ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4750/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TÁI CƠ CẤU NGÀNH LÂMNGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1565/QĐ-BNN-TCLNNGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệptheo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18 tháng6 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Chương trìnhhành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giátrị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ -TTg ngày 10tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệtĐề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-BNN-TCLN ngày 01tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trìnhhành động thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án Tái cơ cấungành Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại Công văn số 2189/SNN-LN ngày 08 tháng 9 năm 2015 về ban hành Kế hoạchcủa Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Lâmnghiệp” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án“Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyếtđịnh số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân Thành phố; Thủ trưởng các Sở,ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- VPUB: các PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN/T.Lợi) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TÁI CƠ CẤU NGÀNH LÂM NGHIỆP” TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Chủtịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấungành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hànhChương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướngnâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ -TTgngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phêduyệt Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-BNN-TCLN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chươngtrình hành động thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án Táicơ cấu ngành Lâm nghiệp;

Ủy ban nhân dân Thành phố banhành Kế ho ạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn với các nội dung sau:

I. MỤCTIÊU

1. Triển khai thực hiệnhiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, góp phần thực hiện Đề án tổng thểtái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng caochất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệptheo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

2. Cụ thể hoá các nhiệmvụ, giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thựctiễn tại địa phương. Phân công nhiệm vụ, phối hợp giữa các cấp, các ngành triểnkhai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố.

II. NHIỆMVỤ CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền,phổ biến và quán triệt chủ trương, nội dung Đề án đến tất cả các Sở ngành liênquan, cơ quan đơn vị và các địa phương.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnĐề án và Kế hoạch của UBND Thành phố đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và cánbộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạchchi tiết nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

Hình thức và nội dung tuyên truyềnphải phù hợp với thực tiễn địa phương và thu hút, khuyến khích sự tham gia củamọi chủ thể trong xã hội về những lợi ích được thụ hưởng.

2. Nâng cao chất lượngquy hoạch và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với quy hoạch.

- Tăng cường công tác quản lýkiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quyhoạch bảo vệ và phát triển rừng, cây xanh đô thị; đảm bảo có sự đồng bộ giữaquy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch tổng thể phát triển kinh - xã hội củaThành phố; phổ biến công khai, minh bạch và rộng rãi nội dung các loại quy hoạch.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sungĐề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh Thành phố Hồ ChíMinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011); trong đó bổ sung nội dung tái cơ cấu ngành và điềuchỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất rừng và cây xanh Thành phố; tiếp tục xâydựng và tổ chức kế hoạch, dự án nhằm thực hiện các chương trình quan trọng.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạchthực hiện Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BanChấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăngcường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (theo Quyết định số 2838/QĐ -UBNDngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

3. Nâng cao hiệu quả quảnlý đầu tư công và khuyến khích thu hút đầu tư tư nhân.

Tiếp tục rà soát, phân loại cácdự án đầu tư, điều chỉnh phương thức và nguồn đầu tư của các dự án đầu tư tronglĩnh vực lâm nghiệp, cây xanh đô thị theo các văn bản pháp luật có liên quannhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đầu tư công. Các cơ quan, đơn vị quảnlý nhà nước về đầu tư, các chủ đầu tư nâng cao tính minh bạch và trách nhiệmgiải trình trong công tác quản lý, sử dụng đầu tư công từ ngân sách nhà nước vàcác nguồn hợp tác phát triển; đánh giá mức độ đóng góp của các dự án đầu tư vàothực hiện tái cơ cấu ngành.

- Tiếp tục nghiên cứu, bổ sungcơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư để thu hút các nguồn lực xã hội vào lĩnhvực lâm nghiệp nhằm tạo động lực cho quá trình tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đượctriển khai hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Đẩy mạnh phân cấp, giao quyềntự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý chi tiêu công cho các đơn vị, chínhquyền địa phương.

- Về khoa học, công nghệ, đàotạo, phát triển thị trường và khuyến lâm: tăng đầu tư và đổi mới công tác quảnlý khoa học công nghệ lâm sinh; tiếp tục ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu áp dụngcông nghệ mới trong sản xuất lâm nghiệp, chọn tạo các loài, giống c ây rừngchất lượng tốt và phù hợp với hệ sinh thái đô thị; hỗ trợ tiếp thị, quảng bá,phát triển thị trường và chuyển giao công nghệ về sản xuất, sử dụng sản phẩm gỗvà lâm sản ngoài gỗ; các hoạt động tuyên truyền, đào tạo khuyến lâm, chuyển giaotiến bộ kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất cho người lao động; ưu tiên đầu tưcác dự án khuyến lâm phát triển các sản phẩm chủ lực phục vụ tái cơ cấu.

- Phân bổ đầu tư công của ngànhthực hiện theo quy định tại Khoản 4, Mục II của Chương trình hành động của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngànhnông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Cụthể đối với lĩnh vực lâm nghiệp:Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống nghiêncứu và cung ứng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; tăng cường năng lực cholực lượng kiểm lâm, năng lực dự báo và phóng cháy chữa cháy rừng; đầu tư pháttriển m ô hình quản lý lâm nghiệp cộng đồng và phát triển dịch vụ m ôi trườngrừng.

Ưu tiên đầu tư công cho các Chươngtrình, đề án đang thực hiện :

+ Đề án trồng rừng và cây xanhthành phố giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020 (theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012), trong đó cần tập trung điều chỉnhbổ sung kế hoạch cụ thể công tác trồng, chăm sóc rừng-cây xanh giai đoạn2016-2020.

+ Chương trình quản lý bảo vệ,phòng cháy và chữa cháy rừng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 (theoQuyết định số 509/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012), đồng thời chuẩn bịxây dựng chương trình giai đoạn tiếp theo 2016 - 2020 định hướng 2025.

+ Công tác điều tra, kiểm kêtài nguyên rừng trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15 tháng4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Dự án tổng điều tra, kiểm kêrừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016”.

+ Các đề án, công trình cải tạo,chỉnh trang và phát triển mới công viên, cây xanh đường phố.

4. Cải cách thể chế

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hànhchính, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý nhà nước chuyên ngành lâmnghiệp đảm bảo thông suốt, chủ động và hiệu quả; triệt để đơn giản hóa thủ tụchành chính, tạo điều kiện cho các cơ sở, địa phương giải quyết nhanh các yêucầu, đáp ứng có hiệu quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

- Nâng cao năng lực cho kinhtế hợp tác: tạo cơ hội cho khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và các nhóm kinhtế tự nguyện tham gia cung cấp dịch vụ công.

- Phát triển hình thức đầu tưcó sự tham gia giữa nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực lâm nghiệp (PPP, PC), cáchình thức liên kết giữa nông dân với các thành phần kinh tế khác, liên kết vớicác tỉnh, thành phố trong cả nước về đầu tư sản xuất lâm nghiệp, cây xanh đôthị.

5. Nâng cao năng lực quảnlý bảo vệ và phát triển rừng của các cấp và các chủ rừng.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệmcủa cộng đồng nhân dân địa phương trong quản lý bảo vệ-phát triển rừng, câyxanh đô thị. Hỗ trợ địa phương và các chủ rừng sử dụng hiệu quả các nguồn thutừ rừng và các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thông qua các chương trình, dự án.

- Tăng cường sự tham gia củacác hội ngành, đoàn thể nhất là nhân dân địa phương trong các chương trình pháttriển rừng và hệ thống cây xanh đô thị;

6. Rà soát, sửa đổi, bổsung các văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách.

- Tiếp tục triển khai có hiệuquả các cơ chế, chính sách liên quan đến khuyến khích, thu hút đầu tư tronglĩnh vực lâm nghiệp nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội phục vụ tái cơ cấungành.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi bổsung hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trong đó đặc biệt các cơ chế, chính sáchđặc thù nhằm khuyến khích, thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực Lâmnghiệp, tạo động lực cho quá trình tái cơ cấu ngành lâm nghiệp được triển khaihiệu quả.

III. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Rà soát, kiện toànBan chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện kế hoạch Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp trêncơ sở các ban chỉ đạo thực hiện những chương trình, đề án quản lý bảo vệ và pháttriển rừng, cây xanh hiện hữu; thủ trưởng các đơn vị thành viên có nhiệm vụ chỉđạo triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch.

2. Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

Là cơ quan thường trực của BanChỉ đạo, có trác h nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, Ủy ban nhân dâncác quận, huyện và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộcSở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết triển khaithực hiện trong từng lĩnh vực.

3. Các Sở ngành cóliên quan.

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn được phân công phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triểnkhai thực hiện kế hoạch này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng,triển khai kế ho ạch chi tiết của đơn vị, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả,phù hợp với tình hình thực tế. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

4. Ủy ban nhân dân cácquận, huyện.

- Xây dựng kế hoạch chi tiếtvà tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp theo hướngnâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững phù hợp với điều kiện thực tế tạiđịa bàn quản lý.

- Báo cáo kịp thời những khókhăn, vướng mắc trong quá trình triển khai với các Sở, ngành có liên quan, Ủy bannhân dân Thành phố để có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để các quận, huyệnthực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

5. Định kỳ hàng năm, cácSở ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụtái cơ cấu ngành Lâm nghiệp về Ban chỉ đạo Thành phố (qua Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn) tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Trong quá trình tổchức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch. Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động gửi ýkiến về Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giảiquyết kịp thời./.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNHLÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Nhiệm vụ

Thời gian triển khai

Ghi chú

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Nghiên cứu, xây dựng, triển khai đề án đổi mới cơ chế và tổ chức quản lý rừng, hệ thống cây xanh đô thị giai đoạn 2015 – 2020.

2015

Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đề án trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến năm 2025.

2016-2025

Chương trình quản lý bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Xây dựng, triển khai Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm, năng lực phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2016 – 2020.

2016-2020

Chương trình khuyến lâm theo Quyết định 1258/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Chương trình khuyến nông trung ương trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020.

2016-2020

Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển giống cây lâm nghiệp và cây xanh thành phố.

2016-2020

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Rà soát các chương trình, dự án đầu tư và kế hoạch đầu tư trung hạn; điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư; xây dựng kế hoạch và phân bố dự toán ngân sách cho hoạt động thực hiện Đề án.

2015-2017

3

Sở Khoa học và Công nghệ

Nghiên cứu các chính sách thúc đẩy công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ; các giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động khoa học, công nghệ của ngành lâm nghiệp.

2015-2020

Chương trình phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý rừng và hệ thống cây xanh đô thị.

2015-2020

4

Sở Công Thương

Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến, kinh doanh lâm sản.

2015-2020

5

Sở Giao thông vận tải

Chương trình bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang và phát triển mới hệ thống công viên, cây xanh đường phố.

2015-2020

6

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

2014-2020

7

Sở Du lịch

Chương trình quảng bá, phát triển du lịch gắn với phát triển nền kinh tế sinh thái, việc xây dựng thương hiệu, dán nhãn chất lượng sản phẩm xanh - sạch có xuất xứ từ các khu rừng phòng hộ, đặc dụng.

2015-2020

8

Các quận, huyện-ngành khác-đoàn thể xã hội

Tham gia phối hợp thực hiện những nội dung chương trình, đề án có liên quan đến ngành, đoàn thể và địa phương của mình.

2014-2020

ỦYBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