BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

------------------

Số: 470/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại,

Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày31/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Điều 1. Ban hành Phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 (sau đây gọi tắt là Phương án điều tra).

1. Thời điểm điều tra: 0h giờ ngày 01 tháng 6 năm 2010.

2. Thời gian tiến hành thu thập số liệu điều tra: 30 ngày bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010.

3. Thời kỳ thu thập số liệu điều tra: tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2010.

(Phương án điều tra kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện Phương án điều tra.

Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ Viễn thông; Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin; Trung tâm thông tin, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện Phương án điều tra.

2. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 cấp tỉnh và chỉ đạo thực hiện Phương án điều tra tại địa phương.

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

b) Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh do đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng Ban. Tham gia Ban chỉ đạo có Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan, đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc; trong đó, một đồng chí Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó trưởng ban Thường trực. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo điều tra tại địa phương và tổ chức triển khai, thực hiện cuộc điều tra tại địa phương theo đúng Phương án điều tra.

3. Các doanh nghiệp viễn thông, Internet, các đài phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương và các đơn vị, hộ gia đình có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, số liệu theo phiếu điều tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các đơn vị và các đối tượng liên quan tại Điều 2, Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng CP (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

-Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính; KH và ĐT; Nội vụ;

Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban Dân tộc;

- Tổng cục Thống kê (Bộ KH và ĐT);

- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các doanh nghiệp viễn thông, internet;

- Các đài phát thanh, truyền hình;

- Các Sở TTTT;

- Lưu VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Doãn Hợp

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?