THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 476-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

[1]VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONGNGHỊ ĐỊNH SỐ 203-CP NGÀY 19/11/1962 VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN [2][1]

THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 172-CP ngày 01/11/1973 phần quy địnhnhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế;
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 173-PC ngày 18/01/1978,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thay vào điều 4 của Nghịđịnh số 203-CP ngày 19/11/1962 đoạn nói về những cảng mở để giao dịch với nướcngoài như sau:

Sau khi đã thảo luận nhất trí với Bộ Quốcphòng và Bộ Nội vụ trình Thường vụ Hội đồng Chính phủ phê duyệt, những cảng mởra để giao dịch với nước ngoài sẽ do ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải côngbố.

Điều 2. Thay vào điều 20 cũng trongNghị định trên đoạn "những phương tiện đi biển bị nạn có thiết bị thôngtin vô tuyến điện thì phải báo tin ngay cho cảng Hải Phòng" như sau:

Nếu phương tiện đi biển bị nạn có thiết bịthông tin vô tuyến điện thì báo tin ngay cho cảng gần nhất mà Bộ Giao thông vậntải đã công bố cho tàu nước ngoài được ra vào.

Điều 3. Các ông Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố có cảng cho tàu nước ngoài được ra vào chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

[1][1]In trong Công báo 1962; số 45; trang 620.