UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 470-KHKT/QĐ

Hà Nội,, ngày 23 tháng 12 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH 2 TIÊU CHUẨNNHÀ NƯỚC.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hành 2 tiêu chuẩn Nhà nước:

TCVN 195-76. Áo sơ mi nam. Cỡ số và yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 196-76. Quần âu nam. Cỡ số và yêu cầu kỹ thuật.

Điều 2. – Hai tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức ápdụng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 1977 và phải được chấp hành nghiêmchỉnh trong tất cả các ngành, địa phương có liên quan.

K.T. CHỦ NHIỆM

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Khắc


[1]Xem căn cứ của quyết định số 433-KHKT/QĐ trên.