ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 470/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤYCHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬCÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụinternet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24tháng 12 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một sốnội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thôngtại Tờ trình số 81/STTTT- TTr ngày 10 tháng 3 năm 2014, ý kiến của Sở Tư pháptại Tờ trình số 297/BC-STP ngày 17 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông cấp Giấychứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng cho hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Sở Thông tin và Truyền thông, Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện việccấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiệnhoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong phạm viđược giao theo đúng quy định.

Điều 4.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, GiámđốcSở Thông tin và Truyềntng, Ch tch UBND các huyn, th xã, thành ph;các t chc, doanh nghiệp và nhân hot động trong lĩnh vc trò chơi đin t công cng liên quan chịu tch nhiệm thi hành Quyết đnh này. /.

Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Chủ tịch, c PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX, Thuy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái