ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc giao bổ sung kế hoạch hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn

năm 2002 - tỉnh Lào Cai

__________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư số 912/2001/TTLT-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001 của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân tộc đặc biệt khó khăn; Quyết định số 324/2002/QĐ-UB ngày 6/8/2002 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2002;

Xét đề nghị của sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 811/TT-KHĐT ngày 3/10/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao bổ sung kế hoạch hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn năm 2002 - tỉnh Lào Cai như sau:

Tổng kinh phí: 900 triệu đồng (Chín trăm triệu đồng) (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào mức vốn được giao bổ sung và hướng dẫn của Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng, duyệt phương án cụ thể tổ chức thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn đã ban hành. Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục ĐCĐC quản lý và ĐĐDC tỉnh) hướng dẫn, kiểm tra giám sát các huyện, thị xã triển khai thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng ngành: Kế hoạch, Tài chính, Nông nghiệp, Kho Bạc, Trưởng chi cục ĐCĐC quản lý và ĐĐDC tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng