THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 470-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Đại học dân lập Hùng Vương

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 2568/TCCB ngày 31 tháng 7 năm 1995);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Cho phép thành lập Trường Đại học dân lập Hùng Vương tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2:

Trường Đại học dân lập Hùng Vương là cơ sở đào tạo đại học chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Hệ thống văn bằng của Trường Đại học dân lập Hùng Vương nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

Điều 3:

Trường Đại học dân lập Hùng Vương tổ chức và hoạt động theo luật pháp, theo quy chế đại học dân lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo Điều lệ của trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Điều 4:

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh