UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4764/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTBỔ SUNG 08 NGUỒN GEN CÁC LOẠI CÂY DƯỢC LIỆU QUÝ, HIẾM VÀO DANH MỤC MỘT SỐ LOÀICÂY TRỒNG, VẬT NUÔI THUỘC ĐỀ ÁN KHUNG CÁC NHIỆM VỤ BẢO TỒN NGUỒN GEN CẤP TỈNHTHỰC HIỆN TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày09/6/2000; Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Luật đa dạng sinh học ngày 28/11/2008và Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày24/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ về quỹ gen;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ tại Tờ trình số 859/TTr- SKHCN ngày 14/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 08 nguồn gencác loại cây dược liệu quý, hiếm vào danh mục một số loài cây trồng, vật nuôicần được bảo tồn thuộc Đề án khung các Nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thựchiện từ năm 2014 đến năm 2020 (có Danh mục chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký; Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức triểnkhai, hướng dẫn thực hiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơquan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

DANH MỤC 08 NGUỒN GEN BỔ SUNG

THUỘC ĐỀ ÁN KHUNGCÁC NHIỆM VỤ BẢO TỒN NGUỒN GEN CẤP TỈNH THỰC HIỆN TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10/2015 của Ủy ban nhândân tỉnh Nghệ An)

DANH MỤC CÂYDƯỢC LIỆU QUÝ HIẾM CẦN BẢO TỒN

STT

Tên cây thuốc

Tên khoa học

1

Cây Bách bộ

Stemona tuberosa Lour

2

Cây Hoàng tinh cách

Disporosis Longifolia Craib

3

Cây Cốt toái bổ

Drynaria fortunei (Mett)

4

Cây Bổ béo đen

Goniothanlamus Vietnamensis Ban

5

Cây Phá lửa (Râu hùm Việt)

Tacca Subflabellta P.P.Ling & C.T.Ting

6

Cây Hoàng đằng

Fibraurea tinctoria Lour

7

Cây Thổ phục linh

Smilax glabra Roxb

8

Cây Ba kích

Morinda officilalis Haw