UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 475 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Bản quy định trật tự an toàn giao thông vận

tải đường sông trên 3,2 km sông đào Họ Lý”

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cử Nghị định 307/TT ngày 18/8/1959 Thủ Tướng Chính phủ (nay là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) về việc quy định những nguyên tắc cơ bản trong vận tải đường sông quyết định 1286 QĐ/GTTB ngày 17/7/1989 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về điều lệ bảo vệ đường thuỷ nội địa và chỉ thị 58CT/UB ngày 30/12/1989 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện Nghị định 203/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng,

Căn cứ tinh thần cuộc họp ngày 24/4/1990 của UBND thành phố với các ngành chức năng, các Đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã ven sông,có đại diện Vụ Quản Lý giao thông, Vụ Pháp chế Bộ Giao thông vận tải,Cục cảnh sát giao thông trật tự Bộ Nội vụ, Liên hiệp các Xí nghiệp quản lý giao thông đường thủy đã thống nhất biện pháp giải tỏa hành lang khu vực 3,2 km sông đào Hạ Lý,

Để tăng cường công tác trật tự an toàn giao thông đường thủy nhằm từng bước góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội bảo vệ tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành bản “quy định trật tự an toàn giao thông vạn tải đường sông trên 3,2 km sông đào Hạ Lý”.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực thi hành trong phạm vi quận, huyện, thị xã, phường, xã ven 3,2 km sông đào Hạ Lý, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công An, Giám đốc Công An, Giám đốc Sở GTVT, Xây dựng, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã các, các phường, xã ven sông đào Hạ Lý, xí nghiệp quản lý giao thông đường thủy 3 Giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm Hợp tác xã ở ven sông đào Hạ Lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Dư