ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 477/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 191/TTr-SNNPTNT ngày 09 tháng 10 năm 2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2737/TTr-SNV ngày 11 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận với những nội dung cụ thể như sau:

1. Vị trí: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập; được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động giao dịch. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận ban hành theo quy định tại khoản 26, Điều 2 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: gồm Giám đốc và 01 đến 02 Phó Giám đốc;

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn gồm:

- Phòng Tổ chức, Hành chính.

- Phòng Kế hoạch, Tài chính.

- Phòng Kỹ thuật, Công nghệ.

- Phòng Phân tích chất lượng nước và Truyền thông.

- Phòng Quản lý khai thác các công trình cấp nước.

- Ngoài ra, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn được phép thành lập Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) và thành lập các đội thi công để thi công sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các hệ thống cấp nước, lắp đặt đồng hồ nước cho khách hàng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

4. Số lượng viên chức, người lao động và kinh phí hoạt động của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do Trung tâm tự cân đối, phù hợp với khối lượng dịch vụ phát sinh.

5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn được thực hiện theo phân cấp quản lý của tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (sau khi có ý kiến thống nhất với Sở Nội vụ).

2. Chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sắp xếp, bố trí công chức, viên chức và người lao động các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh