ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 473/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ
KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CPngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướngdẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thaythế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toántrong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại công văn số 457/STC-HCSN ngày 04 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về kế toán trưởng, phụ trách kế toántrong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Điều 2.Quyết định thay thế Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnhquy định chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kếtoán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị sựnghiệp thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cácđơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;-
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- TT. HĐND;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các Phòng: TCHC, QTTV;
- Lưu: VT, HP, TN, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

QUY ĐỊNH

VỀ KẾTOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀNƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 củaUBND tỉnh)

Điều 1. Đốitượng áp dụng.

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do địa phương quản lýgồm:

a, UBND các cấp kể cả đơn vị kế toáncấp II, cấp III trực thuộc;

b, Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồngnhân dân;

c, Văn phòng UBND tỉnh;

d, Sở, ban, ngành thuộc tỉnh có đơn vịkế toán cấp II, cấp III trực thuộc được quy định bổ nhiệm kế toán trưởng;

e,Tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chứcxã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

f, Các Hội, Liên hiệp hội, các tổ chứckhác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động;

g, Đơn vị sự nghiệp công lập đượcngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí;

2. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sửdụng kinh phí nhà nước, gồm:

a, Đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đốithu chi;

b, Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

c, Hội, Liên hiệp hội tự cân đối thu,chi;

d, Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp tự thu, tự chi;

đ, Tổ chức khác không sử dụng kinhphí ngân sách nhà nước;

Điều 2.Chế độ kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kếtoán nhà nước.

1. Đối với các sở và tương đương.

Người được bổ nhiệm kế toán trưởng đượchưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị trựcthuộc sở và tương đương; các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện và tươngđương.

Người được bổ nhiệm kế toán trưởng đượchưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,15 so với mức lương cơ sở.

3. Đối với đơn vị kế toán ngân sáchvà tài chính xã, phường, thị trấn.

Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ởcác xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so vớimức lương cơ sở.

4. Người được bố trí phụ trách kếtoán do chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng ở các cơquan, đơn vị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được hưởng phụ cấp tráchnhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.

5. Người được bố trí phụ trách kếtoán do chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng ở các xã,phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều này được hưởng phụ cấp trách nhiệmcông việc là 0,05 so với mức lương cơ sở.

Điều 3.Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, giao phụ trách kế toán trong đơn vị kế toánthuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

1. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Thủtrưởng các sở, ban, ngành bổ nhiệm kế toán trưởng tại các sở, ban, ngành saukhi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính và Sở Nội vụ.

2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổnhiệm kế toán trưởng tại các đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương thuộc tỉnhsau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính và Sở Nội vụ.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành bổnhiệm kế toán trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc sau khi có ý kiến của SởTài chính và Sở Nội vụ.

4. Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm kếtoán trưởng hoặc bố trí phụ trách kế toán các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND cấphuyện, đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn sau khi có ýkiến thẩm định của Phòng Tài chính và Phòng Nội vụ cùng cấp.

5. Việc bố trí phụ trách kế toán tạicác sở, ban, ngành, tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, tại các đơn vị sựnghiệp công lập và tương đương thuộc tỉnh do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó quyếtđịnh.

Điều 4.Các quy định khác:

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kếtoán trưởng, bố trí phụ trách kế toán hoặc thuê người làm kế toán trưởng; hồsơ, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng; hồ sơ, thời hạn bố trí phụtrách kế toán; thuê và chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng;tổ chức thực hiện,... thực hiện theo quy định tại Thông tư số163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.

Điều 5.Phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán được chi trả cùng kỳ lương hàng thángvà không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Điều 6.Tổ chức thực hiện.

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh banhành danh mục các cơ quan, đơn vị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đểlàm cơ sở thực hiện.

- UBND cấp huyện xác định các đơn vịbổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trực thuộc, báo cáo Sở Tài chính tổnghợp.

- Giao Sở Nội vụ hướng dẫn các cơquan, đơn vị, địa phương tổ chức bổ nhiệm, bố trí, miễn nhiệm, thay thế, xếp phụcấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo quy định hiệnhành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khókhăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Liên Sở Tài chính -Sở Nội vụ để tổng hợp, nghiên cứu tham mưu giải quyết kịp thời./.