ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4759/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT NHIỆM VỤQUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, QUẬN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CPngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lýquy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXDngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạchđô thị;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 củay bannhân dân Thành phố về lập, thm định và phê duyệtquy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửađi một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc lập, thm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 6790/QĐ-UB-QLĐT ngày 18 tháng 12 năm 1998 của Ủyban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Quận 1;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch -Kiến trúc tại Tờ trình số 3016/TTr-SQHKT ngày 27tháng 8 năm 2015 về trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000Khu dân cư phường Tân Định, Quận 1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệtnhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Định, Quận 1,với các nội dung chính như sau:

1. Vịtrí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:

- Vị trí khu vực quy hoạch: thuộcphường Tân Định, Quận 1.

- Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:

+ Phía Bắc và Tây Bắc giáp: Rạch ThịNghè.

+ Phía Tây Nam giáp: Quận 3 với ranhlà đường Hai Bà Trưng.

+ Phía Đông giáp: phường Đakao vớiranh là đường Đinh Tiên Hoàng.

+ Phía Đông Nam giáp: phường Đakaovới ranh là đường Võ Thị Sáu.

- Tổng diện tích khu vực quy hoạch:61,02ha.

- Tính chất của khu vực quy hoạch:khu dân cư hiện hữu, có bổ sung một số khu vực cải tạo, chỉnh trang với chứcnăng hỗn hp nhằm đảm bảo bố trí đầy đủ về hạ tầng kỹthuật, hạ tầng xã hội phù hợp.

2. Cơ quan tổ chức lậpnhiệm vụ quy hoạch: Ủy ban nhân dân Quận 1 (Chủ đầutư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 1).

3. Đơn vị tư vấn lập nhiệmvụ quy hoạch: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựngSài Thành

4. Danhmục hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch:

- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch phânkhu;

- Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạchtrích từ quy hoạch chung Quận 1;

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạmvi khu vực lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

5. Dựbáo quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội,hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quy hoạch:

5.1. Dự báo quy mô dân số: 32.000 - 35.000 người (dân số hiện trạng khoảng 25.926 người - theo tàiliệu khảo sát năm 2012).

5.2. Các chỉ tiêu dự kiếnvề sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quy hoạch:

STT

Loi chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

A

Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu quy hoạch

m2/người

17,43-19,07

B

Chỉ tiêu đất các đơn vị ở

m2/người

Từ: 15,0 Đến: 17,0

Chỉ tiêu đất đơn vị trung bình toàn khu quy hoạch

m2/người

C

Các chỉ tiêu sử dụng đất trong đơn vị ở

- Đất các nhóm nhà ở

m2/người

T: 8,0
Đến: 9,0

- Đất công trình giáo dục cấp đơn vị ở (trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở)

m2/người

0,5 - 0,7 (nghiên cứu thêm để đáp ứng chỉ tiêu)

- Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi, sân bãi TDTT)

m2/người

³ 0,5

- Đất công trình dịch vụ đô thị khác cấp đơn vị ở.

Trong đó:

+ Trạm y tế.

+ Chợ.

+ Trung tâm TDTT (luyện tập).

+ Điểm sinh hoạt văn hóa (nếu có).

+ Trung tâm hành chính cấp phường (nếu có)

+ Trung tâm dịch vụ khác....(nếu có).

m2/người

m2/người

m2

m2/người

hoc ha/công trình

m2

m2

m2

(sẽ nghiên cứu, đề xuất cụ thể trong giai đoạn lập bước đồ án)

- Đất đường giao thông cấp phân khu vực

km/km2

13,3 - 10

D

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị

Đất giao thông tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh

%

³ 13

Tiêu chuẩn cấp nước

Lít/người/ngày

180

Tiêu chuẩn thoát nước

Lít/người/ngày

180

Tiêu chuẩn cấp điện

kwh/người/năm

2000 - 2500

Tiêu chuẩn rác thải, chất thải

kg/ngưi/ngày

1,0 - 1,3

6. Các yêu cu và nguyên tc cơ bản vphân khu chức năng, kiến trúc, kết ni hạ tng trongkhu vực quy hoạch:

- Trên cơ sở định hướng phát triểnkhông gian và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạtầng xã hội tại từng khu vực theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Quận 1 và đồán điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đã được phê duyệt và các quy chuẩn xâydựng Việt Nam, các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị hiện hành đxác định các khu chức năng, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thịphù hợp tại từng khu chức năng, từng ô đường.

- Nội dung nghiên cứu của đồ án cầnđáp ứng yêu cầu theo định hướng các quy hoạch phát trinngành, lĩnh vực; mạng lưới giao thông được tổ chức và kết nối theo tầng bậc,được cập nhật và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xâydựng, các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong phạm vi khu vực quy hoạch;kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các đồ án quy hoạch chitiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu) tiếp giáp khu vực quy hoạch, phù hp với đồ án điều chỉnh quy hoạchchung Quận 1 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đã được phê duyệt.

- Xác định ranh các đơn vị ở phù hợp,trong đó có trung tâm cấp đơn vị ở và các nhóm ở theo từng loại hình nhà ở(thấp tầng, cao tầng); các đơn vị ở cần được nghiên cứu xác định với quy mô dânsố và cơ cấu sử dụng đất phù hp(đường giao thông chính đô thị không chia cắt đơn vị ở); các công trình dịch vụcông cộng, khu công viên cây xanh, sân chơi – thdục thểthao, v.v... đảm bảo bán kính phục vụ cho các nhóm nhà ở và các đơn vị ở phù hp với QCVN 01: 2008/BXD .

- Nội dung nghiên cứu quy hoạch cảitạo chỉnh trang tại các khu dân cư hiện hữu n định, cảitạo chỉnh trang theo hướng tránh gây xáo trộn lớn đến cuộc sống của cộng đồngdân cư. Tại các khu vực tái thiết đô thị (khu dân cư hiện hữu cần phá bỏ đxây dựng mới) cần ưu tiên btrí tái định cưtại chỗ, bên cạnh việc cần có chính sách hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặtbằng phù hợp, khuyến khích người dân hợp tác đầu tư vào những dự án đầu tư xâydựng nhóm nhà ở tập trung nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sử dụng đất và thayđi dần bộ mặt đô thị theo hướng chuyn đi mô hình ở từ thấp tầng thành cao tầng, giảmmật độ xây dựng, nâng tầng cao, tạo quỹ đất cho các công trình phúc lợi côngcộng và cây xanh, cải thiện, nâng cao điều kiện - môi trường sống cho cộng đồngdân cư. Khu vực tiếp giáp rạch Thị Nghè, cần phát huy ưu thế địa hình sông nước,tạo không gian mở hài hòa với cảnh quan chung tại khu vực; các công trình caotầng được bố trí lùi dần phía sau theo nguyên tắc cao dần về phía bên trong sovới sông, kênh, rạch.

- Công viên cây xanh: tận dụng diệntích công viên cây xanh hiện có dọc đường Hoàng Sa kết hpkhai thác cảnh quan dọc rạch ThNghè, tổ chức mảng xanhkết hp mặt nước tạo không gian thông thoáng, vi khí hậutốt, thuận lợi cho người dân tiếp cận sử dụng; đảm bảo được diện tích cây xanhtập trung tối thiu cho khu vực quy hoạch được cân đối từcác dự án.

7. Yêucầu đánh giá môi trường chiến lược:

- Đánh giá hiện trạng môi trường vềđiều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên; chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn; cácvấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên;

- Phân tích, dự báo những tác độngtích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; và lồng ghép trong quy hoạch cácgiải pháp nhằm thích nghi, giảm thiu tác động do biến đi khí hậu, không gây ngập úng trong khu vực quy hoạch. Đxuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải phápquy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch;

- Đra các giảipháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên;không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị;

- Lập kế hoạch giám sát môi trường vềkỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

8. Hồsơ sản phẩm của đồ án, tiến độ và tổ chức thực hiện:

8.1. Danhmục, hồ sơ sản phẩm của đồ án (17 bộ):

- Thuyết minh tổng hợp;

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất,tỷ lệ 1/10.000;

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnhquan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000;

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạtầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000, bao gồm:

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống giaothông;

+ Bản đồ hiện trạng cao độ nền vàthoát nước mặt;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điệnchiếu sáng;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thoátnước thải và xử lý chất thải rắn;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thôngtin liên lạc;

+ Bản đồ hiện trạng môi trường.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sửdụng đất, tỷ lệ 1/2.000 (có thể hiện sơ đồ thu nhỏ xác định ranh các đơn vị ởtrên bản vẽ này);

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúccảnh quan, tỷ lệ 1/2.000;

- Bản đồ quy hoạch giao thông;

- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giớixây dựng (tùy theo nội dung và quy mô đồ án, có thgộp chung với bản đquy hoạch giao thông);

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạtầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000, bao gồm:

+ Bản đồ quy hoạch cao độ nền vàthoát nước mặt đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếusáng đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải vàxử lý chất thải rắn đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tinliên lạc;

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đườngống kỹ thuật;

- Bản đồ đánh giá môi trường chiếnlược;

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ ánquy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000;

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ ánquy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự thảo Quy địnhquản lý theo đồ án quy hoạch phân khu.

8.2. Tiếnđộ và tổ chức thực hiện:

a) Tiếnđộ thực hiện:

- Thời gian lập,trình thẩm định đồ án: chậm nhất 15 tháng 11 năm 2015.

- Thời gian phê duyệt đồ án: chậmnhất tháng 12 năm 2015.

b) Tổchức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ủyban nhân dân Quận 1 (chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 1).

- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấnĐầu tư và Xây dựng Sài Thành.

- Cơ quan thẩm định : Sở Quy hoạch -Kiến trúc.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dânThành phố.

9. Cácđiểm lưu ý khi nghiên cu, lập đồ án quy hoạch phânkhu:

- Về kiến trúc cảnh quan - thiết kếđô thị khu vực: nội dung nghiên cứu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quancần giữ gìn tính chất đặc thù, phát huy được bản sắc, đồng thời xác định cáckhu vực dọc rạch Thị Nghè, khu vực có kiến trúc cảnh quan đặc thù (khu biệtthự, nhà liên kế có khoảng lùi, ...) để có kế hoạch lập quy hoạch chi tiết tỷlệ 1/500, thiết kế đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị khu vực cụ th(Quy chế cấp 2) theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian,kiến trúc cảnh quan đô thị và Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22 tháng 10 năm2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị,làm cơ sở quản lý xây dựng và phát trin đô thị theo quyhoạch.

- Tại các khu dân cư hiện hữu, cầnxác định rõ các khu vực, phạm vi được áp dụng Quyết định s 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thànhphố ban hành quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu tạiThành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009củaỦy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy bannhân dân Thành phố (các Quyết định này được xem như là tiêu chuẩn thiết kế ápdụng tại Thành phố); trên cơ sở chức năng sử dụng đất hiện trạng và định hướngtổ chức phát triển không gian kiến trúc tại từng khu vực để áp dụng các Quyếtđịnh nêu trên trong nộidung nghiên cứu lập đán quy hoạch, không áp dụng tràn lan trong phạm vi quy hoạch. Tại cáckhu đất có chức năng sử dụng hỗn hợp cần xác định cơ cấu, tỷ lệ các chức năngsử dụng đất (ưu tiên dành quỹ đất để bố trí công trình công cộng, cây xanh),quy mô dân số để cân đối, xác định các chỉ tiêu sử dụng đất về hạ tầng kỹthuật, hạ tầng xã hội cho phù hợp trong phạm vi quy hoạch.

- Về bố trí các công trình hạ tầng kỹthuật: trong phạm vi đồ án cần nghiên cứu bố trí các công trình đầu mối hạ tầngkỹ thuật, đảm bảo phục vụ cho khu vực quy hoạch và cp đôthị, phù hợp với định hướng quy hoạch chung Quận 1.

- Quy hoạch hệ thống đường giao thôngphù hp với tính chất là một khu đô thị hiện hữu cải tạo,chỉnh trang và xây dựng mới, kết nối đồng bộ theo tầng bậc, đng thời cải tạo mở rộng các tuyến đường hiện hữu cho phù hợp mạng lướigiao thông theo quy hoạch chung Quận 1 và tỷ lệ giao thông theo quy chun xây dựng, song song với việc nâng cấp hệ thống các công trình hạ tầngkỹ thuật hiện hữu.

- Căn cứ vào định hướng phân khu chứcnăng và phát triển không gian, cảnh quan kiến trúc, đảm bảo đồng bộ về hạ tầngkỹ thuật, hạ tầng xã hội, cần xác định các khu vực, quỹ đất phù hợp để xây dựngnhà ở tái định cư, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, trong phạmvi quy hoạch đđáp ứng nhu cầu theo chương trình pháttriển nhà ở tái định cư, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội,nhà ở công vụ trên địa bàn Thành phố.

- Tại các khu vực ven kênh quy hoạch,cần lưu ý tuân thủ về chỉ giới hành lang sông, kênh, rạchđã được quy định tại Quyết định số 150/2004/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2004của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành langsông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc san lấp kênh, mương,rạch trong khu vực quy hoạch cần có ý kiến thỏa thuận của các cơ quan có thẩmquyền đã được quy định tại Quyết định số 319/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý việc san lấp vàxây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng thuộc địa bànThành phố Hồ chí Minh.

- Cần lưu ý tiếp thu, ghi nhận vàgiải trình các ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quyhoạch (theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở) để có giải phápquy hoạch phù hợp, khả thi.

- Căn cứ các Nghị quyết của Đại hộiĐảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương và trên cơ sở địnhhướng phát triển đô thị theo từng giai đoạn, các chương trình, công trình trọngđim của Thành phố, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, quyhoạch - kế hoạch phát trin kinh tế xã hội, quy hoạch pháttriển ngành - lĩnh vực; cần xác định các phân kỳ thực hiện, có dự kiến các dựán ưu tiên đầu tư trong phạm vi quy hoạch đlàm cơ sở tchức thực hiện quy hoạch. Đây cũng là cơ sở đcác tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư thực hiện việc giámsát trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Nội dung hồ sơ, hình thức, quy cáchthể hiện bản vẽ đồ án cần thực hiện theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXDngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệthống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng và Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từngloại quy hoạch đô thị. Tầng cao công trình cần được xác định theo QCVN03: 2012/BXD .

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tưvà các đơn vị có liên quan

- Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Ủy ban nhândân Quận 1 và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dungnghiên cứu, các số liệu đánh giá hiện trạng tính toán chỉ tiêu kinh tế kỹ thuậtthể hiện trong thuyết minh và trong hồ sơ, bản vẽ trình duyệt nhiệm vụ quyhoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Định, Quận 1.

- Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch phânkhu tỷ lệ 1/2000 này được phê duyệt, Ủy ban nhân dân Quận 1 cần tổ chức lập,trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trong thờihạn theo quy định để làm cơ sở quản lý xây dựng đô thị, phát triển đô thị theoquy hoạch.

Điều 3. Quyếtđịnh này có đính kèm các bản vẽ, thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ1/2000 Khu dân cư phường Tân Đnh, Quận 1 được nêu tạikhoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giámđốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc SởThông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việntrưởng Viện Nghiên cứu phát trin Thành phố, Thủ trưởngcác Sở - Ban - Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, Chủ tịch y ban nhân dân phường Tân Định Quận 1 và các đơn vị, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND TP;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
VPUB: các PVP;
-
Các phòng Chuyên viên;
-
Lưu: VT, (ĐTMT/MTu) D.25

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín