Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2013 về chuyển Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến thương mại, đầu tư thuộc Ban Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý do tỉnh Yên Bái ban hànhUỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 08 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂNTRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ THUỘC BAN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VÀXÚC TIẾN ĐẦU TƯ SANG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28tháng 6 năm 2012 của Chính Phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơnvị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/BCS ngày 22/4/2013của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp ngày 18/4/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển toàn bộ, nguyên trạng tổchức bộ máy, biên chế, lao động hợp đồng; tài chính, tài sản, trang thiết bị, hồsơ, tài liệu, chứng từ liên quan của Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến thương mại,đầu tư từ Ban Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư sang Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Ban Kinh tế đối ngoại và Xúc tiếnđầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năngliên quan của tỉnh thực hiện công tác bàn giao Trung tâm Tư vấn và Xúc tiếnthương mại, đầu tư đảm bảo theo qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Sau khi tiếp nhận Trung tâm Tưvấn và Xúc tiến thương mại, đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xâydựng Đề án kiện toàn bộ máy lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, biên chế, qui định vịtrí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tên gọi của Trung tâm phù hợp với chứcnăng, nhiệm vụ quản lý của ngành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh; phối hợp với Sở Tài chính điều chuyển, phân bổ dự toán chi ngân sách nhànước năm 2013 về Sở Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo kinh phí hoạt động cho Trungtâm Tư vấn và Xúc tiến thương mại, đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc:Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Trưởng ban Kinh tế đối ngoại vàXúc tiến đầu tư, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như điều 4;
- Phó chánh VPUBND tỉnh (TH)
- Lưu: VT, TC, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường