ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc Ban hành Qui chế cai nghiện chất ma túy theo hình thức

tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Lào Cai

__________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ ban hành Qui chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995;

Căn cứ Nghị định số 34/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ qui định về trình tự, thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người nghiện chất ma túy đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Thông tư số 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/5/2002 của Liên bộ Lao dộng-TBXH và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với cơ sở chữa bệnh do ngành Lao động-TBXH quản lý;

Xét đề nghị của Lao động-TBXH tờ trình số 65/Tr-PCTNXH ngày 19/9/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Qui chế cai nghiện chất ma túy theo hình thức tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động-TBXH, Tài chính-Vật giá; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Nguyên