ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4762/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀDUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ TÂN THỚI NHÌ, XÃ TÂNTHỚI NHÌ, HUYỆN HÓC MÔN (NỘI DUNG QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CPngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lýquy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTgngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quyhoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXDngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạchđô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành “Quy chuẩnkỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hànhQuy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 củay bannhân dân Thành phố về thm định, phê duyệt quyhoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBNDngày 25 tháng 12 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 củay ban nhân dân Thành phố về thm định, phêduyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3680/QĐ-UBNDngày 21 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án điềuchỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn;

Căn cứ Quyết định số 5074/QĐ-UBNDngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án quy hoạchphân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì, xã Tân Thới Nhì, huyệnHóc Môn (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông);

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch -Kiến trúc tại Tờ trình số 3131/TTr-SQHKT ngày 03 tháng 9 năm 2015 về trìnhduyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị Tân Thi Nhì, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹthuật),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dâncư đô thị Tân Thới Nhì, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (nội dung quy hoạch hạtầng kỹ thuật), với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới,diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:

- Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc xãTân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:

+ Phía Đông - Bắc: giáp Quốc lộ 22.

+ Phía Tây - Bắc: giáp kênh An Hạ.

+ Phía Đông - Nam: giáp kênh TrungƯơng - khu dân cư xã Tân Thới Nhì.

+ Phía Tây - Nam: giáp khu đất nôngnghiệp, xã Xuân Thới Sơn.

- Tng diện tíchkhu vực quy hoạch: 478,5 ha.

- Tính chất của khu vực quy hoạch:khu dân cư đô thị - dịch vụ thương mại.

2. Cơ quan tổ chức, chủ đầutư lập đồ án quy hoạch phân khu:

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn (chủđầu tư: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn).

3. Đơn vị tư vấn lập đồ án quyhoạch phân khu:

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ViệtKiến Trúc.

4. Hồ sơ, bản vẽ đồ án quy hoạchphân khu:

- Thuyết minh tổng hợp (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật).

- Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấpđiện, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấpnước, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoátnước mặt, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thoátnước thải và xử lý chất thải rắn, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống Thôngtin liên lạc, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ hiện trạng chất lượng môitrường, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếusáng đô thị, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị,tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ quy hoạch cao độ nền vàthoát nước mặt, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải vàxử lý chất thải rắn, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống Thông tinliên lạc, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ tổng hpđường dây đường ống, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiếnlược, tỷ lệ 1/2000.

5. Nội dung hạ tầng kỹ thuậtđô thị toàn khu vực quy hoạch:

5.1. Quy hoạch cao độ nền vàthoát nước mặt:

a) Quy hoạch cao độ nền:

- Cao độ xây dựng toàn khu vực Hxd ≥ 2,00m(hệ VN2000).

- Áp dụng giải pháp san đắp cục bộ vàhoàn thiện mặt phủ khi xây dựng công trình theo nguyên tắc bám sát cao độ nềnhiện hữu của khu vực.

- Cao độ thiết kế tại các điểm giaocắt đường được xác định đảm bảo điều kiện kỹ thuật tổ chức giao thông và thoátnước mặt cho khu đất, đồng thời phù hợp với khu vực xung quanh.

- Độ dốc nền thiết kế: khu công trìnhcông cộng, khu ở ≥ 0,4%; khu công viên cây xanh ≥ 0,3%.

- Hướng đổ dốc: theo hướng dốc địahình tự nhiên từ giữa các tiểu khu ra xung quanh.

b) Quy hoạch thoát nước mặt:

- Tổ chức tuyến cống chính theo địnhhướng quy hoạch chung, cống Ø800mm trên đường Vành đai 3,cống Ø2000mm trên đường A2.

- Nguồn thoát nước: tập trung theocác cống chính, đra các kênh mương gần nhất ở khu vựcxung quanh khu đất quy hoạch.

- Cống thoát nước mưa quy hoạch đặt ngầm,bố trí dọc theo vỉa hè các trục đường giao thông trong khu vực; kích thước cốngtính theo chu kỳ tràn cống T = 3 năm (cống cấp 2) và T = 2 năm (cống cấp 3, cấp4), kích thước cống thay đổi từ Ø600mm đến Ø2000mm.

- Nối cống theo nguyên tắc ngangđỉnh, độ sâu chôn cống tối thiểu 0,70m; độ dốc cống tối thiểu được lấy đảm bảokhả năng tự làm sạch cống i=1/D.

5.2. Quy hoạch cấp điện và chiếusáng đô thị:

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: 1800KWh/người.năm.

- Nguồn điện được cấp từ trạm110/15-22KV Hóc Môn, dài hạn sẽ bổ sung từ trạm 110/15-22KV Hóc Môn 3 xây dựngmới trong khu quy hoạch.

- Cải tạo các trạm biến áp 15/0,4KVhiện hữu, tháo gỡ các trạm ngoài trời, có công suất thấp, vị trí không phù hợpvới quy hoạch.

- Xây dựng mới các trạm biến áp 15-22/0,4KV,sử dụng máy biến áp 3 pha, dung lượng ≥ 250KVA, loại trạm phòng, trạm cột.

- Cải tạo mạng trung thế hiện hữu,giai đoạn đầu nâng cấp lên 22KV, dài hạn sẽ được thay thế bằng cáp ngầm.

- Xây dựng mới mạng trung và hạ thếcấp điện cho khu quy hoạch, sử dụng cáp đồng bọc cách điện XLPE, tiết diện dâyphù hợp, chôn ngầm trong đất.

- Hệ thống chiếu sáng dùng đèn cao ápsodium 150 ¸ 250W - 220V, có chóa và cần đèn đặt trên trụthép tráng kẽm.

Lứu ý: Đối với trạm 110KV và đườngdây 220KV, 110KV xây dựng mới, vị trí và quy mô sẽ được khảo sát cụ thvà có ý kiến của các cơ quan chuyên ngành quản lý.

5.3. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn cấp nước: sử dụng nguồnnước máy thành phố dựa vào tuyến ống cấp nước quy hoạch Ø400 trên đường Quốc lộ1A từ nhà máy nước Tân Hip.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 180lít/người/ngày.

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: 15lít/s/đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời 02 đám cháy (theo TCVN 2622-1995).

- Tổng nhu cầu dùng nước: 16.986 -20.384 m3/ngày.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: bố trímới các trụ lấy nước chữa cháy tại ngã 3, ngã 4 đường với khoảng cách giữa cáctrụ chữa cháy là 150m.

- Mạng lưới cấp nước: xây dựng mạnglưới cấp nước có đường kính từ Ø100 - Ø200 trên các trục đường chính quy hoạch tạo thành mạch vòng, mạch nhánh cung cp nước đến từng khu vực sử dụng.

5.4. Quy hoạch thoát nước thảivà xử lý chất thải rắn:

a) Thoát nước thải:

- Giải pháp thoát nước thải: xây dựnghệ thống thoát nước thải riêng, nước thải từ khu vệ sinhphải được xử lý bằng bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào cng thoát nước thải. Nước thải được thu gom đưa về nhà máy xử lý An PhúHưng, sau xử lý đạt TCVN 7222:2002.

- Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt:180 lít/người/ngày.

- Tổng lượng nước thải: 15.660 -18.792 m3/ngày.

- Mạng lưới thoát nước: hệ thốngđường ống thoát nước thải đi dọc theo các trục đường chính về nhà máy xử lýnước thải khu vực. Độ sâu đặt cống tối thiểu là 0,7m tính từ mặt đất đến đỉnhcống.

b) Xử lý chất thải rắn:

- Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt:1,3 kg/người/ngày.

- Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt:57,80 tấn/ngày.

