ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐẤT BIỆT THỰ-SÂN GOLF TAM ĐẢO TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2014 TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định định số 43, 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định thi hành Luật đất đai 2013 và quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014;

Căn cứ Văn bản số 150/HĐND-KTNS ngày 8/10/2014 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung giá đất tại khu vực đất Biệt thự-sân Golf Tam Đảo trong bảng giá đất năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ Tờ trình số 421/TTr-UBND ngày 22/9/2014, báo cáo bổ sung số 1501//STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/10/2014; thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 117/BC-STP ngày 15/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung giá đất ở khu vực Biệt thự - Sân Golf Tam Đảo trong bảng giá đất huyện Tam Đảo đã được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh như sau:

Số TT

Khu vực, vị trí

Giá đất
(đ/m2)

Lý do bổ sung

1

Khu Biệt thự - Sân Golf Tam Đảo

850.000

Bảng giá đất năm 2014 của huyện Tam Đảo chưa có tên và giá đất của khu vực này, giá đất áp dụng giá của khu vực có giá cao hơn

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

1. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện nội dung quyết định này, để UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kỳ họp gần nhất theo quy định

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Người đứng đầu các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ TN&MT (B/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- CPCT, CPVP;
- Báo VP; Đài PTTH VP, UBMTTQ và các Đoàn thể; Công báo tỉnh; Cổng thông tin giao tiếp ĐT tỉnh;
- Như Điều 2;
- Cviên: Khối NCTH;
- Lưu VT;
(T- b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang