ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4730/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 25 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢNHẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệmvụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dânhuyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế vềkiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địabàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 27tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức ban hành Quy chế Ban hành Quychế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trênđịa bàn quận Thủ Đức;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận ThủĐức tại Tờ trình số 368/TTr-TP ngày 22 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 03 (ba) văn bản của Ủy bannhân dân quận Thủ Đức (theo Danh mục đính kèm), hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânquận, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy bannhân dân 12 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Nhân

DANH MỤC

VĂNBẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2014 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

1420/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBND Quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2004-2009

31/12/2009

Hết hiệu lực về thời gian

2

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức.

19/5/2014

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014

3

Quyết định

1594/2007/QĐ-UBND ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Thủ Đức giai đoạn 2007- 2008

29/01/2013

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Quyết định số 01/2013/QD-UBND ngày 22/01/2013 về bãi bỏ văn bản).

Tổng cộng:03 văn bản