ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4760/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀDUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000 (ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCHCHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2.000) KHU DÂN CƯ PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thịngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từngloại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hànhQCVN: 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ xây dựng về ban hành hệ thống kýhiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việcban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việclập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ ChíMinh;

Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửađổi một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủyban nhân dân Thành phố về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địabàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 6790/QĐ-UB-QLĐT ngày 18 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phêduyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Quận 1;

Xét đề nghị của Sở Quyhoạch-Kiến trúc tại Tờ trình số 3018/TTr-SQHKT ngày 27 tháng 8 năm 2015 về phêduyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 (điều chỉnh tổng thể quy hoạchchi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000) khu dân cư Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Nhiệm vụ quyhoạch phân khu (điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000)Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới,diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:

- Vị trí khu vựcquy hoạch: thuộc Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Giới hạn khu vực quy hoạch nhưsau:

+ Phía Tây Bắc: giáp Quận 3 với ranhlà Đường Nguyễn Thị Minh Khai;

+ Phía Tây Nam: giáp Quận 5 với ranh là Đường Nguyễn Văn Cừ;

+ Phía Đông Bắc: giáp phường PhạmNgũ Lão với ranh là Đường Cống Quỳnh;

+ Phía Đông Nam: giáp phường Cầu Kho và phường Cô Giang với ranh là đường Trần Hưng Đạo;

+ Được giới hạn bởi các trục đường:Cống Quỳnh, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thị Minh Khai.

- Quy mô diện tích toàn khu: 73,63ha.

- Tính chất của khu vực quy hoạch:khu dân cư hiện hữu.

2. Cơ quan tổchức lập nhiệm vụ quy hoạch:

Ủy ban nhân dân Quận 1 (chủ đầu tư:Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 1).

3. Đơn vị tưvấn lập nhiệm vụ quy hoạch:

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xâydựng Sài Thành.

4. Danh mục hồsơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch:

- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạchphân khu;

- Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạchtrích từ quy hoạch chung Quận 1;

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạmvi khu vực lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.

5. Dự báo quy mô dân số, các chỉtiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quyhoạch:

5.1. Dự báo quy mô dân số:khoảng 35.000 - 38.000 người (dân số hiện trạng: 27.142 người, theo tài liệukhảo sát năm 2012).

Lưu ý: trong giai đoạn lập đồ án, Ủyban nhân dân Quận 1 và đơn vị tư vấn cần cân đối lại quy mô dân số phù hợp vớiquy hoạch chung và quy mô, chức năng, các yêu cầu cho các dự án phát triển saunày.

5.2. Các chỉ tiêu dự kiến về sửdụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quy hoạch:

Loại chỉ tiêu

Đơn vị tính

Theo đề xuất trong nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2.000

A

Diện tích khu vực quy hoạch

ha

73,63

B

Dân số dự kiến

người

35.000 - 38.000

C

Đất đơn vị ở

12-13

Đất nhóm nhà ở

m2/người

6,0-7,0

Đất công trình dịch vụ đô thị

m2/người

2,4-2,7

- Đất công trình giáo dục cấp đơn vị ở

m2/người

0,6-0,7
(cần nghiên cứu thêm để đáp ứng chỉ tiêu)

Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi, sân bãi TDTT)

m2/người

³ 0,5
(cần nghiên cứu thêm để đáp ứng chỉ tiêu)

- Đất công trình dịch vụ đô thị khác cấp đơn vị ở.

m2/người

1,0-1,2

(cần nghiên cứu, đề xuất cụ thể trong giai đoạn lập bước đồ án)

Trong đó:

+ Trạm y tế.

m2/người

+ Chợ.

m2

+ Trung tâm TDTT (luyện tập).

m2/người
hoặc ha/công trình

+ Điểm sinh hoạt văn hóa (nếu có)

m2

+ Trung tâm hành chính cấp phường (nếu có)

m2

+ Trung tâm dịch vụ khác: hỗn hợp, văn phòng.

m2

Đất giao thông cấp phân khu vực

km/km2

13,3-10

D

Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

Đất giao thông tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường Khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh

%

³ 13

Tiêu chuẩn cấp nước

lít/người/ngày

180

Tiêu chuẩn thoát nước

lít/người/ngày

180

Tiêu chuẩn cấp điện

Kwh/người/năm

2.000-2.500

Tiêu chuẩn rác thải

kg/người/ngày

1,0-1,3

Lưu ý: đất cây xanh và các côngtrình dịch vụ đô thị còn thiếu so với QCXD VN. Với đặc điểm khu dân cư hiệnhữu, việc bổ sung diện tích cây xanh, công trình dịch vụ đô thị cần được cơ cấubố trí vào các dự án xây dựng mới. Nội dung này cần được nêu trong Quy địnhthực hiện theo đồ án quy hoạch được duyệt.

6. Các yêu cầuvà nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng, kiến trúc, kết nối hạ tầng trongkhu vực quy hoạch:

a) Đối với yêu cầu và nguyên tắc cơbản về tổ chức không gian:

- Về chỉ tiêu khống chế khoảng lùi:ngoài việc đảm bảo QCXD VN, khoảng lùi các công trình cần đảm bảo cho hoạt độngvăn minh trên đường phố (hạn chế các hoạt động chiếm dụng vỉa hè vào các mụcđích khác như đậu xe, mua bán trên vỉa hè,...), vỉa hè được che mưa nắng, đilại thuận tiện, có hoạt động giao tiếp thân thiện và đảm bảo an toàn cho kháchbộ hành.

- Về xác định các khu vực cảnh quanđô thị, khu trung tâm phường: Phường Nguyễn Cư Trinh có đặc điểm là khu dân cưhiện hữu, các khu vực cảnh quan đô thị có vị trí dọc các trục đường chính. Tuynhiên trong thời gian sắp tới việc chỉnh trang cải tạo khu Mã Lạng sẽ hìnhthành một khu đô thị phức hợp hiện đại, góp phần làm thay đổi cảnh quan khuvực. Do đó, ngoài việc xác định các khu vực cảnh quan dọc các trục đường chính,khu vực cảnh quan còn bao gồm khu Mã Lạng và các tuyến đường xung quanh khu MãLạng.

- Về xác định các khu vực khônggian mở, các công trình điểm nhấn: bao gồm khu Mã Lạng, khu vực giao lộ TrầnĐình Xu nối dài-Nguyễn Văn Cừ và các khu vực đất quân sự được chuyển mục đíchsử dụng.

b) Về phân khu chức năng:

Phân khu chức năng phường chủ yếudựa theo hiện trạng và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất các khu đất quân sựtrong khu vực. Do đó, các khu ở sẽ được bố trí ở phía lõi bên trong, khu thươngmại dịch vụ bố trí dọc theo các trục giao thông chính, các khu công cộng xâydựng phát triển dựa theo hiện trạng.

c) Về kiến trúc công trình:

- Cần chú trọng thiết kế khu vựctầng trệt, đảm bảo cho hoạt động trên đường phố, vỉa hè được che mưa nắng, đilại thuận tiện, có hoạt động giao tiếp;

- Lưu ý lựa chọn hướng bố cục hìnhkhối công trình để giảm sức nóng và giảm thiểu hơi nóng;

- Khuyến khích thực hiện giải phápcây xanh kết hợp công trình, cây xanh theo chiều đứng công trình;

- Khuyến khích thực hiện các yếu tốbền vững trong thiết kế xây dựng công trình: bao gồm chiến lược chủ động và thụđộng để giảm mức độ tiêu thụ năng lượng, sử dụng nguồn năng lượng thay thế, giatăng tái sử dụng nước, tận dụng vật liệu tự nhiên, vật liệu địa phương...

d) Kết nối hạ tầng kỹ thuật:

Cần đảm bảo phù hợp với quy hoạchchung Quận 1 và khu vực lân cận trong giai đoạn lập đồ án.

7. Yêu cầu vềđánh giá môi trường chiến lược:

- Đánh giá hiện trạng môi trường vềđiều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên; chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn; cácvấn đề xã hội, cảnh quan thiên nhiên;

- Dự báo những tác động tích cực vàtiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môitrường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưucho khu vực quy hoạch.

- Đề ra các giải pháp giảm thiểu,khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồnkhi triển khai thực hiện quy hoạch.

- Lập kế hoạch giám sát môi trườngvề kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

8. Hồ sơ sảnphẩm của đồ án, tiến độ và tổ chức thực hiện:

8.1. Danh mục,hồ sơ sản phẩm của đồ án (17 bộ):

- Thuyết minh tổng hợp;

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất,tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnhquan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000;

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạtầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000, bao gồm:

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống giaothông;

+ Bản đồ hiện trạng cao độ nền vàthoát nước mặt;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấpđiện chiếu sáng;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấpnước;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thoátnước thải và xử lý chất thải rắn;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thôngtin liên lạc;

+ Bản đồ hiện trạng môi trường.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sửdụng đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 (có thể hiện sơ đồ thu nhỏ xác định ranhcác đơn vị ở trên bản vẽ này);

- Sơ đồ tổ chức không gian kiếntrúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

- Bản đồ quy hoạch giao thông;

- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉgiới xây dựng (tùy theo nội dung và quy mô đồ án, có thể gộp chung với bản đồquy hoạch giao thông);

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạtầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000, bao gồm:

+ Bản đồ quy hoạch cao độ nền vàthoát nước mặt đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện vàchiếu sáng đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thảivà xử lý chất thải rắn đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thôngtin liên lạc;

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đườngống kỹ thuật;

- Bản đồ đánh giá môi trường chiếnlược;

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồán quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000;

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồán quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dựthảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

8.2. Tiến độ và tổ chức thựchiện:

a) Tiến độ thực hiện:

- Thời gian lập, trình thẩm định đồán: chậm nhất tháng 11 năm 2015.

- Thời gian phê duyệt đồ án: chậmnhất tháng 12 năm 2015.

b) Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ủyban nhân dân Quận 1 (chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận1);

- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tưvấn Đầu tư và Xây dựng Sài Thành;

- Cơ quan thẩm định: Sở Quy hoạch -Kiến trúc;

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhândân Thành phố.

9. Các điểm lưu ý khác khinghiên cứu, lập đồ án quy hoạch phân khu:

- Xác định các khu vực xây dựngcông trình ngầm: bổ sung vào Thuyết minh các khu vực xây dựng công trình ngầm(công trình công cộng ngầm, các công trình chung cư có xây dựng tầng hầm,...).Lưu ý việc xây dựng công trình ngầm thực hiện theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CPngày 07 tháng 4 năm 2010 của chính phủ về Quản lý không gian xây dựng côngtrình ngầm và quy định khác có liên quan.

- Về kiến trúc cảnh quan - thiết kếđô thị khu vực: nội dung nghiên cứu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quancần giữ gìn tính chất đặc thù, phát huy được bản sắc, khu vực quan trọng vềchính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử, khu vực bảo tồn, khu vực côngtrình có giá trị về di sản kiến trúc v.v... để có kế hoạch lập quy hoạch chitiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thịkhu vực cụ thể (Quy chế cấp 2) theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị vàThông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫnlập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, làm cơ sở quản lý xây dựng vàphát triển đô thị theo quy hoạch.

- Nội dung nghiên cứu quy hoạch cảitạo chỉnh trang tại các khu dân cư hiện hữu ổn định, cải tạo chỉnh trang theohướng tránh gây xáo trộn lớn đến cuộc sống của cộng đồng dân cư. Tại các khuvực tái thiết đô thị (khu dân cư hiện hữu cần phá bỏ để xây dựng mới) cần ưutiên bố trí tái định cư tại chỗ, bên cạnh việc cần có chính sách hỗ trợ, bồithường giải phóng mặt bằng phù hợp, khuyến khích người dân hợp tác đầu tư vàonhững dự án đầu tư xây dựng nhóm nhà ở tập trung nhằm khai thác hiệu quả tiềmnăng sử dụng đất và thay đổi dần bộ mặt đô thị theo hướng chuyển đổi mô hình ởtừ thấp tầng thành cao tầng, giảm mật độ xây dựng, nâng tầng cao, tạo quỹ đấtcho các công trình phúc lợi công cộng và cây xanh, cải thiện, nâng cao điềukiện - môi trường sống cho cộng đồng dân cư.

- Tại các khu dân cư hiện hữu, cầnxác định rõ các khu vực, phạm vi được áp dụng Quyết định số 135/2007/QĐ-UBNDngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định vềkiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu tại Thành phố Hồ Chí Minh vàQuyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dânThành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBNDngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố (các Quyết định nàyđược xem như là tiêu chuẩn thiết kế áp dụng tại Thành phố) hoặc các quy địnhđược đề xuất trong đồ án; trên cơ sở chức năng sử dụng đất hiện trạng và địnhhướng tổ chức phát triển không gian kiến trúc tại từng khu vực để áp dụng cácQuyết định nêu trên trong nội dung nghiên cứu lập đồ án quy hoạch, không ápdụng tràn lan trong phạm vi quy hoạch. Tại các khu đất có chức năng sử dụng hỗnhợp(nếu có) cần xác định cơ cấu, tỷ lệ các chức năng sử dụng đất (ưutiên dành quỹ đất để bố trí công trình công cộng, cây xanh), quy mô dân số (nếucó) để cân đối, xác định các chỉ tiêu sử dụng đất về hạ tầng kỹ thuật, hạtầng xã hội cho phù hợp trong phạm vi quy hoạch.

- Về bố trí các công trình hạ tầngkỹ thuật: trong phạm vi đồ án cần nghiên cứu bố trí các công trình đầu mối hạtầng kỹ thuật, đảm bảo phục vụ cho khu vực quy hoạch và cấp đô thị, phù hợp vớiđịnh hướng điều chỉnh quy hoạch chung Quận 1.

- Quy hoạch hệ thống đường giaothông phù hợp với tính chất là một khu đô thị hiện hữu cải tạo, chỉnh trang,kết nối đồng bộ theo tầng bậc, đồng thời cải tạo mở rộng các tuyến đường hiệnhữu cho phù hợp mạng lưới giao thông theo quy hoạch chung Quận 1 và tỷ lệ giaothông theo quy chuẩn xây dựng, song song với việc nâng cấp hệ thống các côngtrình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.

- Cần lưu ý có chính sách, chươngtrình dành quỹ đất thích hợp (đặc biệt là các quỹ đất công) để bố trí các côngtrình phúc lợi công cộng - hạ tầng xã hội, cây xanh trong trường hợp trưng dụngtừ đất an ninh quốc phòng; đồng thời lưu ý dành quỹ đất phù hợp để bố trí cáccông trình bến bãi đậu xe, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông, bến bãitrên địa bàn Thành phố: phương án bãi đỗ xe trên địa bàn phường.

- Căn cứ vào định hướng phân khuchức năng và phát triển không gian, cảnh quan kiến trúc, đảm bảo đồng bộ về hạtầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cần xác định các khu vực, quỹ đất phù hợp để xâydựng nhà ở tái định cư, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, trongphạm vi quy hoạch để đáp ứng nhu cầu theo chương trình phát triển nhà ở tái địnhcư, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ tập trung trên địa bànThành phố.

- Cần lưu ý tiếp thu, ghi nhận vàgiải trình các ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quyhoạch (theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở) để có giải phápquy hoạch phù hợp, khả thi.

- Căn cứ các Nghị quyết của Đại hộiĐảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương và trên cơ sở địnhhướng phát triển đô thị theo từng giai đoạn, các chương trình, công trình trọngđiểm của Thành phố, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch - kế hoạch pháttriển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành - lĩnh vực; cần xác định cácphân kỳ thực hiện, có dự kiến các dự án ưu tiên đầu tư trong phạm vi quy hoạchđể làm cơ sở tổ chức thực hiện quy hoạch. Đây cũng là cơ sở để các tổ chứcchính trị - xã hội, cộng đồng dân cư thực hiện việc giám sát trong quá trìnhquản lý, tổ chức thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trong đồ án đề nghịxác định các chương trình, công trình trọng điểm của Thành phố,

- Nội dung hồ sơ, hình thức, quycách thể hiện bản vẽ đồ án cần thực hiện theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày22 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệthống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng và Thông tư số10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từngloại quy hoạch đô thị. Tầng cao công trình cần được xác định theo QCVN03: 2012/BXD .

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầutư và các đơn vị có liên quan

- Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Ủy bannhân dân Quận 1, đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nộidung nghiên cứu, các số liệu đánh giá hiện trạng tính toán chỉ tiêu kinh tế kỹthuật thể hiện trong thuyết minh và trong hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch phânkhu tỷ lệ 1/2.000 phường Nguyễn Cư Trinh.

Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch phânkhu tỷ lệ 1/2.000 này được phê duyệt, Ủy ban nhân dân Quận 1 cần tổ chức lập,trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trong thờihạn theo quy định để làm cơ sở quản lý xây dựng đô thị, phát triển đô thị theoquy hoạch.

Điều 3. Quyết định này cóđính kèm các bản vẽ, thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 PhườngNguyễn Cư Trinh được nêu tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng ViệnNghiên cứu phát triển Thành phố, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan,Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn CưTrinh, Quận 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT/MTu) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín