn hoạt động được ghi trong giấy chứng nhận đã cấp.

Hồ sơ xin đăng ký gia hạn bao gồm:

1. Đơn xin đăng ký gia hạn hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo mẫu MĐ-04 ban hành kèm theo Quy định này.

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

3. Giấy giới thiệu của nhà thầu chính đang thực hiện các hợp đồng kinh tế còn hiệu lực với nhà thầu phụ dầu khí theo mẫu số MĐ-02 ban hành kèm theo Quy định này.

4. Danh sách trích ngang về người nước ngoài và người Việt Nam làm việc tại trụ sở điều hành thực hiện theo mẫu số MĐ-03 ban hành kèm theo Quy định này.

5. Bản sao các hợp đồng ký kết giữa nhà thầu và nhà thầu phụ bằng tiếng Việt.

6. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ, trong đó có 01 (một) bộ gốc và tất cả nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trụ sở điều hành nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài.

Khi có nhu cầu điều chỉnh những nội dung liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trụ sở điều hành nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài đã cấp (trừ trường hợp thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hoạt động), nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trụ sở điều hành tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo mẫu MĐ-05 ban hành kèm theo Quy định này.

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

3. Giấy giới thiệu của nhà thầu chính đang thực hiện các hợp đồng kinh tế còn hiệu lực với nhà thầu phụ dầu khí theo mẫu số MĐ-02 ban hành kèm theo Quy định này.

4. Danh sách trích ngang về người nước ngoài và người Việt Nam làm việc tại trụ sở điều hành thực hiện theo mẫu số MĐ-03 ban hành kèm theo Quy định này.

5. Bản sao các hợp đồng ký kết giữa nhà thầu và nhà thầu phụ bằng tiếng Việt.

6. Các tài liệu liên quan khác phù hợp với nội dung điều chỉnh trong giấy chứng nhận đăng ký trụ sở điều hành và quy định về đăng ký trụ sở điều hành nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài.

Hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ, trong đó có 01 (một) bộ gốc và tất cả nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 11. Chấm dứt hoạt động trụ sở điều hành

Hoạt động của trụ sở điều hành nhà thầu phụ dầu khí tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Hết thời hạn hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

2. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi giấy chứng nhận nếu trụ sở điều hành vi phạm những nội dung của Quy định này và quy định pháp luật liên quan.

3. Theo đề nghị của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài chấm dứt hoạt động trụ sở điều hành. Trong trường hợp này, trụ sở điều hành nhà thầu phụ dầu khí phải có thông báo bằng văn bản xin chấm dứt hoạt động trước thời hạn và văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Kiểm tra và xử lý vi phạm

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động trụ sở điều hành nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài. Thời gian kiểm tra định kỳ không quá một lần trong năm.

2. Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, nhắc nhở, đề xuất xử lý nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài khi có vi phạm quy định này hoặc các quy định khác của pháp luật hiện hành.

3. Nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Việc kiểm tra đột xuất chỉ được thực hiện khi có dấu hiệu nhà thầu nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Sở Kế hoạch và Đâu tư, Sở Công thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi đặt trụ sở điều hành nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực có liên quan đối với các nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài theo Quy định này và các quy định khác có liên quan.

Điều 14. Trách nhiệm của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài

1. Nhà thầu phụ thực hiện việc sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động Việt Nam; chấp hành các quy định khác có liên quan và có trách nhiệm liên hệ Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ của công ty theo pháp luật Việt Nam sau khi được cấp phép hoạt động.

2. Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký hoạt động trụ sở điều hành thầu phụ dầu khí nước ngoài và tính hợp pháp của các văn bản liên quan. Trường hợp vi phạm, nhà thầu phụ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan. Nếu vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vướng mắc phát sinh, các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định pháp luật liên quan./.