- Phương án thu gom và xử lý rác: Rácthải được thu gom và đưa đến trạm ép rác kín, sau đó vận chuyển về khu liên hợpxử lý chất thải rắn Thành phố.

5.5. Quy hoạch Thông tin liênlạc

- Nhu cầu điện thoại cố định: 30 máy/100 dân.

- Định hướng đấu nối từ bưu cục hiệnhữu (đài điện thoại Hóc Môn) xây dựng các tuyến cáp chính đi dọc các trục đườnggiao thông đến các tủ cáp chính của khu quy hoạch.

- Mạng lưới thông tin liên lạc đượcngầm hóa đảm bảo mỹ quan khu quy hoạch và đáp ứng nhu cầu thông tin thông suốttrong khu quy hoạch.

- Hệ thống các tủ cáp xây dựng mớiđược lắp đặt tại các vị trí thuận tiện, đảm bảo mỹ quan và dễ dàng trong côngtác vận hành, sửa chữa.

5.6. Đánh giá môi trường chiếnlược:

a) Các giải pháp đã lồng vàoquy hoạch:

- Chuyển đổi đất nông nghiệp sang khuở, bố trí các khu chức năng như trường học, trung tâm thể dục thể thao, trườngmầm non, trường tiểu học - trung học,... đáp ứng các yêu cầu bố trí các khuchức năng cho khu ở của khu quy hoạch.

- Quy hoạch hành lang cách ly câyxanh đối với bệnh viện và bãi xe.

- Quy hoạch cây xanh tạo cảnh quancho khu vực.

- Quy hoạch hợp lý các hệ thống hạtầng kỹ thuật, đặc biệt là đối với các quy hoạch san đắp nền và cấp, thoát nướcđều có tính đến việc thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

b) Các giải pháp kỹ thuật đểkiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường,kiểm soát các tác động môi trường:

- Nước thải sẽ được thu gom và xử lýtại Trạm xử lý nước thải An Phú Hưng nằm phía Tây Bắc khu quy hoạch, chất lượngnước thải xử lý đạt TCVN 7222:2002 trước khi xả ra kênh Xáng.

- Đối với nước thải cụm công nghiệpđược xử lý riêng, chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2011/BTNMT trướckhi thải ra kênh Xáng.

- Đối với nước thải bệnh viện được xửlý riêng, cht lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 28: 2010/BTNMTtrước khi thải vào hệ thống cống.

- Quản lý chất thải rắn: Rác thảiđược phân loại ngay tại nguồn và chứa trong các thùng chứa nắp đậy đặt trongkhu vực sau đó được thu gom và vận chuyn đến khu xử lýcủa Thành phố.

- Quản lý chất thải rắn nguy hại,theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường.

- Tạo điều kiện và khuyến khích cácphương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu sạch.

5.7. Bản đồ tổng hợp đườngdây đường ống:

Việc bố trí, sắp xếp đường dây, đườngống kỹ thuật có thể thay đổi trong các bước triển khai thiết kế tiếp theo(thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công của dự án) đảm bảo yêu cầu kỹ thuậttheo quy định.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơnvị liên quan

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhândân huyện Hóc Môn và đơn vị khảo sát đo đạc lập bản đồ hiện trạng hoặc cơ quancung cấp bản đồ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đánh giáhiện trạng trong hồ sơ bản vẽ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cưđô thị Tân Thới Nhì, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (nội dung quy hoạch hạ tầngkỹ thuật).

Điều 3. Quyết định này đính kèm bản thuyết minh và các bảnvẽ quy hoạch được nêu tại khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốcSở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giaothông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởngViện Nghiên cứu Phát trin Thành ph,Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan, Chủ tịch yban nhân dân huyện Hóc Môn, Giám đc Ban Quản lý Đu tư Xây dựng công trình huyện Hóc Môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã TânThới Nhì, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND TP;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
VPUB: các PVP;
-
Các phòng Chuyên viên;
-
Lưu: VT, (ĐTMT-N) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín