ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Phổ cập

giáo dục Trung học cơ sở tỉnh Lào Cai

_______________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về việc thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

Xét đề nghị của Sở GD&ĐT Lào Cai, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở tại tờ trình số /T.Tr-GD&ĐT ngày / /2004, về việc đề nghị ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở tỉnh Lào Cai, gồm 5 chương, 12 điều (nội dung kèm theo).

Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở tỉnh Lào Cai, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng