ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 474/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2191/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2011 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2984/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 1274-QĐ/TU ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 về việc ủy quyền giải quyết xuất nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thành phố.

2. Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước trong công tác kiều bào trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCHVõ Thành Thống