THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: ĐIỆN BIÊN, LẠNG SƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 649/LĐTBXH-BTXH ngày 04 tháng 3 năm 2016, ý kiến Bộ Tài chính tại các văn bản số 2510/BTC-NSNN ngày 24 tháng 02 năm 2016, số 3198/BTC-NSNN ngày 10 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.544,43 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn để hỗ trợ cu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2016, cụ thể:

- Tỉnh Điện Biên: 1.220,13 tấn gạo.

- Tỉnh Lạng Sơn: 324,3 tấn gạo.

y ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hp sau khi thực hiện nếu địa phương còn khó khăn, đề nghị địa phương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Văn Ninh