ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn

phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp

trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai

_____________


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2003/TTLT .BCN.BNV ngày 29/10/2003 của Liên Bộ Công nghiệp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương;

Căn cứ Chỉ thị số 16/2004/CT-BCN ngày 22/9/2004 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ tại Phiếu trình số 173/PTr .NV ngày 9/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo qui định của pháp luật.

Trụ sở đặt tại: Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (trước mắt tạm đặt tại trụ sở Sở Công nghiệp, do sở Công nghiệp bố trí sắp xếp).

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khuyên công và Tư vấn phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp:

1. Chức năng: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp có chức năng tham mưu và thực hiện các hoạt động, dịch vụ khuyến công và dịch vụ tư vấn đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu, thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Tập trung phát triển các ngành nghề phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nông thôn, bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống của các đồng bào dân tộc, nâng cao thành sản phẩm hàng hóa, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo cho các đồng bào dân tộc trong tỉnh).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm:

2.1. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình dài hạn, ngắn hạn, hàng năm và chế độ chính sách khuyến công thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chính sách đã được phê duyệt;

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp trong từng thời kỳ của tỉnh, giúp Giám đốc Sở Công nghiệp lập phương án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt các ngành nghề công nghiệp - tiểu, thủ công nghiệp được hỗ trợ từ kinh phí khuyến công;

Khai thác các nguồn kinh phí khuyến công theo quy định của Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Tham mưu cho Sở Công nghiệp trong việc quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút nguồn vốn vào các hoạt động khuyến công tại địa phương; xây dựng quỹ và quản lý quỹ khuyến công được cấp từ kinh phí Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn tài trợ đóng góp của các tổ chức, cá nhân, sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng;

2.2. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp -tiểu, thủ công nghiệp của Nhà nước và của tỉnh; phát hành bản tin về tình hình thị trường, đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp của địa phương;

2.3. Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát; tổ chức triển lãm, hội chợ, giới thiệu sản phẩm, để các đơn vị tìm kiếm thị trường và phát triển sản xuất kinh doanh;

2.4. Hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân khởi sự doanh nghiệp, lập dự án đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp theo đúng; quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp của địa phương;

2.5. Hướng dẫn, tư vấn các cơ sở sản xuất Công nghiệp - tiểu, thủ công nghiệp đầu tư xây dựng dây truyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, sở hữu công nghiệp và bảo vệ môi trường, hạ giá thành, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong tỉnh và ngoài tỉnh;

2.6. Xây dựng mô hình điển hình, tư vấn giúp các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp theo đúng định hướng phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp của tỉnh trong từng thời kỳ;

2.7. Phối hợp với các trường tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp trong tỉnh;

2.8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Sở Công nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động khuyến công và phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở Công nghiệp giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp.

1. Tổ chức bộ máy:

a. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số công tác do Giám đốc phân công.

b. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Khuyến công.

- Phòng Tư vấn và dịch vụ.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ thuộc Trung tâm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và theo đúng phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

- Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn và xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở Công nghiệp phê duyệt.

2. Biên chế của Trung tâm:

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp được UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hàng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp và Giám đốc sở Nội vụ; ngoài ra theo yêu cầu công việc Trung tâm được phép thuê chuyên gia và hợp đồng lao động. Năm 2005 được giao 7 biên chế.

3. Kinh phí hoạt động của Trung tâm:

Thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu. Đồng thời được ngân sách nhà nước cấp theo nguồn kinh phí khuyến công.

Điều 4. Sở Công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các ngành hữu quan trong tỉnh (Sở Nội vụ, Sở Tài chính, sở Kế hoạch và Đầu tư...) xây dựng phương án đầu tư cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết cho Trung tâm, để Trung tâm sớm đi vào hoạt động.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc sở Công nghiệp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh