ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động

xã hội thành phố Lào Cai

______________


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ quy định về đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2002/TTLT /BLĐTB&XH-BTCCBCP ngày 06/02/2002 của Bộ LĐTB&XH và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cơ sở chữa bệnh ở địa phương;

Xét đề nghị của UBND thành phố Lào Cai và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Phiếu trình số 173/PTr-NV ngày 9/8/2005 về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Lào Cai

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Lào Cai là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND Thành phố Lào Cai, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ cai nghiện của sở Lao động Thương binh xã hội.

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Lào Cai có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở đặt tại: thôn Đá Đinh xã Tả Phời thành phố Lào Cai (tiếp nhận cơ sở vật chất của Công trường 06 thành phố Lào Cai).

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Trung tâm Chữa bệnh -Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Lào Cai:

1. Chức năng: Trung tâm có chức năng chữa trị, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề và lao động phục hồi đối với người nghiện ma túy bị xử lý vi phạm hành chính, người nghiện ma túy là người chưa thành niên và người nghiện ma túy tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh để cai nghiện, chữa trị trên địa bàn thành phố Lào Cai và các huyện lân cận: Sa Pa, Bát Xát.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, chăm sóc, tư vấn cho các đối tượng nghiện ma túy theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước;

2.2. Tổ chức lao động trị liệu, lao động sản xuất, hướng nghiệp, tạo việc làm cho đối tượng; tổ chức dạy nghề phù hợp với điều kiện của Trung tâm và trình độ của đối tượng hoặc gửi đến các cơ sở dạy nghề ở địa phương.

2.3. Tổ chức giáo dục pháp luật, đạo đức; rèn luyện thể chất, phục hồi hành vi nhân cách; tổ chức thể dục, thể thao, học văn hóa cho đối tượng.

Hướng dẫn, tư vấn cho đối tượng và thân nhân gia đình đối tượng về các biện pháp quản lý, giáo dục, tạo công ăn việc làm sau cai phòng ngừa tái nghiện;

2.4. Tổ chức quản lý, bảo vệ giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại Trung tâm;

2.5. Nghiên cứu thực nghiệm mô hình, quy trình cai nghiện, chữa trị phục hồi; Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức và nhân viên của Trung tâm;

2.6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí kể cả nguồn kinh phí được phép thu theo quy định;

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác của UBND thành phố giao cho.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chê của Trung tâm:

1. Tổ chức bộ máy:

a. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Lào Cai và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số công tác do Giám đốc phân công.

b. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:

- Phòng y tế phục hồi sức khỏe.

- Phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất.

- Phòng Giáo dục - Hòa nhập cộng đồng.

- Phòng tổ chức - hành chính - kế toán.

- Phòng bảo vệ - quản lý học viên.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ thuộc Trung tâm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và theo đúng phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghệp vụ thuộc Trung tâm trình UBND thành phố quyết định.

2. Biên chế của Trung tâm:

Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp, được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai và Giám đốc Sở Nội vụ. Năm 2005 được giao 23 biên chế (15 biên chế chính thức và 8 biên chế hợp đồng).

3. Về chê độ chính sách:

- Đối với cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Trung tâm được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp ưu đãi theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 375/QĐ-UB ngày 30/8/2002 về chế độ phụ cấp đặc thù nghề nghiệp đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

- Đối với các đối tượng: Tuy theo các đối tượng cai nghiện bắt buộc hoặc tự nguyện được hưởng các chế độ Nhà nước quy định và thực hiện các nghĩa vụ theo Thông tư liên tịch số: 13/2004/TTLT /BLĐTB&XH-BTC ngày 02/11/2004 cua Bộ LĐTB&XH và Bộ tài chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy và theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 375/QĐ-UB ngày 30/8/2002 về mức đóng góp cho các đối tượng cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm, gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo quy định hiện hành;

- Nguồn do các đối tượng cai nghiện đóng góp theo quy định hiện hành;

- Nguồn thu từ kết quả lao động của các học viên;

- Nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm (nếu có).

Điều 5. Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai có trách nhiệm phối hợp với các ngành hữu quan của tỉnh (Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư...) xây dựng phương án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị cần thiết cho Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước, để Trung tâm sớm đi vào hoạt động.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh