ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2015/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LẬP HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túyngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sa đổi, bổ sungmột số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hànhchính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh số 09/2014/UBT VQH13 ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự,thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa ánnhân dân;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CPngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơsở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đi với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CPngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thihành Luật Xlý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CPngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện matúytại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đng;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CPngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lýhành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 06 năm 2014 của BộLao động - Thương binh và Xã hội ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị thihành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắtbuộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiệnbắt buộc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Y tế và Công an quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghđịnhsố 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 667/TTr-SLĐTBXH ngày 29 tháng 9 năm2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp lập hồ sơvà tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu tráchnhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triểnkhai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động- Thươngbinh và Xã hội, Y tế, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Các Bộ: LĐTBXH, Bộ CA, Bộ YT;
-
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-
CT và các PCT UBND tnh;
- U
BMTTQVN tnh;
-
Thành viên BCĐ PCTP và TNXH tỉnh;
-
CVP, các PCVP, các CV;
-
Lưu: VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Dung

QUY CHẾ

PHỐIHỢP LẬP HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Ouyết định số 47/ 2015/QĐ-UBND ngày07 tháng 10 năm 2015 củaUBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc,hình thức, nội dung phối hợp; quy chế phối hợp lập hồ sơ, thủ tục cai nghiện matúy và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiệnma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơquan, tổ chức và cá nhân tham gia công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng;cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc lập hồsơ và tổ chức cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; ngườinghiện ma túy và gia đình người nghiện ma túy.

3. Không lập hồ sơ đề nghị áp dụng biệnpháp đưa vào cơ sở cai nghiện đối với các trường hợp quy định ti Điều 5 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chínhđưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 2. Nguyêntắc phối hợp

1. Tuân thủ các quy định của LuậtPhòng, chống ma túy và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Hoạt động phối hợp được thực hiệntrên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Đảm bảo tính kịpthời, đồng bộ và hiệu quả trong hoạt động phối hợp; thực hiện đầy đủ vai trò,trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan, đơn vịphối hợp và cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện công tác tổ chứccai nghiện.

4. Tôn trọng quyền, lợi ích hợp phápcủa bản thân và gia đình người nghiện tham gia cai nghiện, không kỳ thị, phânbiệt đối xử.

Điều 3. Hình thứcphối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung công việccần phối hợp với các cơ quan khác, cơ quan chủ trì quyết định áp dụng một trong các hình thức phối hợp sau đây:

1. Phát hành văn bản hoặc gửi hồ sơ đềnghị cơ quan phối hợp tham gia ý kiến.

2. Tổ chức họp liên ngành

3. Cơ quan phối hợp phân công cán bộchuyên môn nghip vgiúp cơ quan chủtrì giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảođúng nguyên tc phối hợp.

Điều 4. Nộidung phối hợp

1. Phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh trong việc xây dựng cơ chế chính sách có liên quan đến công tác cai nghiệnma túy tại gia đình, cộng đồng; công tác lập hsơ và tổchức cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.

2. Phối hợp tuyên truyền phổ biến về táchại của ma túy, cơ chế gây nghiện và phòng ngừa nghiện ma túy; về thẩm quyền,chính sách, hình thức và quy trình tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cainghiện ma túy tại cộng đng và cai nghiện ma túy tại cơ sởcai nghiện.

3. Phối hợp trong công tác quản lý địabàn, hướng dẫn tổ chức điều tra, thống kê, rà soát, phânloại người nghiện ma túy; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹnăng cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện.

4. Phối hợp trongviệc bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện.

5. Tổ chức các hoạt động cai nghiện;theo dõi, động viên, giúp đỡ người nghiện ma túy tuân thủ, thực hiện tốt quytrình cai nghiện.

6. Vận động các doanh nghiệp, cơ sở sảnxuất kinh doanh, cơ sở dạy nghề phối hợp trong việc tổ chức truyn ngh, dạy nghề và tạo việc làm cho người đang trong quá trình cai nghiện và sau cai nghiện nhằm giúp hổn đnh cuc sng, phòng, chng tái nghiện ma túy.

7. Trao đổi thông tin, thực hiện chếđộ báo cáo; thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tcáo và xử lý vi phạm theo quy định.

Chương II

PHỐI HỢP LẬP HỒSƠ, THỦ TỤC CAI NGHIỆN MA TÚY

Điều 5. Trình tự lập hồ sơ, thủtục áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình - cộng đồng

1. Bản thân và gia đình ngưi nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thứccai nghiện tự nguyện tại gia đình - cộng đồng với Tcôngtác cai nghiện các xã, phường, thị trấn (gọi tắc là cấpxã).

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đăngký, Tcông tác cai nghiện cấp xã có trách nhiệm thm tra hồ sơ và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được văn bản đề nghị của Tổ công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấpxã quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình - cộngđng.

Điều 6. Trình tựphối hợp lập hồ sơ, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộngđồng

1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kểtừ khi tiếp nhận hồ sơ do Công an cấp xã đề nghị, Tổ công tác cai nghiện cótrách nhiệm tổ chức phiên họp thẩm tra, xét duyệt hồ sơ, xây dựng kế hoạch cai nghiện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyếtđnh.

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túybắt buộc tại cộng đồng.

3. Trạm y tế cấpxã bố trí buồng có giường bệnh, đểtheo dõi, xác định các triệu chứng về tình trạng nghiện ma túy.

4. Công an cấp xã bố trí lực lượng phối hợp Ban bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tự vệ...đảmbảo an ninh trật tự và đảm bảo sự có mặt của người thuộc diện phải xác địnhtình trạng nghiện ma túy trong suốt quá trình cơ quan y tếthực hiện chuyên môn nghiệp vụ đxác địnhtình trạng nghiện ma túy.

Điều 7. Trình tựphối hợp lập hồ sơ, thủ tục tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiệntại Trung tâm Bảo trợ xã hội

1. Bn thân hoặcgia đình người nghiện ma túy làm đơn, tự giác khai báotình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện tự nguyện, có xác nhận củachính quyn cấp xã nơi cư trú, gửi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm), địa chỉ: tổ 4,thôn Chầm, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tnh Thừa Thiên Huế.

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kểtừ khi nhận được hồ sơ, Giám đốc Trung tâm quyết định tiếp nhận người nghiện matúy cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.

Điều 8. Trình tự phối hợp lậpvà thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm

1. Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơđề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm theo quy địnhcủa Pháp luật, cơ quan lập hồ sơ thông báo bằng văn bản về việc lập hồ sơ chongười bị đnghị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm hoặcngười đại diện hợp pháp của họ. Đồng thời, cơ quan lập hồ sơ đánh bút lục và lậpthành hai bản, bản gốc gửi Trưng phòng Tư pháp cấp huyệnđể kiểm tra tính pháp lý, bản sao lưu tại cơ quan lập hồ sơ theo quy định củapháp luật về lưu trữ.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Kết quả kim tra phải được thhiện bằngvăn bản và gửi trực tiếp Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp.

3. Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngàynhận được hồ sơ đề nghị của Trưng phòng Tư pháp, Trưng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đối chiếuhồ sơ đề nghị theo quy định với nội dung văn bản kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, đánh bút lụcvà lập thành 02 bản, bản gốc chuyn trực tiếp cho Tòa ánnhân dân cấp huyện, bản sao lưu tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theoquy định.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm của phòngLao động - Thương binh và Xã hội, Toà án nhân dân xem xét, ra quyết định áp dụngbiện pháp đưa vào Trung tâm.

5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận được Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính có hiệu lựcpháp luật của Tòa án nhân dân, cơ quan Công an cấp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội đưa người nghiện đi chấp hành Quyết đnh.

Trường hợp người nghiện bỏ trốn thìCông an cấp huyện nơi lập hồ sơ ra Quyết định truy tìm.

Điều 9. Tổ chức quản lý ngườinghiện không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ áp dụng biện phápđưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Cơ sở quản lý người nghiện khôngcó i cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụngbiện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, địachỉ: t4, thôn Chầm, phường Hương Hồ, thxã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Người nghiện ma túy được phát hiệntrên địa bàn tỉnh nhưng không có nơi cư trú n định trongthời gian chờ lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thìđược đưa vào Trung tâm quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức xã hội có nhiệm vụ hỗ trợ,giúp đỡ, giáo dục người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thờigian lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là ĐoànThanh niên Cộng sản H Chí Minh tỉnh.

4. Chế độ hỗ trợ đối với người nghiệnma túy không có nơi cư trú ổn đnh trong thời gian quản lýtại Trung tâm do Ủy ban nhân dân tỉnh qui định.

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐIHỢP THỰC HIỆN

Điều 10. Tráchnhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nướcvề công tác cai nghiện ma túy tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhban hành kế hoạch hàng năm, dài hạn về công tác cai nghiện.

2. Trực tiếp chỉ đạo công tác cainghiện và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú n định tại Trung tâm; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, địaphương kiểm tra, đôn đốc việc thực hin công tác cai nghiệnma túy trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phtham mưu Ủyban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy.

4. Hướng dẫn các biểu mẫu về lập hồsơ đề nghị thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sởcai nghiện bắt buộc theo đúng quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày12 tháng06 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị thi hành quyết định áp dụng biện pháp xửlý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy,quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

5. Định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp báocáo và đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiệnQuy chế này với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Tráchnhiệm của Sở Y tế

1. Sở Y tế có trách nhiệm tham mưuUBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ma túy. Chủ trì, tổ chức,hướng dẫn đội ngũ y tế, các trạm Y tế, phòng khám khu vực, bệnh viện các cấp,phòng y tế của Trung tâm về trình tự, thtục xác định tình trạng nghiện ma túy.

2. Chỉ đạo các Trạm Y tế cấp xã phốihợp với Tổ công tác cai nghiện trong việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đng, xác định nghiệnma túy; chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huếthực hiện điều trị cắt cơn nghiện ma túy theo quy định.

3. Hướng dẫn phác đồ điều trị nghiệnma túy tổng hợp; kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn trong hỗ trợđiều trị cắt cơn nghiện ma túy, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đng, tại Trung tâm.

4. Chỉ đạo các cơ sở y tế chuyên khoaphối hợp với Trung tâm trong việc xét nghiệm, điều trị các bệnh xã hội và hướngdn việc phòng, chng lây nhim lao và HIV/AIDS cho học viên tại Trung tâm.

5. Tham mưu trình UBND tỉnh về chế độmiễn, giảm viện phí cho người nghiện ma túy đang cai nghiện.

Điều 12. Trách nhiệm của Côngan tỉnh

1. Chđạo Côngan cấp huyện, cấp xã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dâncùng cấp lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy. Đồng thời,tổ chức đưa người đã có quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc vàocai nghiện tại Trung tâm.

2. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ;tập huấn, hướng dẫn sử dụng và cáp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượnglàm công tác bảo vệ, cán bộ Trung tâm theo quy định của pháp luật.

3. Hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trậttự, phối hợp với các ngành chức năng bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức,thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng, tại Trung tâm khi có yêucầu.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năngđiều tra, xử lý người cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng, học viên vàngười nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định đang được quản lý tại Trung tâmcó hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 13. Tráchnhiệm của Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội trình UBND tỉnh quyết định nội dung chi, mức chi, cho công táccai nghiện ma túy.

Điều 14. Tráchnhiệm của Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội hướng dẫn tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ sở quản lý ngườinghiện không có nơi cư trú ổn định.

Điều 15. Tráchnhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Chỉ đạo PhòngTư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cấp huyện và UBNDcấp xã trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện phápđưa vào Trung tâm.

b) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp phòng Y tế, Ủy bannhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện sử dụng cơ sở vật chất hiện có tại địa phương để tổ chức điều tr ct cơn nghiện ma túy. Đối với những xã, phường,thị trấn có số người nghiện ít, không cn thiết hoặc không có điều kiện thành lập Cơ sở điều trị cắt cơn riêng biệt,thì liên kết với các xã, phường, thị trấn khác hoặc kết hpvới Trung tâm Y tế, các cơ sở khác được phép điều trị cắt cơn trong khu vực đểtổ chức điều trị cắt cơn cho người nghiện ma túy.

Trường hợp không có cơ sở vật chất đểtổ chc Cơ sở điều trị cắt cơn thì phốihợp tham mưu, đnghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệnquyết định xây dựng Cơ sở điều trị cắt cơn nghiện ma túy phù hợp với nhu cầu,khả năng của địa phương.

c) Xây dựng kế hoạch và bố trí kinhphí công tác cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng đối với cấp xã; tổ chứctập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xãthành lập Tổ công tác cai nghiện theo quy định của pháp luật; hỗ trợ tạo điềukiện cho những người đã chấp hành xong các biện pháp cai nghiện ma túy tạo việclàm, sớm hòa nhập cộng đồng và phòng, chng tái nghin ma túy.

đ) Kiểm tra công tác cai nghiện matúy tại gia đình - cộng đồng ở địa phương. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê vềcông tác cai nghiện ma túy theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Quyết định thành lập Tổ công tác cai nghiện theo quy định của pháp luật. Xây dựng kếhoạch, bố trí kinh phí và tổ chức triển khai các hoạt động cai nghiện ma túy tạigia đình - cộng đồng.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Tổ công tác cainghiện tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đng. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túytheo quy định.

c) Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biệnpháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm; hướng dẫn gia đình có người nghiệnvà đoàn thể ở địa phương tham gia htrợ, giáo dục, giúp đỡngười nghiện trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện matúy bắt buộc tại Trung tâm.

d) Thành lập cáccâu lạc bộ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, ththao và các hoạt động xã hội khác nhm giúp ngườicai nghiện ma túy phục hi sức khỏe,nhân cách và sớm hòa nhập cộng đng.

đ) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đãchấp hành xong quyết định cai nghiện ma túy được học nghề, tìm việc làm, vay vốnsản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội; tích cực phòng,chống tái nghiện ma túy.

e) Bố trí nguồn lực cho công tác đảmbảo an ninh trật tự trong quá trình xác định tình trạngnghiện và tổ chức công tác cai nghiện ma túy.

Điều 16. Đề nghị Tòa án nhândân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể có liên quan

1. Tòa án nhân dân tỉnh, chỉ đạo Tòaán nhân dân các huyện, thị xã, thành phố làm đúng quy trình, đẩy nhanh tiến độtrong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sởcai nghiện bắt buộc; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các trường hp còn vướng mắc về hồsơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện vào Trung tâm.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,Đoàn Thanh niên Cộng Sản HChí Minh tỉnh Thừa Thiên Huếvà các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc vận động người nghiện vàthân nhân gia đình ngưi nghiện ma túy tích cực phối hợptriển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 17. Chế độbáo cáo

Định kỳ sáu tháng (trước ngày 15/6),năm (trước ngày 15/12), các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phbáo cáo tình hình và kết quả thực hiệncông tác cai nghiện về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội để tng hợp.

Điều 18. Kinh phíthực hiện

Kinh phí đảm bảo cho việc áp dụng biệnpháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác tổ chứccai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng được bố trí trongdự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân cóliên quan trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mìnhthực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hộicó trách nhiệm theo dõi, tổng hợp quá trình thực hiện Quy chế của các cơ quan,đơn vị.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiệnnếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản vềSở Lao động - Thương binh và Xã hội đtrình UBND tỉnh xemxét, sửa đổi cho phù hợp./.