UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền bổ nhiệm kê toán trưởng, giao nhiệm vụ phụ tráchkế toán đốỉ với các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nươc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cử Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT /BTC-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 600/TTr-SNV ngàv 05 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.ửy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ ký quyết định bồ nhiệm, bài miễn, thay thế Ke toán trưởng và giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với các đơn vị kế toán cấp I, II, III thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003 và Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và chế độ phụ cấp kế toán trướng, phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị kê toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước/

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiện các nội dung được ủy quvền nêu tại Điều I của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dán thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đổc Sở Tải chính, Thủ trượng các sờ-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dán các quận-huyện và Thù trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân